Klage nr. 2019176

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 10. februar 2020.

Thor Falkanger, vara for leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      L12 Eiendomsmegling AS (Nordvik Bærum)

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en del av en tomannsbolig som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren burde opplyst om at bygget var vernet som kulturminne, og krever kr 2 000 000 i erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Etter kjøpet fant klageren ut at bygget var vernet som kulturminne. Som følge av dette fikk han avslag fra kommunen på sin søknad om skifte av vinduer. Megleren burde gjort nærmere undersøkelser, og klageren krever kr 2 000 000 i erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren innhentet både opplysninger fra kommunen og kulturminnerapport. Ingen steder fremgikk det at bygget var registrert som kulturminne, og det forelå ikke omstendigheter som tilsa at megleren burde gjort nærmere undersøkelser.

Erstatningskravet bestrides.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Nemnda bemerker at megleren har innhentet kulturminnerapport datert 7. august 2018, og den – samt bygningens karakter – gav ikke grunnlag for megleren til å foreta ytterligere undersøkelser. Nemnda finner at megleren ikke kan klandres, og klagen tas derfor ikke til følge.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.