Klage nr. 2019206

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 10. februar 2020.

Thor Falkanger, vara for leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Proaktiv Properties AS

Saken gjelder:               E-takst

Saksfremstilling:

Klageren var i et samlivsbrudd, og planla å kjøpe ut sin samboer fra andelsleiligheten de eide sammen. Etter at en megler hos et annet meglerforetak hadde gitt en e-takst på 4 500 000 kroner, ga megleren til innklagede en e-takst som var 500 000 kroner høyere. Klageren anfører at e-taksten er basert på feil grunnlag, og at den er for høy.

Innklagede anfører at e-taksten gir uttrykk for leilighetens verdi ut fra lignende salg i området, og at klageren og hans samboer selv velger om de ønsker å legge den til grunn.  

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klagerens samboer var ikke fornøyd med e-taksten på 4 500 000 kroner, og hun kontaktet derfor megleren til innklagede, som satte en som var 500 000 kroner høyere. Denne e-taksten er basert på feil grunnlag. I e-taksten står det at leiligheten er sammenlignet med salg av eneboliger, rekkehus og tomannsboliger i området, men ingen av disse kategoriene passer. I denne saken er det snakk om en leilighet i en firemannsbolig, og da blir sammenligningsgrunnlaget annerledes. E-taksten megleren utarbeidet gir en kvadratmeterpris på 63 291 kroner, men ifølge klagerens beregninger – som ikke har tilgang på de samme datasystemene som megleren – utgjør gjennomsnittlig kvadratmeterpris på sammenlignbare leiligheter i området 40 084 kroner.

På grunn av e-taksten megleren satte blir det vanskeligere for klageren å kjøpe ut sin samboer fra leiligheten.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede har gått gjennom saken flere ganger på forespørsel fra klageren, og kommet frem til at megleren ga en e-takst som stemmer med lignende salg i området. Klageren sammenligner leiligheten med blokkleiligheter, men denne saken gjelder en utbygget leilighet i en firemannsbolig med hage og parkering. Slike leiligheter er svært populære i dette området.

Klageren og hans samboer velger selv om de ønsker å legge meglerens e-takst til grunn, eller om de ønsker å innhente flere e-takster fra andre meglere. 

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmål om meglerens e-takst er basert på feil grunnlag.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Innklagede anfører at leiligheten er sammenlignet med tidligere salg av tilsvarende eiendommer i området. Hvilke eiendommer en leilighet bør sammenlignes med for at sammenligningsgrunnlaget skal bli riktig, beror på en skjønnsmessig vurdering megleren må foreta i det enkelte tilfelle. I denne saken mente megleren, på grunn av særegenheter ved klagerens leilighet, at det var riktig å sammenligne med andre eiendommer enn blokkleiligheter. Nemnda kan ikke se at megleren her kan kritiseres.

Nemnda vil imidlertid bemerke at klagerens leilighet er en leilighet i firemannsbolig, ikke en leilighet i rekkehus. Det var derfor feil av megleren å betegne leiligheten som en leilighet i rekkehus da hun beskrev leiligheten i e-taksten.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.