Et bilde som inneholder objekt

Automatisk generert beskrivelse

Klage nr. 2019194

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 2. mars 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Vikebø & Jørgensen AS (PrivatMegleren Vikebø & Jørgensen)

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

I 2019 kjøpte klageren en andelsleilighet som innklagede formidlet. I salgsoppgaven sto det at kjøperen ville få tilbud om å kjøpe en parkeringsplass til 350 000 kroner. Etter kjøpet ble det budrunde om parkeringsplassen, og etter at klageren og en annen budgiver hadde lagt inn bud på samme beløp, aksepterte selgeren budet til den andre budgiveren. Klageren måtte kjøpe en parkeringsplass med dårligere beliggenhet, og krever at innklagede betaler henne 25 000 kroner i kompensasjon.

Innklagede bestrider klagerens krav, og anfører at parkeringsplassen ble lagt ut for salg fordi klageren før kjøpet sa hun ikke var interessert i den.

Fagansvarlig hos innklagede er advokat.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

I salgsoppgaven sto det at kjøperen ville få tilbud om å kjøpe en garasjeplass for 350 000 kroner, men dagen etter budaksept la selgeren garasjeplassen ut for salg på Facebook-siden til borettslaget, og den ble til slutt solgt for 405 000 kroner til en annen. Klageren hadde lagt inn bud på samme beløp, men siden forkjøpsretten ikke var avklart ennå, tok hun forbehold om at leiligheten ble hennes. Etter at megleren hadde fortalt selgeren at hun sto fritt til å velge hvilket bud hun ville akseptere, valgte selgeren å akseptere det andre budet.

Klageren mener megleren har vært misvisende i sin kommunikasjon, og krever at innklagede betaler henne 25 000 kroner i kompensasjon. Klageren endte opp med å kjøpe en annen garasjeplass for 375 000 kroner, men denne er ikke i et vanlig parkeringshus, og i tillegg er beliggenheten dårligere. Det bestrides at klageren skal ha sagt på privatvisningen at hun ikke var interessert i garasjeplassen.

Innklagede har i korte trekk anført:

På privatvisningen sa klageren at hun ikke var interessert i garasjeplassen fordi den var for dyr, og dette videreformidlet megleren til selgeren. På fellesvisningen to dager senere sa ikke klageren noe om parkeringsplassen, og i motsetning til den andre budgiveren, tok hun ikke forbehold om at den skulle følge med.

Dagen etter budaksept la selgeren garasjeplassen ut for salg, uten at megleren visste noe. Da klageren neste dag tok kontakt med megleren, ga megleren beskjed om at dersom klageren ønsket garasjeplassen, måtte hun gi beskjed «nå». Først tre dager senere kom klageren tilbake til megleren, men da hadde megleren fått beskjed om at selgeren hadde lagt garasjeplassen ut for salg.

Siden klageren ventet tre dager med å svare på meldingen, utviste klageren en passivitet som medførte at hennes rett til å kjøpe garasjeplassen på vilkårene i salgsoppgaven, hadde falt bort da hun omsider svarte.

Innklagede har fremsatt følgende påstand:

            Megler har ikke opptrådt i strid med lov eller god meglerskikk.

            Klager his ikke medhold for sine anførsler.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmål om innklagede må betale erstatning fordi klageren ikke fikk kjøpe en garasjeplass på vilkårene i salgsoppgaven.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

I salgsoppgaven var det inntatt følgende informasjon om mulighet til å kjøpe en p-plass til 350 000 kroner:

Leiligheten disponerer tilhørende parkeringsplass i [navnet på sameiet], via á vis for [andelsleiligheten saken gjelder]. Garasjeplassen tilsvarer en ideell sameieandel i næringsseksjon. Kjøp av aktuell leilighet vil bli tilbudt kjøp av denne parkeringsplassen til en ekstra kostnad tilsvarende kr 350 000. 

Som det fremgår her, skal klageren få tilbud om å kjøpe en p-plass i en næringsseksjon for 350 000 kroner. Partene er uenige om og det er påstand mot påstand om klageren i prosessen sa at hun ikke var interessert i p-plassen.

Muligheten for p-plass er normalt viktig for en boligkjøper, og tilbudet om kjøp av p-plass ble også fremhevet i salgsoppgaven. I en slik situasjon er det megleren, som den profesjonelle aktør, som må sørge for å sikre dokumentasjon for at klageren hadde gitt uttrykk for at hun ikke var interessert i p-plassen, slik innklagede anfører. Dette kunne enkelt ha vært gjort ved for eksempel omgående å sende en e-post til klageren med bekreftelse på at hun ikke var interessert i p-plassen. I så fall måtte klageren ha reagert raskt hvis det megleren hevdet ikke medførte riktighet. Megleren har ved å unnlate å sikre tilstrekkelig dokumentasjon, handlet i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Da megleren ikke sørget for å sikre dokumentasjon på at klageren i realiteten frasa seg retten til å kjøpe p-plassen, må nemnda legge klagerens fremstilling til grunn. Megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og klagerens erstatningskrav på 25 000 kroner tas til følge. Det har i denne forbindelse ingen avgjørende betydning det som skjedde i ettertid om at megleren sa at klageren måtte reagere «nå», men først svarte etter tre dager om at hun var interessert i p-plassen. Meglers krav om omgående svar var knyttet til at kjøpene av henholdsvis bolig og p-plass skulle kunne samles i én kontrakt, og ikke at tilbudet om p-plass ville bortfalle dersom kjøper ikke svarte «nå». Nemnda bemerker også at dersom det skal gjelde en frist, må denne formidles uttrykkelig til kjøper, noe megler ikke gjorde i denne saken.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Vikebø & Jørgensen AS har handlet i strid med god meglerskikk og erstatningsbetingende uaktsomt. Innklagede må betale 25 000 kroner i erstatning til [klageren].