Et bilde som inneholder objekt

Automatisk generert beskrivelse

Klage nr. 2019208

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 2. mars 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Klager:                          v/advokat Kai Mardon Fiskå

Advokatfirmaet Fiskå

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd. Amfi Madla

Saken gjelder:               Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2017 kjøpte klageren en bolig innklagede formidlet. I salgsoppgaven sto det at det var fraskilt en tomt på vestsiden av boligen, men at det ikke forelå noen byggesøknad på daværende tidspunkt. Senere viste det seg at det allerede på kjøpstidspunktet forelå konkrete byggeplaner på nabotomten, og utsikten til klageren har blitt kraftig redusert på grunn av den nye boligen som er bygd der. Klageren anfører at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt, og krever 350 000 kroner i erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Klageren er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

I reguleringskartet som lå vedlagt salgsoppgaven var det plassert en bolig på nabotomten, men siden boligen der var plassert i hjørnet på tomten, trodde ikke klageren at den ville få betydning for utsikten hans. I tillegg tillot reguleringsplanen bare en bolig som var vesentlig mindre enn den som nå har blitt ført opp. Det var derfor ikke påregnelig for klageren at det skulle bygges en bolig som ødela utsikten totalt.

Før salget diskuterte selgerne hva det skulle stå i salgsoppgaven om nabotomten. Den ene selgeren mente det måtte fremgå at det ville komme en byggesøknad, men de andre var uenig, og det ble tatt inn at det ikke forelå noen byggesøknad på daværende tidspunkt. Sønnen til den ene selgeren har senere forklart at hans mor tok kontakt med megleren og informerte om konkrete byggeplaner før salget. Likevel sa megleren ingenting til klageren. Byggeplanene for den nye boligen var for øvrig klare to måneder før megleren utarbeidet salgsoppgaven.

At megleren ikke visste om byggeplanene, virker lite troverdig. Megleren har misligholdt sin opplysningsplikt og opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og innklagede må holdes ansvarlig for det økonomiske tapet klageren er påført. En takstmann har anslått at den reduserte utsikten utgjør et verditap på 350 000 kroner, og det er dette beløpet klageren krever at innklagede erstatter ham.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede bestrider at megleren var kjent med byggeplanene. Klageren ble informert om dispensasjonssøknaden så fort megleren fikk vite om den, og den interne kommunikasjonen mellom selgerne var megleren ikke kjent med. Det sto for øvrig i salgsoppgaven at det var fraskilt en tomt på vestsiden av boligen, men at det ikke forelå noen byggesøknad på daværende tidspunkt. Siden man var klar over at det kunne bli bygd en bolig på nabotomten, ble ikke utsikten fremhevet i salgsoppgaven. Bildene viser hvordan utsikten var på salgstidspunktet. Det ville vært rart om megleren skulle trukket for gardinene på rommene med utsikt før fotografen tok bilder.

Megleren har opptrådt i samsvar med god meglerskikk, og det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Spørsmålet er om megleren her har oppfylt sin undersøkelses- og opplysningsplikt vedrørende byggeplanene på nabotomten, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7.

Det er på det rene at det i salgsoppgaven var tatt inn opplysninger om at det var fraskilt en tomt fra den eiendommen klageren kjøpte, og at det følgelig var påregnelig at det ville komme et hus på nabotomten. Når det gjelder de konkrete byggeplanene, herunder at det var søknad om dispensasjon fra utnyttelsesgraden i reguleringsplanen, er det påstand mot påstand om megleren var klar over disse planene før det var inngått bindende avtale. Det må legges til grunn at selgeren var klar over dem, men det er ikke dokumentert eller sannsynliggjort at selgeren hadde gjort megleren kjent med planene. Dersom megleren hadde kontaktet kommunen, ville han, slik saken er opplyst, på tidspunktet for utarbeidelsen av salgsoppgaven ikke fått noen informasjon fra kommunen om byggeplanene.

Nemnda mener derfor at megleren her har oppfylt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, og at erstatningskravet ikke kan føre frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.