Klage nr. 2019209

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 2. mars 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Parkveien Eiendomsmegling AS (PrivatMegleren Park)

Saken gjelder:               Oppgjør       

Saksfremstilling:

I juni 2019 ble en del av en tomannsbolig solgt av innklagede. Klageren eier den andre halvparten av tomannsboligen. Underveis i salgsprosessen ble innklagede kontaktet av klageren. Klageren krevde at innklagede i forbindelse med oppgjøret skulle utbetale et beløp til dekning av det hun hevdet var utestående felleskostnader til hennes konto. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å utbetale hele kjøpesummen til oppdragsgiver. Megleren burde i det minste ha tilbakeholdt en del av kjøpesummen, men aller helst utbetalt det aktuelle beløp til dekning av kravet. Klageren krever erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 
Under salgsprosessen sendte klageren en e-post til innklagede. Klageren krevde at innklagede i forbindelse med oppgjøret skulle utbetale til henne kr 29 167 til dekning av utestående felleskostnader. Så vidt klageren vet, har ikke innklagede foretatt nærmere undersøkelser rundt dette. Da selger bestridte kravet, ble salgssummen i sin helhet utbetalt til selgers bankkonto. Klageren mener at megleren i det minste burde ha tilbakeholdt beløpet på
kr 29 167 fra oppgjøret, men aller helst utbetalt beløpet til dekning av kravet.

Klageren krever erstatning tilsvarende de utestående felleskostnadene på kr 29 167.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede ble først kjent med de påståtte utestående felleskostnadene da de mottok e-posten fra klageren. Innklagede stiller seg undrende til hvorfor klageren valgte å informere om dette på dagen for budrunden. Hun burde ha informert om dette så snart hun ble klar over at boligen skulle selges.

Oppdragsgiver har bestridt klagerens påståtte krav på utestående felleskostnader. Den nærmere håndtering av vedlikehold fremgikk verken av protokoll eller vedtekter.

Oppgjørsavdelingen har forholdt seg profesjonelt og ryddig overfor både oppdragsgiver og klager. Innklagede har gjentatte ganger bedt klager om å dokumentere kravet og hennes rett til å fremsette dette på vegne av sameiet. Slik dokumentasjon ble aldri mottatt, og innklagede viser til korrespondansen mellom partene. Innklagede reagerte på at klageren ønsket å få de påståtte utestående felleskostnadene innbetalt til hennes private konto, og ikke kontoen til sameiet. Innklagede kunne derfor verken holdt beløpet tilbake eller utbetalt det til klageren.

Innklagede avviser klagerens erstatningskrav.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Klageren har krevd erstatning med 29 167 kroner, som skal tilsvare selgerens skyldige fellesutgifter i det boligsameiet som tomannsboligen utgjør. Nemnda kan ikke se at det var noe rettslig grunnlag for at megler i dette tilfellet skulle holde tilbake eller utbetale dette beløpet til klageren. Det er heller ikke dokumentert eller sannsynliggjort at dette beløpet gjelder sameiet som sådan.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.