Klage nr. 2019244

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 2. mars 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Dyve & Partnere Eiendomsmegling AS (PrivatMegleren Dyve & Partnere)

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger         

Saksfremstilling:

I juni 2019 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Klageren trodde at kombiskap medfulgte salget. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke opplyse om at kombiskapet ikke fulgte med kjøpet. Klageren krever erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

I salgsoppgaven på side 11 stod følgende:

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Det fremgikk av NEFs tilbehør- og løsøreliste at hvitevarer som er i kjøkken medfølger, men at løse småapparater ikke medfølger. Utgangspunktet er dermed at kombiskapet skal medfølge, med mindre det var tatt uttrykkelige forbehold i salgsoppgaven.

Den 20. juni 2019 sendte klageren en e-post til megleren. Det fremkom der at han ikke kunne se at det var tatt noen forbehold om løsøre og tilbehør, og ba om å få en bekreftelse på at alt som fremgikk av NEFs tilbehør- og løsøreliste ville medfølge ved et eventuelt kjøp. Dagen etter svarte megleren at det eneste de ønsket å spesifisere var en taklampe i spisestuen. Da det ikke ble nevnt noe om kombiskapet, forventet klageren at dette ville følge med kjøpet, og innrettet seg etter dette. Den 13. august 2019, dagen før kontraktsmøtet, sender klageren en oppsummering av hva som ville medfølge kjøpet og ikke. Det fremgikk blant annet følgende av e-posten: «Kjøkken: SMEG kjøleskap medfølger, men ingen av småapparatene eller bord/stoler.»

Klageren fikk til svar at de kunne diskutere nærmere hva som fulgte med av tilbehør og løsøre på kontraktsmøtet. Han ble overrasket da megleren under kontraktsmøtet opplyste om kombiskapet ikke fulgte med, da det ikke var integrert.

Dagen etter kontraktsmøtet sendte megleren en e-post der det blant annet stod følgende: «Som nevnt under møtet medfølger ikke frittstående hvitevarer som ikke er integrert i innredningen.»

Slik klageren oppfattet det, har selgeren aldri ment at kombiskapet skulle medfølge kjøpet. Meglerens handlinger er etter klagerens oppfatning basert på uriktig forståelse av NEFs tilbehør- og løsøreliste. Megleren la til grunn at det ikke var nødvendig for selger å ta forbehold om det frittstående kombiskapet, noe som er feil. Klageren mener at NEFs tilbehør- og løsøreliste gjaldt uavhengig av om kombiskapet var integrert eller ikke.

Innklagede har anført at klageren burde ha presisert at han ønsket kombiskapet muntlig eller skriftlig overfor megler, eller lagt inn et forbehold i budet. Klageren mener at megleren har blitt underrettet, og viser i den forbindelse til e-post av 20. juni og 13. august 2019. Klageren anså det derfor ikke som nødvendig å legge inn et forbehold i budet.

Selger har ikke tatt noen uttrykkelige forbehold i salgsoppgaven. At formuleringen «(…) og det er også plass for kjøl/frys)» var ment som et uttrykkelig forbehold, virker oppkonstruert av innklagede. For det tilfelle at det var ment som et forbehold, var ordlyden ikke klar nok til å regnes som et uttrykkelig forbehold. Klageren viser til at NEFs forbrukerrådgiver har støttet hans oppfatning. Ifølge klageren stilles det høye krav til presisjon før det kan sies å være tale om et uttrykkelig forbehold.

Megleren hadde i alle tilfeller en klar oppfordring til å informere klageren om at kombiskapet ikke medfulgte kjøpet da han svarte på klagerens e-post av 20. juni og 13. august 2019.  

Klageren mener at megleren har misligholdt sin opplysnings-, omsorgs- og rådgivningsplikt, og således opptrådt i strid med god meglerskikk, jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Klager krever erstatning for det tap han er påført som følge av at kombiskapet ikke medfulgte kjøpet. I etterkant har selgeren lagt det ut for salg, til kr 6 000. Klageren krever dette beløpet erstattet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det var aldri selgers intensjon å la det frittstående kombiskapet medfølge leiligheten. Dette var bakgrunnen for at det ble gjort en opplisting i salgsoppgaven av hva som medfølger av hvitevarer på kjøkkenet. For å unngå tvil har innklagede spesifisert hvilke hvitevarer som medfølger. Klageren hadde således ingen grunn til å være usikker på hva som fulgte med kjøpet. Av salgsoppgaven fremgår følgende: Hvitevarene består av oppvaskmaskin, induksjonstopp (ny i 2013) og stekeovn, og det er også plass for kjøl/frys.

Meglerens svar på klagerens e-post av 20. juni 2019 må sees i lys av meglerens forventning om at opplistingen i salgsoppgaven var tydelig nok til at klageren forstod at kombiskapet ikke var nevnt og således ikke fulgte med kjøpet.

Dersom klageren mente at beskrivelsen i salgsoppgaven var uklar, og han ønsket å få avklart hvorvidt kombiskapet fulgte med, burde han ha stilt et spørsmål til megler. I et slikt tilfelle, ville klageren fått et tydelig svar fra megler, i tråd med det som stod i salgsoppgaven.  

På bakgrunn av ovennevnte mener innklagede at klagers krav må avvises.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Når det gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør som gjaldt på salgstidspunktet, fremgikk det at et frittstående kombiskap på kjøkkenet medfulgte i handelen. Noe annet måtte være avtalt eller sagt i salgsoppgaven. Det som er sagt i salgsoppgaven om hva som medfulgte, oppfyller etter nemndas syn ikke kravet om at avvik skal være avtalt. Megler skulle derfor ha skrevet i salgsoppgaven at kombiskapet ikke fulgte med for å unngå uklarhet her, eventuelt at klageren fikk klar beskjed om dette før avtale var inngått. Det som stod i salgsoppgaven om dette, skapte en uklarhet. Megler har derfor opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Nemnda bemerker at i løsørelisten som gjelder fra 1. januar 2020, er det på dette punkt en vesentlig endring. Hvitevarer, herunder integrerte hvitevarer, skal bare medfølge hvis det er positivt angitt i salgsoppgaven.

Nemnda finner også at megler har vært erstatningsbetingende uaktsom, og at innklagede må være erstatningsansvarlig i henhold til arbeidsgiveransvaret, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. Kravet på kr 6 000 tas til følge.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Dyve & Partners Eiendomsmegling AS har opptrådt i strid med god meglerskikk, og innklagede må betale 6 000 kroner i erstatning til [klageren].