Klage nr. 2019205

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 23. mars 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Parkveien Eiendomsmegling AS (Privatmegleren Park)

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen     

Saksfremstilling:

I november 2017 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens andelsleilighet. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved håndteringen av salgsoppdraget, og har særlig anført at megleren har vært dårlig til å oppdatere klageren i etterkant av visninger. I tillegg var klageren misfornøyd med stylingen av boligen. Det anføres også at megleren ved å redusere prisantydningen har satt en “lokkepris”. Klageren krever at fakturaen fra innklagede bortfaller i sin helhet. Klageren har også fremsatt krav om erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført:

Manglende oppdateringer i etterkant av visning

Megleren har vært dårlig til å rapportere til klageren i etterkant av hver visning. Klageren har således ikke hatt oversikt over hvem som var potensielle kjøpere av leiligheten. Ved én anledning fortalte megleren at det hadde vært tre interessenter på visning, men innrømmet senere at det var personer som bodde i samme bygård. Megleren “løy” om antall interessenter, og klageren har derfor ingen tillitt til megleren.

Styling

Etter forslag fra megleren ble leiligheten stylet, i tillegg til at det ble tatt nye bilder. Klageren mener at stylingen var billig og slurvete. Klageren trekker frem at hemsen ikke ble stylet og at alt skrot ble lagt inn i skapene.

«Lokkepris”

Prisantydningen har under salgsprosessen blitt redusert. Ifølge klageren medførte dette til at det ble satt en «lokkepris», og at det var i strid med god meglerskikk.

Krav om vederlagsnedsettelse

På bakgrunn av det ovennevnte krever klageren at fakturaen fra innklagede på kr 55 269 bortfaller i sin helhet.

Krav om erstatning

Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved håndtering av salgsoppdraget, og at det har medført at leiligheten ikke har blitt solgt.

Klageren krever på denne bakgrunn at innklagede dekker kostnadene som hun har blitt påført i forbindelse med bytte av meglerforetak, på kr 15 000, i tillegg til dekning av husleie og andre kostnader på kr 25 000. Klageren krever også kr 185 000 i erstatning, som utgjør differansen mellom prisantydningen og den endelige salgssummen.

Innklagede har i korte trekk anført:

Manglende oppdateringer i etterkant av visning

Megleren har under salgsprosessen fulgt opp alle interessenter, og gjort en rekke tiltak for å få leiligheten solgt. Klagerens representant har sendt e-post til megler med forespørsel om å få tilsendt interessentlister. Disse ble imidlertid sendt til klageren, da det var hun som var oppdragsgiver.

“Lokkepris”

Det ble besluttet å redusere prisantydningen da markedet synes prisantydningen var for høy. Etter å ha stylet leiligheten og redusert prisantydningen, kom det inn bud på leiligheten.

Krav om vederlagsnedsettelse

Klageren har blitt fakturert i henhold til oppdragsavtalen. Innklagede bestrider at det er grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Krav om erstatning

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, se eiendomsmeglingsloven § 6-3, og at det foreligger ikke ansvarsgrunnlag. Klageren har uansett ikke dokumentert noe økonomisk tap. Innklagede ønsker likevel å knytte noen bemerkninger til klagerens tapsposter.

Det var klageren som valgte å si opp oppdraget og bytte til et annet meglerforetak, og hun kan derfor ikke kreve at innklagede dekker kr 25 000 for husleie og andre utgifter. Klageren kan heller ikke kreve at innklagede dekker differansen mellom prisantydning og den endelige salgssummen. Prisantydningen var basert på meglerens vurdering, og var ingen “garanti” for hva boligen ville bli solgt for. Prisen vil være avhengig av hva markedet er villig til å gi til enhver tid.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning, samt at innklagedes krav om betaling bortfaller.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Saken reiser flere spørsmål.

Oppdatering til klageren etter visninger

Når det gjelder om det fra megler side var manglende oppdatering til klager etter visninger, står det påstand mot påstand. Nemnda kan derfor ikke ta stilling til dette under nemndas skriftlige saksbehandling.

Styling

Klageren mener at stylingen var billig og slurvete. Innklagede har ikke kommentert dette. Men nemnda mener at dette burde klageren tatt direkte opp med stylingselskapet og kan ikke nå gi grunnlag for vederlagsreduksjon eller erstatning overfor innklagede.

Lokkepris?

Nemnda mener at det her ikke er noe som tilsier at det forelå lokkepris. Det at man reduserer prisantydningen, er ikke det samme som at man opererer med lokkepris. Nemnda legger også til grunn at klager og megler var enige om reduksjon av prisantydningen. Det er ikke noe som megler ensidig har gjort.

Vederlagsnedsettelse

Det følger av eiendomsmeglingsloven § 7-7 at meglers vederlag kan reduseres eller falle bort hvis megler har utvist en “ikke ubetydelig pliktforsømmelse”. Dette gjelder kun det som er å anse som vederlag og ikke utlegg. Nemnda finner ikke at det er grunnlag for vederlagsnedsettelse. Megler har ikke utvist en ikke ubetydelig pliktforsømmelse.

Erstatning

Klageren har krevd til sammen 225 000 kroner i erstatning. Et grunnvilkår for at innklagede skal bli erstatningsansvarlig, er at megleren har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet. Nemnda finner at megleren ikke har vært uaktsom, og erstatningskravet kan derfor ikke føre frem.

Når det særlig gjelder kravet på 185 000 kroner, som utgjør differansen mellom prisantydningen og den endelige salgssummen, nevner nemnda at prisantydningen er ingen garanti fra meglers side om hva eiendommen kan bli solgt for. Salgsprisen vil være avhengig av markedet til enhver tid.

Avgjørelsen er enstemmig:

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.