Klage nr. 2019246

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 23. mars 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Heimdal Eiendomsmegling AS

v/advokat Rønnaug Ringstad

Advokatfirmaet Henriksen & Co ANS

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

I oktober 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Partene er enige om at det var snakk om et såkalt «venteoppdrag», hvor klageren skulle gi beskjed til megleren når hun var klar til å selge. Oppdraget gikk ut på tid i april 2019 uten at det ble fornyet. I september 2019 fikk klageren tilbud fra sin bank om å binde renten på sitt boliglån i ti år mot en rentesats på 2,48 prosent. Klageren takket ja til tilbudet, men da banken skulle tinglyse pantet sitt i grunnboken, oppdaget de at innklagede ikke hadde slettet sikringspantet. Banken tok kontakt med innklagede, som slettet sikringspantet fire dager senere. Innen den tid hadde rentesatsen til banken økt med 0,25 prosentpoeng, slik at lånet ville bli 27 387 kroner dyrere for klageren over ti år.

Klageren krever at innklagede betaler henne erstatning, men innklagede bestrider kravet.

Innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren lurer på hvorfor ikke megleren sendte faktura for påløpte kostnader etter oppdragets utløp, og slettet sikringspanten. På grunn av sikringspanten som skulle vært slettet, fikk ikke banken tinglyst sitt pant i grunnboken innen tilbudets utløp, noe som førte til at klageren må betale 27 387 kroner mer på lånet over ti år. Dette beløpet krever klageren at innklagede erstatter henne.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede erkjenner at megleren muligens kan klandres for at oppdraget ikke ble fornyet etter sitt utløp, men bestrider at det er grunnlag for erstatning. Innklagede handlet så raskt de kunne da banken anmodet dem om å slette sikringspantet. Det gikk to virkedager før slettingen var gjort, og det er vanskelig å se hva som kunne vært gjort annerledes. Når det gjelder klagerens tapsberegning, følger det av fast praksis i nemnda at det er merkostnader i fem år neddiskontert til nåverdi som kan kreves erstattet. Legges en slik beregning til grunn her, utgjør klagerens tap uansett ikke mer enn 20 757 kroner.

For å imøtekomme klageren har for øvrig innklagede frafalt sitt krav om betaling for påløpte kostnader.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Nemnda legger til grunn at det her dreide seg om et typisk venteoppdrag. I en slik situasjon er det ikke grunn til å kritisere megleren for at sikringspantet ikke ble slettet. Innklagede burde imidlertid søkt avklart om oppdragsgiver ønsket fornyelse av oppdraget, og hvis ikke burde oppdraget ha vært formelt avsluttet ved utsendelse av faktura og sletting av sikringspantet.

Spørsmålet er om klageren kan kreve erstatning av innklagede for det hun må betale mer på lånet siden hun ikke fikk benyttet seg av det første tilbudet fra banken med lavere rente.

Nemnda mener at erstatningskravet ikke kan føre frem. Megler har ikke opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Innklagede sørget for å slette sikringspantet med en gang det ble gitt beskjed om det, og klageren hadde heller ikke på noe tidspunkt tidligere bedt om at dette ble slettet. Det tapet klageren krever erstattet, er også uansett for upåregnelig til at det kunne gitt grunnlag for erstatning.

Nemnda har for øvrig merket seg at innklagede har frafalt sitt krav om betaling av påløpte utlegg med 5 729 kroner for å imøtekomme klageren.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.