Klage nr. 2019258

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 23. mars 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Oslo Kalbakken

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen, herunder krav på vederlag ved utgått oppdrag.

Saksfremstilling:

Klageren inngikk den 6 september 2018 oppdragsavtale med innklagede om videresalg av bolig under oppføring. Etter at oppdragstiden, samt en ytterligere to ukers forlengelse, var utløpt var boligen fremdeles ikke solgt. Klageren hevder at de ikke plikter å betale noe annet enn utlegg, ettersom handel ikke kom i stand, og oppdraget ikke var oppsagt men utløpt på tid. Innklagede bestrider dette og viser til oppdragsavtalen, hvor det fremgår hva som skal betales om handel ikke kommer i stand og oppdraget utløper.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Det ble inngått oppdragsavtale med innklagede foretak den 6. september 2018, men boligen ble ikke solgt innen den avtalte kontraktsperioden på seks måneder. Oppdragsavtalen ble fornyet for ytterligere to uker. Etter nesten åtte måneder var huset fremdeles ikke solgt. Meglerforetaket har kun krav på vederlag dersom eiendommen ble solgt, eller oppdraget ble kansellert og foretaket i løpet av den avtalte oppdragsperioden ikke fikk fullføre salget.

Oppdragsavtalen er ikke lengre gyldig og megleren har dermed heller ikke krav på vederlag, kun utlegg. Det er ikke fremlagt oversikt som viser de reelle akkumulerte kostnadene.

Selve salgsprosessen kom sent i gang. Det tok to måneder fra første kontakt med megler til boligen ble lagt ut for salg og hele en måned etter at oppdragsavtalen var signert. I denne periode var det tre salg innen det samme prosjektet. Forsinkelsen med å få boligen ut i markedet, har potensielt forårsaket tap av salg.

I tillegg til dette publiserte megleren sensitiv personlig informasjon med fare for fortsatt å utsette klageren for identitetstyveri og lignende.

Innklagede har i korte trekk anført:

Den inngåtte oppdragsavtalen av 6. september 2018 regulerer meglers krav på vederlag dersom avtalen utløper uten at eiendommen er solgt. Klagerens påstand om at det kun skulle betales ved salg eller ved brudd på avtalen før utløp er ikke riktig.

Oppdragsavtalens pkt. 4 regulerer oppdragets varighet, og hva som er avtalt ved oppsigelse og utløp. Avtalen med klageren var provisjonsbasert og megleren hadde da krav på tilrettelegging, gebyr for henvendelse til finansinstitusjon, visninger, annonsepakke/markedsføringstiltak og utlegg jf. oppdragsavtalens pkt. 2B og 3.

Boligen ble lagt ut for salg etter selgers ønske, kun kort tid etter signering. Det var lite interesse for boligen ettersom det var en prosjektert bolig. Interessentene som tok kontakt ville vente til den stod ferdig. Boligen lå ute for salg i markedet i hele oppdragsperioden.

Da oppdraget gikk ut etter 6 måneder, ble det sent tilbud om forlengelse for nye 6 måneder. Selgeren endret da forlengelsen til å gjelde for kun to uker. Disse to uken gikk, og selger ønsket ikke å forlenge avtalen etter dette. Klageren valgte i stedet å inngå avtale med et nytt meglerfirma for å fortsette salgsprosessen der. Det ble da sendt ut faktura for utført arbeid i henhold til den inngåtte oppdragsavtalen. Som dokumentasjon for utført arbeid er det fremlagt salgsoppgave og annonse.

Klagers fødselsnummer var tilgjengelig i et vedlegg til salgsoppgaven i forbindelse med salget. Forholdet ble oppdaget ved en intern kontroll og ble rettet så snart feilen ble oppdaget.

Datatilsynet ble varslet i henhold til gjeldende regelverk. Innklagede har beklaget feilen.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglers krav på vederlag hvor handel ikke er kommet i stand, og oppdragsavtalen har utløpt på tid.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, men at det ikke er grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Nemnda nevner først at innklagede har fakturert klageren i henhold til oppdragsavtalen. Det dreier seg om utlegg med unntak av 12 900 kroner (tilrettelegging m.m.) som anses som vederlag. Klageren er ikke fakturert for noe honorar for medgått tid. Det får da ingen betydning i denne saken at megleren ikke har ført timer, slik en megler i utgangspunktet er forpliktet til.

Klageren har anført at han bare er forpliktet til å betale utlegg. Nemnda mener ikke at det er grunnlag for å fravike det som er avtalt i oppdragsavtalen.

Klageren har også gjort gjeldende at sensitiv informasjon om klageren ble publisert i et vedlegg til salgsoppgaven, selv om dette ble rettet opp raskt etter at det ble oppdaget. Likevel er dette i strid med god meglerskikk, se eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Klageren har endelig klaget over at megler brukte for lang tid på oppdraget før prosjektet ble markedsført, noe innklagede har bestridt. Det står her følgelig påstand mot påstand, og nemnda kan ikke ta stilling til det.

Spørsmålet blir etter dette om det er grunnlag for å nedsette meglers vederlag, 12 900 kroner. Det forutsetter at megler har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Selv om det er alvorlig at personnummeret til selgeren kom frem i et vedlegg til salgsoppgaven, jf. hensynet til personvernet og muligheten for identitetstyveri, har nemnda under en viss tvil kommet til at det ikke er grunnlag for vederlagsnedsettelse. Avgjørende er at det etter det opplyste var innklagedes internkontroll som raskt oppdaget feilen og fikk rettet opp forholdet.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til DNB Eiendom AS, avd. Oslo Kaldbakken, har opptrådt i strid med god meglerskikk. Det er ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse.