Klage nr. 2019277

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 23. mars 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                     Excellence Eiendomsmegling AS (PrivatMegleren Excellence)   

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen     

Saksfremstilling:

I 2017 formidlet innklagde en leilighet i samme bygård som der klageren hadde en leilighet for salg. Megleren var ansatt hos et annet kontor i samme meglerkjede. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å annonsere og holde visning på samme tidspunkt som klagerens leilighet. I tillegg hevder klageren at megleren har sabotert salget av hennes bolig ved å fjerne merket på ringeklokka under visning. Klageren krever erstatning.

Innklagede anfører prinsipalt at saken må avvises da klageren ikke har klagerett, samt at klagen er useriøs eller grunnløs. Subsidiært anfører innklagede at megleren ikke har opptrådt i strid med god meglerskikk og bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Krav om avvisning

PrivatMegleren er en kjede som er franchisedrevet. Både innklagede og kontoret der klagerens megler er ansatt, er franchisetakere. De er dermed å anse som ett og samme foretak. Innklagede kan ikke fraskrive seg ansvar ved å skylde på organisasjonsmodellen.

Klageren bestrider at klagen er useriøs eller grunnløs.

Samtidig annonsering og visning

Ifølge klageren (selgeren) mistet salgsprosessen momentum ved at den første visningen ble holdt samtidig som visningen av en annen leilighet i samme bygård. I tillegg ble de to leilighetene annonsert samtidig. Klageren fikk inntrykk av at meglerne ikke samarbeidet, og at megleren fra det andre kontoret presset på for at visningene skulle holdes samtidig. Klageren stiller seg spørrende til hva megleren som formidlet salget for henne hadde å tjene på dette. Klageren er uenig i innklagedes påstand om at den andre leiligheten appellerte til en annen kjøpergruppe. Klagerens 1-roms leilighet kunne enkelt gjøres om til en 2-roms. Megleren hadde ikke vært så ivrig på å få i stand samtidig visning og annonsering med mindre dette ga han noen fordeler.

Fjerning av merke på ringeklokke

Det var kun ansvarlig megler og klager som hadde rett til å fjerne merket der det stod “Privatmegleren”. Klagerens representant så at megleren fjernet merket bevisst, da han stod i nærheten da det skjedde. Innklagede hevder at merket ble fjernet ved en misforståelse. Klageren stiller seg spørrende til hva slags misforståelse det her kan være tale om. Klageren mener at megleren har sabotert salget av hennes bolig. Megleren fjernet merket for at det skulle bli et større fokus på leiligheten som han formidlet. Oppdragsgiveren til megler har innrømmet at de ville utnytte salget av klagerens bolig til sin fordel. Det er uten betydning at merket var borte i bare en kort periode, da det likevel kan ha fått store konsekvenser. Ifølge klageren har det påvirket salgsprosessen, da det kunne kommet interessenter tilfeldig forbi. Da megleren så klagerens representant, ble merket festet på igjen. Hadde det ikke vært for klagerens representant, hadde merket vært borte under hele visningen.

Krav om erstatning

Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Leiligheten ble ikke solgt som følge av meglerens sabotasje.

Klageren krever på denne bakgrunn at innklagede dekker kostnadene som hun har pådratt seg i forbindelse med bytte av meglerforetak, på kr 15 000, i tillegg til dekning av husleie og andre utgifter på kr 25 000. Klageren krever også kr 185 000 i erstatning, som utgjør differansen mellom prisantydningen og den endelige salgssummen.

Innklagede har i korte trekk anført:

Krav om avvisning

Nemnda bør avvise klagen fordi klageren ikke har klagerett. Det vises til at Reklamasjonsnemnda behandler tvister mellom forbrukere og eiendomsmeglerforetak. Det forelå verken et avtaleforhold eller oppdragsforhold mellom partene.

I tilfelle nemnda kommer til at klageren har klagerett, bør saken avvises etter vedtektenes punkt 5.1 bokstav b.

Samtidig annonsering og visning

Megleren var ikke klar over at det ville bli holdt to visninger i samme bygård før han møtte opp for å holde sin egen visning. Den andre leiligheten var en 3-roms og appellerte til en annen kjøpegruppe. Det har således ikke hatt betydning for salget av klagerens bolig.

Fagansvarlig ved kontoret der klagerens megler er ansatt, anfører at det verken var ulovlig eller uvanlig at flere kontorer avholder visning i samme bygård på samme dag.

Fjerning av merke på ringeklokke

Siden megleren ikke visste om visningen til det andre kontoret, tok megleren ned klistremerket og satte opp sitt eget i stedet for. Megleren gikk deretter ut i bakgården og ble da oppmerksom på den andre visningen. Da han skulle sette merket på plass igjen, stod klagerens representant der, som nektet å la megleren sette opp merket før han hadde blitt med opp til klagerens megler for å fortelle hva som hadde skjedd. Hadde det ikke vært for dette, ville merket vært borte i under 30 sekunder. Innklagede er en seriøs aktør og har ingen interesse i å sabotere en annen visning. Det tok kun et par minutter før merket var satt plass igjen. Klageren har ikke anført at det kom noen interessenter i løpet av dette korte tidsrommet. Det hadde ingen betydning for salget.

Fagansvarlig ved kontoret der klagerens megler er ansatt, har beklaget for at merket ble fjernet. Fra dennes side er det også fremhevet at det verken var interessenter i leiligheten eller utenfor bygården på dette tidspunktet. Dette kan bekreftes av ansvarlig megler. Dersom en interessent ikke finner frem, vil ansvarlig megler vanligvis bli oppringt og dermed sørge for at interessenten finner frem. Ansvarlig megler mottok ingen telefonhenvendelser i løpet av disse minuttene.

Krav om erstatning

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Det er ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Om klagen skal avvises

Innklagede har gjort gjeldende at klagen skal avvises blant annet fordi klageren ikke har klagerett. Nemnda er ikke enig i det. Selv om det ikke forelå et oppdragsforhold mellom klageren og innklagedes megler, er ikke det til hinder for at man kan klage. Det er heller ikke grunnlag for å avvise saken av andre årsaker.

Samtidig annonsering og visning

Etter det opplyste ble det på samme tid avholdt visninger på to forskjellige leiligheter i samme bygård. Den megleren som klagen gjelder, hadde salgsoppdraget for en annen leilighet i gården, og det forelå ikke noe oppdragsforhold mellom klageren og innklagede. Innklagede og det meglerforetaket som hadde i oppdrag å selge klagerens leilighet, tilhører samme meglerkjede.

Nemnda nevner for ordens skyld at det hverken er ulovlig eller uvanlig at flere meglerforetak avholder visning i samme bygård på samme tid. Innklagede har anført at megleren i vår sak heller ikke var klar over at det ble avholdt to visninger samtidig før han møtte opp til sin egen visning. Avgjørende er midlertid at det overhodet ikke er sannsynliggjort at megleren har forsøkt å sabotere salget av klagerens leilighet. Dette kan derfor ikke gi grunnlag for noe erstatningskrav.

Fjerning av merke på ringeklokke

På dette punkt står det påstand mot påstand som nemnda ikke kan ta stilling til under sin skriftlige saksbehandling, hvor det blant annet ikke er anledning til at parter og vitner avgir forklaring for nemnda.

Erstatningskravet

Det følger av det nemnda har sagt over, at det ikke er grunnlag for å konkludere med at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Erstatningskravet kan derfor ikke føre frem, og nemnda behøver ikke å ta stilling om de øvrige vilkår for erstatning er oppfylt.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.