Klage nr. 2019100

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 27. april 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Meglerhuset Nylander AS (avd. Solsiden)

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen     

Saksfremstilling:

I mai 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens hytte. Oppdraget ble forlenget én gang før klageren bestemte seg for å avslutte samarbeidet. Klageren har trukket frem flere sider av oppdraget som hun mener er kritikkverdige. Hun har særlig anført at hun ikke ble informert om at megleren hadde avsluttet sitt arbeidsforhold hos innklagede under oppdragstiden. I tillegg var eiendommens status på FINN satt til «solgt» etter at oppdraget var avsluttet. Klageren opplevde dette som en “hevnaksjon” fra innklagedes side. Klageren krever vederlagsnedsettelse.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Meglers passivitet knyttet til at ansvarlig megler hadde sluttet

Det var lite eller ingen oppfølging fra megler og andre hos innklagede fra januar 2019. I april 2019, da det nærmet seg sesong for salg av hytter ved sjøen, tok klageren kontakt med megleren. Først da ble klageren informert om at megleren hadde sagt opp jobben sin hos innklagede. Innklagede burde på et tidligere tidspunkt ha informert om at megleren hadde sluttet, og at oppdraget var blitt overført til en annen megler.

Status som «solgt» på FINN

Etter at oppdraget var avsluttet ble det oppdaget at eiendommen hadde status som «solgt» på FINN. Klageren varslet umiddelbart innklagede om feilen. Det tok ett døgn før annonsen ble tatt vekk fra FINN. Klageren mener at dette har ødelagt for den videre markedsføring av eiendommen. Klageren mistet på denne bakgrunn tilliten til innklagede. Klageren opplevde det som en «hevnaksjon» fra innklagedes side for at hun hadde sagt opp oppdraget og byttet til et konkurrerende meglerforetak. Det kreves mange klikk på FINN for at et salgsobjekt skal bli markert som «solgt». Innklagede har ikke beklaget det som har skjedd.  

Krav om vederlagsnedsettelse

Klageren krever prinsipalt at fakturaen på 25 532 kroner bortfaller i sin helhet. Subsidiært bør vederlaget settes ned med minimum 10 000 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

Meglers passivitet om at ansvarlig megler har sluttet

Megleren avsluttet sitt arbeidsforhold i første del av mars 2019. Dette medførte at hun ble fristilt for sine oppgaver på kort varsel, og oppdraget ble overført til en annen megler i samme avdeling. Før innklagede rakk å informere om dette, hadde klageren tatt kontakt med megler. Innklagede kan ikke være å bebreide for dette. Når et oppdrag blir overført til en annen megler, vil det alltid være en periode der man jobber for å få oversikt, for deretter å kunne gi oppdragsgiver oppdatert og riktig informasjon.

Status som «solgt» på FINN

Det ble gjort en feil da FINN-annonsen skulle fjernes. Innklagede har ikke funnet ut om det skyldes forhold hos dem eller FINN. Innklagede kan uansett ikke se at det gir grunnlag for vederlagsnedsettelse. Innklagede fikk ingen henvendelser i løpet av den perioden eiendommen var markert som «solgt». Klageren har dermed ikke gått glipp av noen potensielle interessenter. Klagerens påstand om at det var en hevnaksjon, er grunnløs og tilbakevises av innklagede. Ved avslutningen av oppdraget har innklagede utelukkende forsøkt å sikre klagerens interesser.

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Krav om vederlagsnedsettelse

Det er ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Klagen gjelder i hovedsak to forhold.

For det første innklagedes manglende informasjon om at ansvarlig megler hadde sluttet. Nemnda bemerker at når en ansvarlig megler slutter, skal innklagede gi skriftlig informasjon om dette til oppdragsgiveren (klageren), jf. eiendomsmeglingsloven § 6-4 fjerde ledd. Innklagede gjorde ikke dette, noe som er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

For det andre gjelder klagen at eiendommen ble registrert som solgt på FINN i stedet for at annonsen ble fjernet. Nemnda mener at når en megler begår en slik feil, er dette i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Dette gjelder uansett om feilen lå hos megler eller eventuelt hos meglers samarbeidspartner FINN. Det har heller ingen betydning om det fikk noen konsekvenser for salget.

Klageren har krevd at meglers vederlag skal falle bort i sin helhet eller reduseres.

Meglers vederlag kan nedsettes eller falle bort i sin helhet i de tilfeller der det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse fra meglers side, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Denne bestemmelsen gjelder kun nedsettelse av vederlag og ikke dekning av utlegg. Det er ikke avgjørende for vederlagsnedsettelse at klageren har lidt noe økonomisk tap.

I saken her utgjør vederlagsdelen «tilrettelegging» 10 000 kroner og visningshonorar 2 000 kroner, til sammen 12 000 kroner. Nemnda finner at vederlaget her passende kan reduseres med 10 000 kroner.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Meglerhuset Nylander AS (avd. Solsiden) har opptrådt i strid med god meglerskikk, og innklagede må kreditere klageren 10 000 kroner av vederlaget.