Klage nr. 2019191

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 27. april 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Holmestrand

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

I 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Klageren har trukket frem flere sider ved meglerens håndtering av oppdraget som han mener er kritikkverdige, og har særlig stilt spørsmål ved at kjøperen jobber som finansrådgiver i samme konsern som innklagede. Videre anfører klageren at megleren unnlot å nedjustere prisen på FINN og salgsplakaten for «skremme» bort andre interessenter og hjelpe kjøperen. Klageren krever erstatning og vederlagsnedsettelse.

Innklagede bestrider klagerens påstander om meglerens relasjon til kjøperen og kravene som er fremsatt.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Det var rot fra dag én. FINN-annonsen og salgsoppgaven inneholdt uriktige opplysninger, og mye var kopiert inn fra salgsoppgaven fra da klageren kjøpte leiligheten. Det kom ikke frem at klageren hadde påkostet leiligheten med tilvalg for 750 000 kroner, og megleren unnlot å nedjustere prisen i FINN-annonsen og på salgsplakaten utenfor innklagedes kontor.
FINN-annonsen ble for øvrig tatt ned fra nettet i julen fordi megleren glemte å fornye annonseringen, og i denne perioden ble en lignende leilighet i nabobygget solgt for en bra pris.

Etter hvert ble leiligheten solgt til en kvinne som viste seg å være en venninne av megleren, og som jobber som finansrådgiver i samme konsern. Klageren tror megleren unnlot å nedjustere prisen i FINN-annonsen og på salgsplakaten for å «skremme» bort andre interessenter og hjelpe kjøperen. I tillegg var ikke megleren behjelpelig med å la klageren motregne for mye innbetalte felleskostnader i oppgjøret. Dette måtte ifølge megleren klageren ta med kjøperen på overtakelsen.

På grunn av meglerens håndtering av oppdraget har klageren blitt påført et økonomisk tap, og klageren krever at innklagede betaler ham 320 000 kroner i erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren godkjente salgsoppgaven, og klagerens senere forslag til endringer hensyntok megleren fortløpende. Megleren fulgte opp interessentene etter visningene, og klageren ble forklart at prisen måtte settes ned med minst fem prosent for at annonsen skulle kunne «løftes» på FINN. Innklagede erkjenner at FINN-annonsen ble fjernet fra nettet i romjulen, og dette skyldtes sannsynligvis at annonseringen gikk ut på tid etter seks måneder. FINN-annonsen ble tatt opp igjen etter en ukes tid, og klageren fikk en gratis visning som kompensasjon. Innklagede beklager også at prisen på salgsplakaten ikke ble endret med en gang, men leiligheten i nabobygget som klageren viser til, ble solgt før FINN-annonsen ble fjernet fra nettet.

Det er riktig at kjøperen jobber som finansrådgiver i samme konsern, men dette fikk klageren beskjed om før han aksepterte budet hennes, noe han heller ikke har bestridt. Det er ikke grunnlag for klagerens påstand eller mistanke om «innsidehandel». Når det gjelder felleskostnadene, fikk klageren beskjed om at disse ikke ville bli motregnet i oppgjøret, men at han måtte avregne med kjøperen på overtakelsen i henhold til kjøpekontrakten.

I all hovedsak har megleren utført normalt godt meglerarbeid, og det bestrides at det er grunnlag for erstatning eller vederlagsnedsettelse.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Klagen gjelder flere forhold.

Påstanden om innsidehandel

Klageren mener at det her dreier seg om innsidehandel. Slik saken er opplyst, er det her ikke sannsynliggjort at det forelå innsidehandel. Det er heller ikke ulovlig å selge til en ansatt i den banken som megler er tilknyttet, og det kom tidlig frem i prosessen at finansrådgiveren i banken var interessert i leiligheten.

Påstanden om at megler har «klippet og limt» fra et prosjektsalg m.m.

Denne påstanden fra klageren har innklagede ikke kommentert eller imøtegått, og nemnda legger derfor klagerens fremstilling til grunn. Det er i seg selv ikke i strid med god meglerskikk å «klippe og lime» fra et tidligere prospekt, men man må da påse at eiendommen blir presentert på riktig måte. Blant annet har megler ikke fått tydelig frem de påkostninger på 750 000 kroner som selger hadde foretatt. Megler presenterte også eiendommen som et objekt som var renovert, som åpenbart var feil. Man bruker ikke uttrykk som «renovert» på en leilighet som bare var ett år gammel, det må eventuelt dreie seg om påkostninger. Disse forhold er samlet sett i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Andre forhold

For det første har innklagede erkjent at FINN-annonsen ble fjernet i romjulen, og var borte i ca. én uke. Innklagede kompenserte dette med én gratis visning. Nemnda finner at megler kan kritiseres for at annonsen ble fjernet.

For det andre har klageren vist til at prisen ikke ble endret på salgsplakater. Nemnda mener at dette er en manglende oppfølgning av oppdraget, noe som for øvrig gjennomføringen av oppdraget synes å bære preg av.

For det tredje gjelder det pro & contra-oppgjør. På dette punkt kan imidlertid klagen ikke føre frem, da det fremgikk av kontrakten at dette skulle foretas direkte mellom selger og kjøper.

Vederlagsnedsettelse

Klageren har krevd at vederlaget settes ned. Meglers vederlag kan nedsettes eller falle bort i sin helhet i de tilfeller der det foreligger en ikke ubetydelig pliktforsømmelse fra meglers side, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Denne bestemmelsen gjelder kun nedsettelse av vederlag og ikke dekning av utlegg.

Nemnda finner at megler her har utvist en ikke ubetydelig pliktforsømmelse. Vederlaget, herunder poster i oppdragsavtalen/oppgjørsoppstillingen som regnes som vederlag, utgjør her totalt 90 200 kroner. Nemnda finner at vederlaget passende kan reduseres med 30 000 kroner.

Erstatning

Nemnda har kommet til at megler ut fra det som fremgår over, også har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet, og at dette grunnvilkåret for erstatning er oppfylt. Men nemnda har ikke grunnlag for å ta stilling til om klageren har lidt et økonomisk tap, og om det i så fall er adekvat årsakssammenheng mellom meglers handlinger og tapet.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til DNB Eiendom AS avd. Holmestrand har opptrådt i strid med god meglerskikk, og meglerforetaket må kreditere klageren 30 000 kroner av vederlaget.