Klage nr. 2019257

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 27. april 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Proaktiv Bolig og Prosjektmegling AS (Proaktiv Eiendomsmegling Asker)

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2019 kjøpte klageren en eierseksjon som innklagede formidlet. I salgsoppgaven sto det at felleskostnadene var på 1 951 kroner i måneden, men senere viste det seg at de var på 2 600 kroner i måneden. Klageren anfører at megleren har brutt sin undersøkelses- og opplysningsplikt, og krever 200 000 kroner i erstatning.

Innklagede erkjenner at megleren har gjort en feil, og har tilbudt 15 000 kroner som kompensasjon.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

I salgsoppgaven og i øvrig salgsinformasjon sto det at felleskostnadene var på 1 951 kroner i måneden, men senere viste det seg at de var på 2 600 kroner i måneden. Klageren har tenkt til å bo i leiligheten resten av livet, og krever erstatning med 200 000 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede erkjenner at megleren har gjort en feil. Forsikringsselskapet til selgeren kom til at den uriktige opplysningen ikke utgjorde en mangel etter avhendingsloven, og innklagede har tilbudt 15 000 kroner som kompensasjon på grunn av feilen som ble gjort.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Innklagede har erkjent at megleren har gjort en feil, og at det er grunnlag for erstatning. Spørsmålet er størrelsen på erstatningen. 

Etter nemndas praksis skal erstatningen settes til fem ganger årlige merutgifter neddiskontert til nåverdi. Nemnda finner ingen grunn til å fravike denne praksisen her.

Felleskostnadene viste seg å være 649 kroner høyere i måneden enn opplyst, noe som utgjør 7 788 kroner i året. Det betyr at klageren har blitt påført et tap på 35 667 kroner neddiskontert til nåverdi (tre prosent rente).

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Proaktiv Bolig og Prosjektmegling AS (Proaktiv Eiendomsmegling Asker) må betale 35 667 kroner til klageren i erstatning.