Klage nr. 2019260

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 27. april 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Klager:                         

v/advokat Mathias Sejersted Bødtker

Advokatfirmaet Legalis AS

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Trondheim Tiller

Saken gjelder:               Oppgjør

Saksfremstilling:

I 2018 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens bolig. Boligen sto på festet tomt, og klageren var i en tvist med grunneieren om festeavgiftens størrelse, noe megleren var klar over. Etter salget utbetalte megleren 47 119 kroner til grunneieren for det grunneieren mente var ubetalt festeavgift. Klageren anfører at megleren har opptrådt sterkt kritikkverdig og i strid med god meglerskikk, og krever erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Klageren er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem med unntak for dekning av klagerens advokatutgifter.

Klageren har i korte trekk anført: 

Megleren var klar over at klageren var uenig i grunneierens krav om oppjustering av festeavgiftens størrelse, og dette ble også tatt inn i salgsoppgaven. Klageren hadde til og med lagt frem for megleren et skriv fra hans daværende advokat med en redegjørelse for klagerens standpunkt i saken. Da klageren mottok oppgjørsoppstillingen etter salget, så han at megleren hadde utbetalt 47 119 kroner til grunneieren for manglende innbetalt festeavgift. Klageren tok straks kontakt med innklagede for å få stoppet utbetalingen, men det var for sent.

Grunneieren var en utenforstående tredjepart uten instruksjonsmyndighet over kjøpesummen. At megleren likevel etterkom grunneierens krav om betaling, er derfor sterkt kritikkverdig og i strid med god meglerskikk. Det er ikke tvil om at meglerens opptreden har påført klageren et økonomisk tap som innklagede må erstatte ham. Klageren erkjenner at han skyldte grunneieren 6 498 kroner for manglende innbetalt festeavgift, slik at hans tap beløper seg til 40 639 kroner pluss forsinkelsesrenter. Når det gjelder bevisbyrde, kan det ikke kreves at klageren skal gå til søksmål mot grunneieren for å få dom på at oppjusteringskravet ikke er rettmessig. Det vil være å strekke bevisbyrden altfor langt. I tillegg krever klageren erstatning for hans kostnader til advokat på 30 000 kroner. Totalt krever klageren 72 572 kroner i erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

For at kjøperen skulle få et heftelsesfritt skjøte, kunne ikke det omtvistede beløpet utbetales til klageren før det eventuelt forelå en avtale eller en rettskraftig dom. Megleren har opptrådt i samsvar med god meglerskikk, og det er ikke grunnlag for erstatning. Klageren har uansett ikke lidt et økonomisk tap.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens håndtering av oppgjøret og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem med unntak for dekning av klagerens advokatutgifter.

Det er på det rene at megler her utbetalte 47 119 kroner til grunneier i henhold til det grunneier mente var skyldig festeavgift. Klageren har erkjent at han skyldte 6 498 kroner, mens det resterende beløpet 40 639 kroner var det uenighet om mellom klager og grunneier i forbindelse med en foreliggende tvist om grunneierens krav om økning av festeavgiften. Denne uenigheten fremgikk klart av salgsoppgaven.

Nemnda legger til grunn at beløpet ble utbetalt til grunneier uten at klageren (selgeren) ble informert eller forspurt på forhånd, og uten at det forelå noen instruks fra klageren om dette. Videre var beløpet 47 119 ikke en tinglyst heftelse på eiendommen utover at festekontrakten i 1959 på 99 år var tinglyst. Det var følgelig ikke behov for å utbetale dette beløpet til grunneier for at megler kunne gi kjøperen av eiendommen heftelsesfritt skjøte. Nemnda nevner også at selger (klager) og kjøper i kjøpekontrakten ikke hadde regulert noe om kjøper eventuelt skulle overta tvisten om festeavgiftens størrelse med grunneier.

Nemnda har etter dette kommet til at det var feil av megler å utbetale summen til grunneier, og at han klart har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Megler skulle her kontaktet klageren og kjøperen og avklart spørsmålet om hvordan de skulle forholde seg til grunneier med det omtvistede beløpet. Konsekvensen av meglers feilaktige håndtering av oppgjøret her, er at innklagede nå må betale klageren 40 639 kroner i erstatning.

Når det gjelder dekning av advokatutgifter på 30 000 kroner ifølge klager, har nemnda fast praksis på at utgifter til advokat i forbindelse med nemndsbehandlingen ikke dekkes. Nemnda ser ikke grunnlag for å gjøre unntak her, men vil likevel henstille til innklagede å vurdere å dekke tidligere oppdragsgivers (klagerens) advokatutgifter.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til DNB Eiendom AS avd. Trondheim Tiller har opptrådt i strid med god meglerskikk og meglerforetaket må betale 40 639 kroner til klageren.