Klage nr:
40/07

Avgjort:
23.05.2007

Saken gjelder:
Misnøye med saksbehandlingen

Foretakets navn:
RE/MAX Tromsø

Saksfremstilling:

Klageren har kjøpt en eiendom (A) og gitt salgsoppdrag på en annen eiendom (B) gjennom innklagede. Oppdrag ble inngått 29. august 2007. I oppdragsskjemaet er den progressive provisjonen satt til 15% av «overskytende over prisantydning på kr 1 790 000. Innklagede skal ha gitt en verdivurdering på kr 1 820 000.

Innklagede er faglig ledet av statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Når det gjelder eiendom A, har klageren en del anførsler som gjelder måleravlesning, manglende rengjøring og mangler ved eiendommen, samt nøkler til postkassen.

Når det gjelder salg av eiendom B, fikk klageren en annen saksbehandler enn den saksbehandleren hun startet med, da vedkommende hadde gått over til forretningseiendommer. Tiden gikk, og det var ingen på visning. Klageren anfører at salgsoppgaven ble lagt ut på nettet, først uten pris. Klageren så ikke salgsoppgaven der, men antar at den var der. Klageren gikk innom hos innklagede og lette etter salgsoppgaven, fant den omsider og så at den hadde dårlig plassering. Salgsoppgaven viste oljeanlegget pluss et lite bilde av leiligheten. Noen trodde det var anlegget som skulle selges.

Klageren rådførte seg med en annen eiendomsmegler som hadde solgt hus for henne i 2005, og de var enige om at hun skulle snakke med daglig leder. Sammen med daglig leder og saksbehandler ble det besluttet å få en annen forside. Klageren foreslo å sette

ned salgssummen med kr 100 000 for å følge innklagedes policy om å friste kunder. Dette ble glemt i den nye salgsoppgaven. Klageren informerte om dette, men innklagede skal ha sagt at det var på nettet han solgte, og at det var riktig der.

Salget dro ut, det var stille på budfronten. Klageren hadde sagt at hun heller ville leie ut enn å selge til lav pris. Omsider ble det budt 1,3 mill, og deretter øket budene til kr 1 575 000, og om klageren solgte møblene kunne de settes til kr 25 000. Klageren ordnet med utleieannonse som lå på vent et par dager. Innklagede mente at klageren skulle avvikle den og anbefalte salget han holdt på å ordne. Klageren vegret seg, men innklagede skal ha sagt at det var et dårlig tidspunkt. Det var ifølge klageren tydelig at han ville ha salget overstått. Slik ble eiendommen solgt.

Det var ikke avtalt tidspunkt på overtakelsesdagen, men kjøperen visste at det var den 17. november. Klageren var syk, og sendte en venn som møtte opp hos innklagede med fullmakt fra klageren og kort for strømavlesning. Innklagede skal ha sendt ham til leiligheten da kjøperen ventet der. Klagerens venn ventet fra kl 0930 til kl 1430, men ingen kom. Klageren sendte sms til innklagedes saksbehandler som svarte at hun måtte kontakte en annen navngitt person da saksbehandleren var på reise i Brasil. Det viste seg etter hvert at kjøperen var utenbys. Kjøperen trodde det var greit og kunne møte over helga. Etter litt mas ble overtakelsen gjort om kvelden 17. november.

Kjøperen skulle betale kr 25 000. Dette ville han ikke ha på kontrakten på grunn av provisjon. Pengene for dette måtte det mases om, han betalte til slutt kr 22 000. Oppgjøret for salget av leiligheten kom ikke på tross av mange forespørsler, også klagerens bank syntes dette dro ut.

Klageren måtte vente på oppgjør. En saksbehandler hos innklagede skyldte på klageren for at kjøperen ikke møtte opp. En annen hos innklagede virket korrekt og forbauset på telefonen 13 dager etter overtakelsen. Like etter ringte faglig leder og sa ifølge klageren at det var hennes misforståelse som var årsaken, om det var for at betalingen uteble eller for at kjøperen ikke møtte opp er klageren usikker på. På klageren virket det ikke som om de ante at hun skulle ha penger. Samtalen med faglig leder var ubehagelig, klageren ble redd og kontaktet advokat. Klageren har fått telefon fra sin banksom sier at pengene kom inn og om hun hadde fått noe skriv om det. Hun fikk vite saldoen på sitt lån, men vet ikke hva hun har betalt innklagede. Klageren spør hva som hadde skjedd hvis hun ikke hadde blitt anbefalt å mase på oppgjøret.

Klageren anfører at hennes saksbehandler alltid var hyggelig, men han gjorde ikke noen god jobb for henne. Han var vanskelig å få tak i og han sa ikke at han dro bort. Klageren anfører at hun synes firmaet har vist «dårlig ekspertise» og at hun i alle fall har tapt kr 100 000 på salget. Klageren krever kr 15 000 på grunn av dårlig utført oppdrag, samt vederlag for ekstra renteutgifter.

Av vedlegg til klagen går det fram at klageren har fått krav på husleie med purregebyr for eiendommen. Hun hadde betalt ut november 2006 og solgte 17. november. Hun har varslet innklagede to ganger om kravet, men innklagede vet ifølge klageren ikke hvorfor det kommer.

Klageren etterlyser skjøte for eiendommen hun kjøpte og oppgjørsoppstilling for salget.

Leiligheten som klageren solgte per 18. november 2006 for kr 1 575 000 er nå lagt ut til salgs gjennom samme meglerfirma for kr 1 960 000, med samme bilder som ved klagerens salg. Klageren reagerer på at hennes bilder er benyttet ved salget.

Innklagede anfører:

Innklagede mottok salgsoppdrag på klagerens leilighet den 29. august 2006. Den ble opprinelig annonsert med prisantydning kr 1 790 000. Prisantydningen ble satt i samråd med klageren og vurderingen var gjort med bakgrunn i tidligere gjennomførte salg av tilsvarende leiligheter i samme bygning.

Salgsoppgavens forside viser utsikten fra leiligheten, der også et tankanlegg er kommet med i bildet. Overskriften er imidlertid «Eksklusiv 2-roms» og det kunne umulig misforstås hva som var for salg. Da første visning ble holdt den 26. september, kom ingen interessenter. Det ble da avtalt at påfølgende visninger skulle gjennomføres etter avtale med potensielle kjøpere. Innklagede registrerte liten interesse for leiligheten og etter avholdt møte med klageren, ble det bestemt at prisantydningen skulle reduseres med kr 100 000 til kr 1 690 000.

Etter at prisantydningen var endret, registrerte innklagede flere nye interessenter på leiligheten. Han mottok imidlertid bud fra bare en av disse. Første skriftlige bud var på kr 1 400 000 og ble umiddelbart avslått av selger. Budgiveren høynet til kr 1 500 000 samme dag, men også dette budet ble avslått. Innklagede mottok ikke bud fra flere interessenter, men holdt kontakt med budgiveren som fortsatt var interessert i leiligheten. Klageren hadde overtatt sin nye leilighet og var ifølge innklagede svært utålmodig i forhold til salget av leiligheten. Da innklagede mottok nytt bud på kr 1 575 000 fra samme budgiver den 1. november, i tillegg til at budgiveren ytret ønske om å overta møbler og hvitevarer for kr 25 000, bestemte klageren seg for å akseptere budet. Etter ønske fra kjøperen ble avtalen vedrørende møblene ikke formalisert i kjøpekontrakten, og innklagede skulle heller ikke ta imot betaling for møblene. Kjøperen og klageren avtalte direkte hvordan betaling for møblene skulle skje.

På overtakelsesdagen hadde innklagede telefonkontakt med klageren tidlig på dagen. Det ble bekreftet at pengene var innbetalt og at leiligheten kunne overleveres. Senere på formiddagen stilte en mann på selgerens vegne på innklagedes kontor. Han presenterte seg ikke, men fortalte at han skulle på overtakelse i den aktuelle leiligheten. Innklagedes medarbeider antok derfor at det var kjøperen som var møtt opp på kontoret. Han ble høflig anmodet om å dra til leiligheten for å gjennomføre overtakelsen i henhold til avtale. Misforståelsen ble senere oppklart da klageren på nytt tok kontakt og fortalte at kjøperen ikke hadde dukket opp og at det var hennes representant som hadde vært innom kontoret tidligere på dagen. Innklagede tok dakontakt med kjøperen og overtakelsen ble gjennomført i leiligheten senere samme dag.

Oppgjøret for leiligheten ble forsinket som følge av at innklagede ikke mottok overtakelsesprotokoll fra klageren. Innklagede ble kontaktet av klageren som etterlyste oppgjøret, og faglig leder tok kontakt tilbake for å forsøke å redegjøre for misforståelsen ved overtakelsen og det manglende oppgjøret. Klageren etterlyste da betaling for møblene. Innklagede forklarte at han kunne oppfordre kjøperen til å betale, men at han ikke hadde ansvaret for å følge opp eventuell manglende betaling for møblene. Oppgjøret for leiligheten ble foretatt den 29. november etter at innklagede hadde fått bekreftet fra kjøperen at leiligheten var overtatt. Oppgjørsoppstilling ble sendt partene samme dag. Klageren har fått renter på pengene i perioden de har stått på innklagedes konto.

Etter at oppgjøret var gjennomført, ble innklagede oppmerksom på at han hadde uteglemt markedsføringspakke som var avtalt til kr 25 900. Han har valgt å ikke fremme krav om tilbakebetaling av beløpet fordi oppgjøret var foretatt og pengene utbetalt. Innklagede håper at klageren kan betrakte dette som en tilfredsstillende kompensasjon for de ubehageligheter hun har følt ved gjennomføringen av sine eiendomstransaksjoner.

Klagerens ytterligere anførsler:

Det var sikkert en glipp fra innklagede at han spurte klageren mens den mulige kjøperen var til stede om hun var spent på å få solgt og om hun likte seg i den nye leiligheten. At hun var til stede på visning var fordi innlagede ikke husket at han hadde fått nøkler av henne.

Det innklagede skriver om overtakelsesdagen er feil. Innklagede kunne ikke hatt kontakt med klageren før fordi vennen som skulle overlevere leiligheten, ringte halv tre. Hun trodde alt var i orden med overtakelsen helt til han ringte.

Klageren mener det skulle vært en eiendomsmegler på overtakelsen uansett, og særlig fordi innklagede visste at hun var syk.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke

Klagen gjelder misnøye med saksbehandlingen, herunder sen utbetaling av oppgjøret.

Når det gjelder manglende medvirkning til måleravlesning, mangler ved den kjøpte leiligheten og mangelfull rengjøring, anses dette å være et forhold mellom klageren som kjøper og selgeren, og vil ikke bli behandlet av Reklamasjonsnemnda.

Reklamasjonsnemnda finner det kritikkverdig at innklagede ved endring av prisantydning ikke husket å rette dette i de trykte salgsoppgavene. Nemnda kan imidlertid ikke se at det har medført noe økonomisk tap for klageren.

Klageren anfører at det var vanskelig å finne salgsoppgaven på nettet, men dette er imidlertid ikke utdypet eller dokumenter. Nemnda går derfor ikke nærmere inn på forholdet.

Når det gjelder klagerens antydning om at hun ble presset til å akseptere budet på kr 1 575 000, vil Reklamasjonsnemnda bemerke at det er selgeren som aksepterer eller avslår ethvert bud. Også i dette tilfellet er det klageren selv som har gitt aksept på budet.

Reklamasjonsnemnda er av den formening at en eiendomsmegler så langt mulig bør få partene til å enes om dato og klokkeslett i kjøpekontrakten. Der klokkeslett ikke er angitt, er det naturlig at kjøper og selger kontakter hverandre direkte eller via meglerkontoret for å avtale et passende tidspunkt. Det er ikke noe krav til at en eiendomsmegler skal være til stede ved overtakelsen, og heller ikke til at han skal besørge strømmåler avlest.

Reklamasjonsnemnda har i flere saker tidligere anført at et eiendomsmeglerforetak så langt mulig skal informere sine kunder dersom en saksbehandler er fraværende, også når det gjelder sykdom eller ferie. Nemnda kan imidlertid ikke se at saksbehandlerens fravær i denne saken er årsaken til at kjøperen ikke overtok leilighetenpå dagtid overtakelsesdagen.

Når det gjelder kjøperens kjøp av hvitevarer og møbler, kan ikke Reklamasjonsnemnda se at kjøperens anførsler kan ha noen betydning. Det er imidlertid inngått en avtale om betaling av kr 25 000. At den ene av partene ikke oppfyller (hele) sin forpliktelse etter avtalen er utenfor eiendomsmeglerens ansvarsområde. Dette gjelder uavhengig av om beløpet er nedfelt i kjøpekontrakten.

Innklagede anfører at oppgjør ikke ble foretatt fordi oppgjørsoppstilling ikke var mottatt. Overtakelsesdato er ikke dokumentert, men det er regnet renter for beløpet fra 17. til 29. november, slik at Nemnda antar at overtakelse var senest 17. november. Heller ikke kjøpekontrakten er fremlagt. Nemnda kan derfor ikke se hva som er avtalt om oppgjøret. Imidlertid tilsier god meglerskikk at oppgjøret skal foretas uten unødig opphold. Dersom det var avtalt at overtakelsesprotokoll skulle foreligge før oppgjør ble foretatt, skulle innklagede tatt kontakt med klageren for å forsikre seg om at det ikke var en misforståelse eller at protokollen ikke var bortkommet. Innklagede har handlet i strid med god meglerskikk på dette punktet.

Klageren har fått krav på husleie etter at leiligheten ble overtatt av ny eier. Dette er ikke nærmere dokumentert eller kommentert. Nemnda har derfor ikke grunnlag for vurdere dette.

Klageren etterlyser videre skjøte og oppgjørsoppstilling for eiendommen hun kjøpte. Det fremgår ikke av de mottatte dokumenter hvorvidt skjøte er sendt henne nå. Oppgjørsoppstilling er ifølge mottatt kopi av oversendelsesbrev sendt 29. november 2006, antakelig til feil gateadresse.

Klageren anfører også at leiligheten hun solgte nå er lagt ut for salg igjen, og med hennes bilder. Et eiendomsmeglingsforetak kan ikke uten eierens samtykke medvirke til bruk av bilder ved et videresalg av samme eiendom. Dette er i strid med god meglerskikk.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke at den progressive provisjonen på hele 15 prosent ligger over det nivå som nemnda tidligere har godtatt, men ser at den progressive provisjonen ikke har slått inn i denne saken og går derfor ikke nærmere inn på spørsmålet.

Innklagede har søkt å kompensere feil og mangler ved oppdraget ved ikke å kreve betaling for markedspakken, i alt kr 25 900. Etter Reklamasjonsnemndas oppfatning synes dette å være en passende kompensasjon.

Konklusjon

Innklagede har handlet i strid med god meglerskikk.

Oslo, den 23. mai 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant
(sign.)

Tore Bråthen

formann
(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant

Siste behandlede sakerSaksnr Gjelder
184/11 Misnøye med saksbehandlingen, herunder oppgjør
183/11 Meglers utlegg/ vederlag
182/11 Feil/ manglende opplysninger ved salg av bolig under oppføring
176/11 Misnøye med saksbehandlingen
174/11 Misnøye med saksbehandlingen
172/11 Dekningssalg
170/11 Budgivning – manglende undersøkelse av kjøperens finansiering
148/11 Mangelfull undersøkelse av kjøperens finansiering

Se alle sakene
Reklamasjonsnemnda for Eie