Klage nr. 2019267

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 18. mai 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Parkveien Eiendomsmegling AS (Privatmegleren Park)

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen.    

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte leilighet formidlet gjennom innklagede foretak 25. mai 2019. Etter avtaleinngåelsen ble det avtalt at klageren skulle få kjøpe møbler av selgeren. På grunn av språkproblemer fikk megleren i oppgave å forhandle frem en avtale. På overtagelsen var det kun én seng og to brukte TV-er som stod igjen i leiligheten. Etter overtagelsen oppdaget klageren flere feil og mangler som hun hevder å ikke ha blitt gjort kjent med eller fått anledning til å gjøre seg kjent med før hun overtok.

Innklagede bestrider kravene. Feil og mangler ved boligen er et forhold mellom klageren og selgeren. Klageren ble forklart at deler av møbleringen på visning var styling møbler.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

På kontraktsmøte ble klageren enig med megleren om at alt av møbler og bilder som var i leiligheten under visning skulle være der når klageren overtok. Som bevis på bindende avtale skrev megleren på baksiden av kontrakten at klageren skulle betale 18 000 kroner innen overtagelsen til selgers konto. Dette gjorde klageren, men da hun kom på overtagelsen stod det bare én brukt seng og to brukte TV apparater i leiligheten. Klageren tok ikke med seg møblene sine fra den tidligere leiligheten da hun trodde hun hadde kjøpt en ny møblert leilighet.

På overtagelsen hadde megleren dårlig tid og mente at det ikke var nødvendig å gå over leiligheten. Overtagelsesprotokollen ble signert av klageren og megleren uten noen reell gjennomgang av leiligheten.

I etterkant oppdaget klageren flere alvorlige mangler. Det var lekkasje fra dusjkabinettet pga. dårlig feste til gulv, problemer med varmekablene på badet, vinduet på soverommet var sprukket, og det var feil ved fire spotter i gangen.

Klageren krever at manglene utbedres, samt at hun får refundert de 18 000 kronene hun betalte for møbler hun ikke fikk.

Innklagede har i korte trekk anført:

Etter avtaleinngåelse ble det enighet om at klageren skulle få kjøpe møbler av selgeren for et beløp på til sammen 18 000 kroner. Megleren var mellomledd i forhandlingene. Selgeren gav megleren instruks om å selge alt, med unntak av en lampe i stuen. Dette ble videreformidlet til klageren, hvor hun også ble gjort oppmerksom på at deler av innredningen som var i boligen under visning var styling møbler. Klageren ville likevel gå videre med kjøp av møbler. Bare sengen alene kostet 45 000 kroner ifølge selgeren. Meglerne snakket i tillegg med klagerens sønn og forklarte saken nøye. Han skulle videreformidle dette til sin mor.

Det var store kommunikasjonsutfordringer da klageren ikke snakker hverken norsk eller engelsk, men kun russisk. Innklagede inviterte klageren til et møte for å gjennomgå saken og var i kontakt med selgeren for å høre hans kommentarer. Grunnet språkproblemer var megleren mer involvert enn vanlig. Feil og mangler ved boligen er forhold klageren må ta med selgerens eierskifteforsikringsselskap.

Selgeren har sagt seg villig til å betale 4 000 kroner som kompensasjon for misforståelsen i forhold til hva som fulgte med av møbler og ikke.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Meglers håndtering av uenigheten om innbo og løsøre

Det er uomtvistet at megler involverte seg som mellommann både før og etter at det oppstod uenighet mellom selger og klager (kjøper) om hva av innboet som skulle følge med. Når en megler først velger å involvere seg på den måten, må han også ivareta begge parters interesser. Dette innebærer blant annet at han skulle sørget for at det ble klart hva som skulle følge med av innboet, og at dette fremgikk skriftlig slik at begge parter var klar over hva det dreide seg om. Slik saken er opplyst gjorde ikke megler dette. Megler opptrådte derfor i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Mangler ved boligen

Utgangspunktet er at feil og mangler ved boligen er et selger – kjøper forhold og megler uvedkommende. Men klager har gjort gjeldende at hun på overtagelsen ikke fikk anledning til å gjennomgå leiligheten da megler hadde dårlig tid og sa at det ikke var nødvendig. Innklagede har ikke kommentert dette, og nemnda legger derfor klagers fremstilling til grunn. Nemnda vil nevne at ved en gjennomgang av boligen ville klageren hatt anledning til å holde deler av kjøpesummen eller det avtalte tillegget tilbake. Nemnda finner derfor at megler også her har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Erstatningskravet

Nemnda mener at megler har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt ut fra det som fremgår over. Klageren har også lidt et økonomisk tap ved at hun blant annet ble avskåret fra å holde noe beløp tilbake, Selgeren har fremsatt et tilbud på å tilbakebetale 4 000 kroner, noe nemnda legger til grunn står ved lag. Nemnda er ikke kjent med verdien på det inventaret som klager overtok. Erstatningen må derfor fastsettes skjønnsmessig, og nemnda finner at erstatningen for innklagede passende kan settes til 4 000 kroner.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Parkveien Eiendomsmegling AS (Privatmegleren Park) har opptrådt i strid med god meglerskikk og vært uaktsom. Meglerforetaket må erstatte klageren 4 000 kroner.