Klage nr:
38/07

Avgjort:
27.06.2007

Saken gjelder:
Videresalg av prosjektert bolig

Foretakets navn:
BN Megler AS

Saksfremstilling:

Klagerne har solgt en leilighet før ferdigstillelse. Innklagede var det meglerforetaket som hadde salget av prosjektet opprinnelig. Det har drøyd med oppgjør for leiligheten fordi de opprinnelige dokumentene i prosjektet ikke var tinglyst.

Innklagede er faglig ledet av statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne ønsker at innklagede skal ta deres henvendelse seriøst og ikke minst gi dem en tilbakemelding på når de kan vente oppgjør, videre en økonomisk kompensasjon for innklagedes mangelfulle saksbehandling. Dette har medført at klagerne bl.a. har betalt renter på et høyere lån enn nødvendig, samt at de har gjort utbedringer på nåværende bolig som skulle betales med disse pengene.

Klagerne solgte sin leilighet på resalg i mai 2006 gjennom et annet eiendomsmeglerfirma. Overtakelse var 12. desember 2006 og kjøperen overførte avtalt beløp til megleren i god tid før overtakelsesdatoen. Etter dette tok klagernes megler kontakt med innklagede for at klagerne skulle få oppgjør. Første gang klagerne tok kontakt med innklagede var i romjulen 2006 og da skal de ha sagt at de avventet underskrift på skjøter fra utbyggeren. Neste gang de ringte var det treg saksbehandlingstid hos Statens Kartverk som drøyde prosessen, og i uke 5 hadde visstnok Statens Kartverk gjort en feil ved registrering av innsendte skjøter. De hadde tatt pant i én eierseksjon og ikke i hele blokken.

Innklagede har ikke sendt inn noe som helst til Statens Kartverk og klagerne har ikke fått noe oppgjør to måneder etter overtakelse. Klagerne anfører at innklagede nå holder på å oversende skjøtene til Statens Kartverk. Når det er på plass vet ikke klagerne og innklagede er ikke interessert i å snakke med dem.

Innklagede anfører:

Borettslaget ble stiftet og innregistrering av pantedokument med urådighet til innklagede ble ved en feil overført fra hovedbølet til kun én andel i borettslaget. Dette fikk innklagede besørget korrigert hos Kartverket til å gjelde samtlige enheter i borettslaget. Dette ble brakt i orden og konferert 9. februar 2007.

Innklagede ble først kontaktet av klagerne per telefon 12. februar 2007. Innklagede ba da om å få oversendt henvendelsen per e-post. Samtlige skjøter med pantedokumenter ble oversendt Kartverket og e-post fra klagerne ble besvart samme dag. Innklagede kunne ikke frafalle urådigheten i eiendommen da borettslaget mangler hjemmel til grunnen. Borettslaget er en «samleseksjon bolig» og eiendommen er ikke seksjonert. Følgelig må urådigheten bero som et signal på at det er gjenstående arbeider som skal til før endelig oppgjør kan foretas.

Innklagede ble kontaktet 7. mars 2007 av klagernes megler med anmodning om å samtykke i tinglysing knyttet til videresalget. Dette ble besvart samme dag.

Da konfereringen tok lenger tid enn annonsert per telefon sendte innklagede en påminnelse til Kartverket 13. mars 2007 per telefaks. Han var forespeilet en raskere behandlingstid da oversendelse av 125 skjøter med pantedokumenter var komplett og oversiktlig (med unntak av en sak på grunn av sivilstanderklæring). Etter diverse korrespondanse fikk innklagede bekreftelse på at skjøtene var sendt ham i retur i konferert stand 14. mars 2007. Innklagede sendte kopi av denne bekreftelsen til klagerne samme dag som en orientering.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder innklagedes ansvar for forsinket tinglysing og derav forsinket oppgjør for klagernes resalg av bolig.

Klagerne har solgt sin leilighet gjennom et annet eiendomsmeglingsforetak. I klagernes kjøpekontrakt (den opprinnelige) står følgende:

«Kjøper har ikke anledning til å transportere nærværende kontrakt til ny kjøper. Dersom Kjøper selger sin leilighet videre før den er overtatt, er Kjøper, selv om leiligheten er solgt videre, forpliktet overfor Selger i henhold til denne kontrakt inntil fullt oppgjør har funnet sted og leiligheten er overlevert.» (Punkt 13.0.)

«Kjøper gjøres spesielt oppmerksom på at transport av garantien ved salg av Boligen i garantiperioden må godkjennes av garantisten for at garantisten skal være forpliktet overfor den nye kjøper.» (Punkt 7.4.)

Her var overtakelse 12. desember 2006. Den 5. januar 2007 ble pantedokument med tinglysingssperre oversendt Statens Kartverk. Dokumentet ble ved en feil fra Kartverkets side kun tinglyst i én andel. Innklagede anmodet ved brev 2. februar 2007 om retting. Alle skjøter ble oversendt Kartverket for tinglysing 12. februar 2007. Kartverket ble purret 13. mars 2007. Den 14. mars 2007 fikk innklagede bekreftelse for at skjøtene var sendt i retur til ham og informerte klagerne om det. Innklagede har overfor klagernes eiendomsmegler samtykket til videresalg 7. mars 2007, samme dag som anmodningen ble mottatt.

Slik Reklamasjonsnemnda ser saken, skyldes forsinkelsen i det vesentlige Statens Kartverk. Kartverket har ved to anledninger forsinket prosessen, først ved feil tinglysing av pantedokument/urådighetsdokument på bare én andel, deretter ved tinglysing av skjøtene. Ved nybygg er det normalt at det tar noe tid fra overtakelse til oppgjør finner sted. Innklagede kan ikke klandres for at oppgjøret har trukket ut i tid.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.

Oslo, den 27. juni 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant
(sign.)

Tore Bråthen

formann
(sign.)

Børre Voll

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant