Klage nr. 2019269

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 18. mai 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Trondheim Heimdal

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger         

Saksfremstilling:

I 2018 kjøpte klageren en hytteeiendom som innklagede formidlet. Klageren hadde en tinglyst veirett på naboeiendommen. I forbindelse med en grensegangssak i 2015 ble det avgjort at parsellen med den påheftede veiretten skulle skifte eier. Formålet med eierskiftet var den nye eieren sitt ønske om å lage en gårdsvei noen meter fra klagerens hytteeiendom. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke opplyse om eierskiftet, og at den nye eieren sine planer om å bygge en gårdsvei.  Megleren har derfor opptrådt i strid med god meglerskikk. Klageren krever å heve kjøpet.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren kjøpte en hytteeiendom som hadde en tinglyst veirett på naboeiendommen. I forbindelse med en grensegangssak for jordskifteretten i 2015 ble parsellen som var beheftet veiretten, overdratt til en annen nabo. Selgeren av hytteeiendommen ble informert om eierskiftet. Dette bekreftes av den nye eieren av parsellen. Dessuten var den tidligere eieren part i grensegangssaken. Formålet ved eierskiftet var at den nye eieren ønsket å bygge en gårdsvei rett bak klagerens hytte. Klageren ble ikke informert om dette i forkant av kjøpet, og det fremgikk heller ikke av kjøpekontrakten. Våren 2019 fikk klageren ved en tilfeldighet vite om dette forholdet da han kontaktet den tidligere eieren av parsellen. Megleren innhentet hverken avgjørelsen fra jordskifteretten eller kartet over parsellen der gårdsveien var inntegnet. Gårdsveien vil ødelegge den hyttefreden som finnes der i dag. Klageren føler seg lurt. Klageren hadde ikke kjøpt hytteeiendommen dersom han var blitt gjort kjent med naboens plan om å bygge en gårdsvei noen få meter fra hytteveggen.  

På bakgrunn av det ovennevnte har megleren opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Klageren krever å få kjøpet hevet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Det at parsellen skiftet eier i 2015 var ukjent for både megler, selger og grunneieren. I tilfeller der det foreligger reguleringsplaner, nabovarsel, offentlige planer eller andre fastsatte planer som kan medføre endringer i bruken av eiendommen eller eiendommens omgivelser, vil dette bli opplyst om i salgsoppgaven.

Et krav om heving kan ikke rettes mot innklagede, men må eventuelt rettes mot selgeren av eiendommen. Innklagede kan ikke se at denne informasjonen burde vært innhentet eller videreformidlet til klageren. Megleren innhentet og videreformidlet den lovpålagte informasjonen om eiendommen.  

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jfr. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at saken avvises, da den reiser bevisspørsmål som vanskelig kan avklares under nemndas skriftlige saksbehandling.

Nemnda vil for øvrig bemerke at klageren har krevd heving av kjøpet. Et krav om heving må imidlertid alltid rettes mot selgeren, eventuelt selgerens boligselgerforsikring. Nemnda kan aldri bestemme overfor en innklaget at kjøpet skal heves.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.