Klage nr. 2019281

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 18. mai 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS avd. Bergen sentrum

Saken gjelder:               Krav om at innklagede reduserer sitt krav om betaling

Saksfremstilling:

I 2019 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Oppdraget gikk ut på tid etter seks måneder uten at leiligheten ble solgt, og klageren ønsket ikke å fornye oppdraget. Innklagede sendte først en faktura på 32 278 kroner, men etter at klageren hadde gitt beskjed om at han bestred beløpet, sendte innklagede en ny faktura på 50 281 kroner. Klageren anfører at innklagede har fakturert mer enn avtalt, og krever at innklagede reduserer sitt krav til 12 304 kroner.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Etter å ha vært i kontakt med flere meglere, valgte klageren å inngå oppdrag med innklagede fordi megleren sa at han skulle få til et raskt salg. Det ble avtalt fastpris på 99 000 kroner, men megleren opplyste aldri om hva han skulle ha betalt dersom handel ikke kom i stand i oppdragstiden. Klageren fulgte alle rådene megleren kom med, men allerede etter én måned ønsket klageren å bytte meglerforetak. Dette fordi megleren uttrykte en holdning om at leiligheten ville «selge seg selv» dersom noen ville ha den. For å slippe å betale noe ekstra, valgte klageren å beholde megleren ut oppdragstiden, men han ønsket ikke å fornye oppdraget etter seks måneder. Megleren sendte da en faktura på 32 278 kroner. Klageren mente megleren hadde fakturert for flere kostnader enn avtalt, og da svarte megleren med å sende en ny faktura på 50 281 kroner. Megleren sa aldri at han skulle ha betalt dersom han ikke gjorde jobben sin, og klageren krever at innklagede reduserer sitt krav til 12 304 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede beklager at klageren fikk tilsendt en ny faktura på 50 281 kroner da klageren bestred den første fakturaen på 32 278 kroner. Som et plaster på såret foreslo innklagede å redusere kravet sitt til 22 500 kroner, men dette avslo klageren. Dette til tross for at innklagede i henhold til oppdragsavtalen har krav på 50 281 kroner, i tråd med den siste fakturaen. Klageren ønsket nemndsbehandling, og innklagede krever nå at klageren betaler 32 278 kroner i henhold til den første fakturaen. Innklagede erkjenner ikke ansvar ut over dette.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder krav om at innklagede reduserer sitt krav om betaling.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Det krav som innklagede har fremsatt, og som er tema for nemnda, gjelder kun dekning av utlegg, og innklagede har ikke krevd vederlag. Eiendomsmeglingsloven § 7-7 om nedsettelse av vederlag gjelder kun vederlag og ikke utlegg, slik at denne bestemmelsen kan under enhver omstendighet ikke får anvendelse her. Klagerens krav kan derfor ikke føre frem. Nemnda behøver ikke å ta stilling til om vilkåret for å redusere et eventuelt vederlag ville vært oppfylt.

Når det gjelder de utlegg innklagede nå krever betaling for, kan ikke nemnda se at det er helt samsvar mellom det som er avtalt i oppdragsavtalen og fakturaen. Nemnda forutsetter derfor at partene går gjennom postene for å se om det er noen feil her, for eksempel når det gjelder utlegget til boligbyggelaget på kr 2 800 + mva.

Nemnda vil for øvrig bemerke at det er kritikkverdig av megleren å sende en ny og langt høyere faktura etter at klageren hadde reklamert på den første fakturaen. Det er i seg selv ikke noe å si på at megleren ønsket full betaling da klageren ikke aksepterte det første tilbudet, men den nye fakturaen burde da vært vedlagt et følgebrev, hvor megleren nærmere forklarte hvorfor man valgte å gjøre det slik.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.