Klage nr. 2019284

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 18. mai 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Bodø Eiendomsmegling AS (Eie Eiendomsmegling avd. Bodø)

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2019 kjøpte klagerne en bolig som innklagede formidlet. I salgsoppgaven sto det at det var opplegg for vaskemaskin på badet, men senere viste det seg at el-punktet var fjernet på grunn av manglende jordforbindelse. Klagerne anfører at megleren fikk tilsendt en el-rapport fra selgeren før salget hvor dette fremgikk, og krever erstatning for hva det kostet å utbedre mangelen, 9 000 kroner.

Innklagede bestrider klagernes krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Før salget sendte selgeren en el-rapport til megleren hvor det fremgikk at el-punkt for vaskemaskin på badet var fjernet på grunn av manglende jordforbindelse. Likevel skrev megleren i salgsoppgaven at det var opplegg for vaskemaskin der, og el-rapporten var ikke tatt med som vedlegg. Klagerne krever at innklagede betaler dem erstatning på 9 000 kroner for hva det kostet å utbedre mangelen.

Innklagede har i korte trekk anført:

To dager før boligen ble lagt ut for salg videresendte selgeren en e-post til megleren fra elektrikerfirmaet som hadde utført el-tilsynet på badet. Der sto det at manglene på badet var utbedret, og at tilsynssaken var avsluttet. Selgeren skrev ingenting om at det var mangler på badet i egenerklæringsskjemaet, og megleren hadde ingen oppfordring til å gjøre nærmere undersøkelser. Erstatningskravet bestrides.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Nemnda mener her at megleren har overholdt undersøkelses- og opplysningsplikten, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-7. Det er ikke ut fra sakens opplysning noe som tilsier at megler hadde fått informasjon om at stikkontakten på badet var utkoblet («blendet») på grunn av manglende jording. Det kan i denne forbindelse ikke være avgjørende at det i salgsoppgaven var opplyst at det var opplegg for vaskemaskin, da nemnda ikke har grunnlag for å mene noe om hvor lett det var for megler å se at det her var et avvik fra det som var skrevet i salgsoppgaven. Klageren har anført at megler hadde fått en el-rapport fra selger, men dette var kun en bekreftelse på at strømanlegget fremstod i godkjent stand.

Avgjørelsen er enstemmig.  

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.