Klage nr. 2019292

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 18. mai 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Dialog Eiendomsmegling AS avd. Hønefoss

Saken gjelder:               Budgivning

Saksfremstilling:

I 2019 kjøpte klagerne en bolig som innklagede formidlet. Etter at klagerne hadde lagt inn et bud på 3,9 millioner kroner, tok megleren kontakt med klagerne og spurte hvordan kjøpet skulle finansieres. Klagerne tenkte å ta opp boliglån, men hadde ikke fått finansieringsbevis fra banken ennå. Megleren rådet klagerne til å forlenge akseptfristen med fire timer, noe klagerne gikk med på. Finansieringen kom i orden, men før akseptfristens utløp kom det inn et nytt bud på boligen. Det ble budrunde, og det endte med at klagerne kjøpte boligen for 4,2 millioner kroner.

Klagerne anfører at megleren ikke burde rådet klagerne til å forlenge akseptfristen med så mye som fire timer, og at de ville betalt mindre for boligen dersom megleren hadde gitt bedre råd. Det kreves erstatning.

Innklagede bestrider klagernes krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Klageren har i korte trekk anført: 

Grunnen til at klagerne ikke tok forbehold om finansiering, var at søknad om finansieringsbevis var en ren formalitet på grunn av langt kundeforhold med høye innskudd over flere år. Det tok bare en times tid å avklare finansieringen, men da kunderådgiveren i banken prøvde å ringe megleren, svarte ikke megleren. Megleren ringte opp igjen etterhvert, og fikk da beskjed om at finansieringen var i orden. Et par timer senere, men før den akseptfristen løp ut, kom det inn et nytt bud på boligen. Det ble budrunde, og klagerne endte opp med å kjøpe boligen for 4,2 millioner kroner.

Megleren burde ikke rådet klagerne til å forlenge akseptfristen med så mye som fire timer, og dersom det er slik at klagerne kunne lagt inn et nytt bud på samme beløp med kortere frist da finansieringen kom i orden, burde megleren gitt råd om det. På grunn av meglerens opptreden har klagerne blitt påført et økonomisk tap som innklagede må erstatte dem. Klagerne krever erstatning med 150 000 kroner.

Innklagede har i korte trekk anført:

Siden klagerne ikke hadde finansieringen i orden, ga megleren råd om å forlenge akseptfristen med fire timer. Dette fordi søknad om finansieringsbevis kan ta tid. Det var hektisk på slutten av budrunden, og megleren ringte kunderådgiveren i banken opp igjen etter kort tid. Hun fikk da beskjed om at finansieringen var i orden, noe megleren videreformidlet til selgeren. Etter hvert kom det inn et nytt bud på boligen, og det ble budrunde.

Klagerne kunne lagt inn et nytt bud på samme beløp med kortere frist da finansieringen kom i orden, men megleren tenkte ikke på å foreslå dette under budrunden. I en budrunde må megleren gjøre mange vurderinger, og det er klart at meglerens valg kan påvirke utfallet. Det bestrides imidlertid at megleren kan kritiseres for sin rådgivning i denne saken. Uansett har ikke klagerne sannsynliggjort at de nødvendigvis ville betalt mindre for boligen dersom megleren hadde opptrådt annerledes.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens rådgivning under budrunden og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Budrunden

Spørsmålet er om megler under budprosessen har opptrådt i strid med god meglerskikk. En hovedoppgave for megler under budprosessen er å sørge for at finansieringen av bud er bekreftet, slik at selger kan føle seg trygg. Når et bud blir avgitt uten forbehold, men banken ikke kan bekrefte finansieringen, er det naturlig at megler ber budgiver om å forlenge fristen på budet. I dette tilfellet anbefalte megler budgiver å sette fristen til kl.16:00, noe budgiver aksepterte. Nemnda legger til grunn at varsel om den nye budfristen ble utsendt til andre budgivere og interessenter. Det er ikke sannsynliggjort at situasjonen hadde blitt noe annerledes om fristen for eksempel var satt til kl. 14:00. Nemnda viser for øvrig til budgivers eget ansvar for å ha finansieringen i orden når de inngir bud.

Megler har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk.

Erstatning

Erstatningskravet kan ikke føre frem, da megler ikke har opptrådt uaktsomt, og under enhver omstendighet er det ikke sannsynliggjort at klageren har lidt noe økonomisk tap.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.