Klage nr. 2019294

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 18. mai 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Webmegling AS

Saken gjelder:               Feil/manglende opplysninger         

Saksfremstilling:

I november 2019 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet, til 4 550 000 kroner.  Klageren sjekket eierskiftehistorikken til eiendommen på FINN, der det sto at den var solgt for 4 140 000 kroner i 2018. Før klageren la inn bud, spurte hun megleren om parkeringsplassen var inkludert i kjøpesummen da selgeren i sin tid kjøpte leiligheten. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å gi uriktige opplysninger om at parkeringsplassen ikke var inkludert i kjøpesummen. Klageren mener også at det er sannsynlig at det er gitt uriktige opplysninger om at selger i sin tid betalte ekstra for endringer og tilvalg. Klageren ville lagt inn et lavere bud dersom det hadde blitt gitt korrekte opplysninger. Klageren krever 200 000 kroner i erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Klageren har i korte trekk anført:

Opplysninger om pris for parkeringsplass

Før klageren la inn det første budet spurte hun om parkeringsplassen var inkludert i kjøpesummen da selgeren i sin tid kjøpte leiligheten. Hensikten var å få avklart hvilke utgifter selgeren hadde hatt, da dette hadde betydning for hva klageren var villig til å betale. Selgeren kjøpte leiligheten fra utbygger i 2018. Klageren sjekket eierskiftehistorikken på FINN der det fremgikk at leiligheten ble solgt for 4 140 000 kroner i 2018. På spørsmål fra klageren svarte megleren i SMS av 24. oktober 2019 at parkeringsplassen ikke var inkludert i prisen da selgeren kjøpte leiligheten, og at selgeren hadde betalt 200 000 kroner for den. Det viste seg senere at selger hadde betalt kr 150 000 kroner for parkeringsplassen, og at beløpet var en del av kjøpesummen på 4 140 000 kroner.

Opplysninger om selgers kostnader knyttet til endringer og tilvalg

Under privatvisning opplyste selgeren at hun hadde betalt ekstra for tilvalg og endringer utover standardleveransen fra utbygger. Klageren ba megleren gjentatte ganger om å fremskaffe dokumentasjon på at det var inkludert i kjøpesummen. Megleren informerte om at selgeren ikke ønsket å fremlegge den opprinnelige kjøpekontrakten med utbygger. Klageren hadde en sterk mistanke om at det fremgikk av kjøpekontrakten at kostnadene forbundet med tilvalg og endringer var en del av kjøpesummen på 4 140 000 kroner. Klageren mener at det etter all sannsynlighet har blitt gitt uriktige opplysninger.

Som følge av de uriktige opplysningene har klageren lagt inn et høyere bud enn hun ellers ville ha gjort. Da megleren den 30. oktober 2019 ble bedt om å videreformidle et bud på 4 450 000 kroner til selger, ble klageren orientert muntlig om at selger ikke var interessert i å selge til den prisen. Megleren begrunnet dette med at selgeren hadde betalt ekstra for parkeringsplass og endringer i leiligheten, og ikke ønsket å selge med tap. Den
5. november 2019 legger klageren inn et bud på 4 500 000 kroner med akseptfrist dagen etter. Budet blir avslått, og megleren informerte om at selger ikke ønsket å selge for mindre enn til 4,6 millioner kroner.

Som den profesjonelle aktør skal megleren videreformidle opplysninger fra selger som er av betydning for handelen. Det at selgeren har gitt uriktige opplysninger, fritar ikke megleren for ansvar. Megleren er forpliktet til å orientere interessenten dersom vedkommende ikke kan besvare spørsmålet som er blitt stilt, fordi selgeren ikke ønsker å gi de nødvendige opplysningene, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3 andre ledd

Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Klageren krever erstatning på 200 000 kroner som klageren mener å ha betalt for mye på grunn av de uriktige opplysningene.

Innklagede har i korte trekk anført:

Opplysninger om pris for parkeringsplass

Da megleren svarte klageren per SMS den 24. oktober 2019, visste hun ikke at prisen for garasjeplassen var avgjørende for klageren sin betalingsvilje. Megleren trodde at spørsmålene fra klager knyttet seg til hvorvidt parkeringsplassen medfulgte handelen eller ikke. Megleren kontaktet selgeren og videreformidlet spørsmålet fra klageren. Selgeren mente å huske at hun hadde betalt 200 000 kroner ekstra for parkeringsplassen. Megleren videreformidlet informasjonen om at selger hadde betalt ekstra, og at det ikke var inkludert i salgssummen til utbygger. Innklagede vil bemerke at megleren aldri har opplyst om en kjøpesum på 4 140 000 kroner. Megleren hadde ingen foranledning til å foreta ytterligere undersøkelser. Dersom prisen var av avgjørende betydning for klagerens beslutning om kjøp, burde hun ha avklart dette med megleren på et tidligere tidspunkt.

Det ble foretatt nærmere undersøkelser etter at megleren ble gjort oppmerksom på at forholdet var av avgjørende betydning for klager. På dette tidspunktet var bindende avtale om kjøp inngått. Det viste seg at selgeren hadde kjøpt leiligheten for 3 990 000 kroner, og parkeringsplassen utenom for 150 000 kroner.

Opplysninger om selgers kostnader knyttet til endringer og tilvalg

Innklagede var kjent med at det var gjort endringer og tilvalg i forhold til standardleveranse fra utbygger, men visste ikke hva disse nærmere gikk ut på eller hvor mye ekstra dette kostet for selger.

Klageren hevder at megleren opplyste om at selgeren ikke ønsket å selge for 4 450 000 kroner på grunn av store utgifter knyttet til parkeringsplass og endringer i leiligheten. Megleren kan ikke huske å ha sagt dette. Selgeren sto uansett fritt til å bestemme hvilken pris hun ønsket å selge for, uavhengig av om dette var mer eller mindre enn det hun i sin tid betalte for eiendommen.  

Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3, og at det foreligger grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at saken avvises.

Slik saken fremstår for nemnda, reiser den spørsmål som ikke er egnet til avgjørelse i nemnda etter skriftlig behandling uten å få anledning til å høre klager, megler, selger og eventuelle vitner.

Nemnda vil imidlertid bemerke at klageren ikke har krav på å få innsyn i selgerens avtale med utbyggeren. Det er også selgerens suverene rett til å bestemme hvilket bud som skal aksepteres, eventuelt fremsette motbud.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.