Klage nr. 2019241

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 2. mars 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Klager:                          v/advokat Jens Petter Bull

Dæhli Bull & Co Advokatfirma DA

Innklaget:                      Nye Boliger AS (Sem & Johnsen Prosjektmegling)

Saken gjelder:               Spørsmål om avvisning

Saksfremstilling:

Saken gjelder kjøp av flere eierseksjoner under oppføring i et prosjekt med felles takterrasse. Innklagede formidlet salget av seksjonene. Før overtakelsen oppdaget flere kjøpere at deler av takterrassen tilhørte tre leiligheter i toppetasjen. Slik takterrassen var fremstilt i salgsoppgaven, trodde kjøperne at hele takterrassen var felles. Kjøperne har gått sammen og rettet en felles klage mot innklagede, og anfører at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt. Under saksforberedelsen krevde innklagede at saken skulle avvises fordi klagerne ikke utgjorde en ensartet gruppe og saken derfor ikke kunne behandles under ett.

Foranlediget av innklagedes anførsler besluttet sekretariatet å utsette behandlingen av realiteten i saken, og i første omgang kun legge spørsmålet om saken skulle avvises frem for nemnda. 

Klageren er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Saken er behandlet i samme møte som sak RFE-2019-210, RFE-2019-213 til RFE-2019-218, RFE-2019-220 til RFE-2019-240 og RFE-2019-300. Klagesakene omhandler kjøp av flere eierseksjoner under oppføring, hvor salget var formidlet av samme meglerforetak.

Klageren har i korte trekk anført: 

Kjøpekontraktene hver av klagerne inngikk med utbyggeren, var identiske. På grunn av meglerens markedsføring hadde alle klagerne en berettiget forventning om at hele takterrassen var felles, noe som for øvrig er vanlig for nye prosjekter i området. I salgsoppgaven fikk alle i ord og bilder presentert en felles takterrasse som skulle fungere som et «felles samlingspunkt», men i stedet solgte megleren mesteparten av takterrassen som private parseller til bare noen av leilighetseierne – uten å si noe om dette til de andre. Ikke bare er dette i strid med god meglerskikk, men det er i tillegg direkte illojalt. Alle klagerne ble ført bak lyset, og slikt sett utgjør de en ensartet gruppe. Saken bør derfor ikke avvises.

Innklagede har i korte trekk anført:

Klagerne utgjør ingen ensartet gruppe, og det er ikke tvil om at noen av dem er næringsdrivende. Noen kjøpte for å investere, andre kjøpte flere seksjoner for å leie ut. Flere hadde private rådgivere som bisto dem under kjøpet, noe som for øvrig har betydning for meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt. I tillegg ble leilighetene kjøpt til ulike tidspunkt, og siden det var et komplekst prosjekt hvor det ble gjort hyppige endringer, var det vanskelig for megleren å ha oversikt til enhver tid. For å kunne ta stilling til om megleren kan kritiseres, må man gå inn i de individuelle forutsetningene som lå til grunn for kjøpene, og se på hvilket salgsmateriell som ble presentert for de ulike klagerne. Saken kan av den grunn ikke behandles under ett, og den bør derfor avvises.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder spørsmål om saken skal avvises.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Selv om markedsføringen mot klagerne i det vesentligste har vært den samme, er det snakk om 29 kjøp med ulike forutsetninger. For å behandle saken på en forsvarlig måte, må nemnda ta hensyn til særegenheter ved det enkelte kjøp, og det er ikke mulig uten at behandlingen går ut over nemndas effektivitet, jf. Avtale og vedtekter for Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester punkt d. Saken må derfor avvises.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Saken avvises.