Klage nr:
56/07

 

Avgjort:
27.06.2007

 

Saken gjelder:
Oppgjør

 

Foretakets navn:
EiendomsMegler 1, Østfold og Akershus AS

 

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede i oppdrag å selge sin boligeiendom. Han kjøpte samtidig en ny bolig gjennom et annet eiendomsmeglingsforetak. Klageren er misfornøyd med innklagedes arbeid ved oppgjøret, herunder manglende betaling av renter. Han krever erstatning av innklagede.

Innklagede er faglig ledet av statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Ved ikke å besvare faksen av 27. oktober 2006 fra Fokus Bank, satte innklagede klageren i en meget vanskelig situasjon. Han var ikke klar over sin manglende kapital den 18. desember 2006. Det medførte at han ikke fikk utlevert nøklene til eiendommen og kunne ikke flytte inn som planlagt. Han hadde fri fra jobben 18. og 19. desember for å flytte. Kjøperen av klagerens eiendom skulle flyttet inn 20. desember 2006.

Innklagede skjuler kr 10 056 for ham ved å overføre dem til hans lønnskonto isteden for å overføre hele kapitalen til hans lånekonto i Fokus Bank samme dag. Klagerens far betalte kr 74 000 for å forhindre de skader innklagede påførte klageren.

Det klageren reagerer mest på er den manglende respekt oppgjørsavdelingen viser sine kunder. Når oppgjørskontoret benytter slik fremgangsmåte, er det et hinder for å gjennomføre et salg, og må derfor ifølge klageren være i strid med foretakets forretningsmoral. At de overfører nesten hele beløpet isteden for hele oppgjørsbeløpet til hans konto – samtidig med at de ser at han er i økonomiske vanskeligheter – viser en total mangel på respekt overfor kunden.

Dersom innklagede hadde svart på faksen av 23. oktober eller 10. november når eiendommen var solgt og salgssummen innbetalt, ville klageren og Fokus Bank fått tid til å løse de økonomiske problemer som var oppstått i mellomtiden. Dette har innklagede forhindret gjennom sin fremgangsmåte ifølge klageren. Det må være et ufravikelig krav til en eiendomsmegler at han bidrar best mulig for å gjennomføre et salg. Fremgangsmåten her er det motsatte. At innklagede i tillegg overfører restbeløpet til en annen konto, forsterker hans mangel på respekt.

At klageren måtte finne den manglende egenkapital er hans problem. Men det at de holdt det hemmelig for ham, står innklagede til ansvar for. Problemet kunne medført at begge eiendomshandlene ikke kunne blitt gjennomført. Men som en konsekvens ville det medført en utsettelse for begge to på grunnlag av innklagedes handlemåte. Samtidig med at det ville medført kostnader for klageren. Selv om problemet var uklart for klagerens far 18. desember 2005, klarte innklagede å løse problemet ved å utbetale det manglende beløpet til klageren for derved å redusere de skadene innklagede hadde påført ham.

Klagerens far krever en erstatning på kr 20 000 for å løse problemet. Det har forhindret ham fra å innrede leilighet i underetasjen i eget hus hvor han forventet en leie på kr 5 000 per måned. Klagerens krav er kr 10 000 + renter. Klagerens nye samboer med to barn hadde sagt opp sitt leieforhold. Dermed risikerte hun å stå uten bolig med to barn. Klageren forventer også å få betalt for den omfattende saksbehandlingen saken har medført. Kravet er satt til kr 2 500.

Innklagede anfører:

Innklagedes oppgjørsavdeling mottok først en transporterklæring fra Fokus Bank AS pålydende kr 350 000. Det ble gitt beskjed til banken om at det ikke var nok midler til å kunne dekke en slik sum via oppgjøret og at innklagedederfor ikke kunne undertegne og notere transporterklæringen.

Etter en tid mottok innklagede på nytt en transporterklæring på kr 275 000 fra samme bank. I mellomtiden var eiendommen solgt og innklagede hadde god oversikt over hva oppgjøret kunne innbringe. Transporten ble undertegnet og returnert Fokus Bank uten opphold og selvsagt hensyntatt i oppgjøret som det fremgår av mottatt dokumentasjon.

Videre fremgår det av oppgjøret at innklagede etter utbetaling av transporterklæringen til Fokus Bank hadde kr 10 056 til rest som ble utbetalt klagerne. Dette underbygger innklagedes melding til banken om at han ikke kunne undertegne en transporterklæring pålydende kr 350 000.

Eiendomshandelen med økonomisk oppgjør kunne ikke vært uført på annen måte og innklagede sitter igjen med en oppfatning av at klageren ønsker å legge skylden på innklagedes oppgjørsavdeling for at han selv ikke har ordnet nødvendig finansiering.

Når det gjelder klagerens anførsel om manglende renteberegning, skyldes det at opparbeidet rente (ca kr 240) på klientkonto utgjorde under et halvt rettsgebyr og derfor ikke utbetales.

Innklagede avviser klagen.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder overføring av oppgjør til nytt kjøp.

Det er kjøperens ansvar å besørge kjøpesummen innbetalt til riktig tid.

Videre er det vanlig at kjøperen instruerer sin eiendomsmegler om hvordan oppgjøret skal foretas. Her har tydeligvis klageren gitt innklagede et kontonummer som beløpet kunne innbetales til, da klageren selv opplyser at restbeløpet ble innbetalt hans lønnskonto.

Innklagede har opplyst at Fokus Bank ble informert om at en transporterklæring vedrørende kr 350 000 ikke kunne undertegnes og returneres banken, da det ikke var tilstrekkelig nettobeløp til et ved salget. Erklæring vedrørende transport av kr 275 000 ble undertegnet og returnert. Restoppgjør ble så foretatt til klagerens konto i tråd med vanlig praksis. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at innklagede har forsømt seg ved oppgjøret.

Når det gjelder klagerens anførsler om manglende utbetaling av renter på klientkonto, viser eiendomsmeglingsforskriftens § 3-4 til at «…plikter likevel ikke å avregne rentebeløp som for den enkelte klient i samme sak ikke overstiger et halvt rettsgebyr.» Beløpet i denne saken utgjorde mindre enn et halvt rettsgebyr, og innklagede hadde derfor ingen plikt til å avregne dette.

Klageren har uimotsagt klaget over at innklagede ikke har besvart hans henvendelser. Det er kritikkverdig når en eiendomsmegler ikke besvarer henvendelser.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold i klagen.

Oslo, den 27. juni 2007

(sign.)Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)Tore Bråthen

formann

(sign.)Børre Voll

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant