Klage nr. 2019169

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 8. juni 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Aveny Eiendomsmegling AS (PrivatMegleren Aveny)

Saken gjelder:               Meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Saksfremstilling:

I 2016 kjøpte klageren en eierseksjon under oppføring i en tomannsbolig som innklagede formidlet. Senere tok klageren – sammen med de andre seksjonseierne – ut forliksklage mot utbyggeren med krav om prisavslag fordi prosjektet ble levert med én parkeringsplass færre enn avtalt. Det ble inngått forlik, og klageren fikk 150 000 kroner i prisavslag.

Klageren anfører at megleren ga uriktige opplysninger om hvor mange parkeringsplasser som fulgte med hver seksjon, og ønsker at nemnda skal ta stilling til om megleren har brutt opplysningsplikten og opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede bestrider at megleren har brutt opplysningsplikten.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

I salgsoppgaven sto det at det fulgte med to parkeringsplasser til hver seksjon, men i utomhusplanen var det bare tegnet opp fire plasser i carport og tre plasser på utvendig oppstillingsplass. I tillegg skulle det være mulig å parkere utenfor oppstillingsplassene, sto det. At seksjonseierne skulle få to parkeringsplasser, sto det også i kjøpekontrakten. Før kjøpet tok klageren kontakt med megleren og spurte hvordan det var med parkeringsplassene. Megleren svarte at utbyggeren skulle «tilrettelegge» for at hver seksjonseier skulle få to oppstillingsplasser, én i carport og én i terrenget. Klageren la til grunn at det megleren sa, var riktig.

Senere viste det seg at det manglet én parkeringsplass, og klageren har fått 150 000 kroner i prisavslag fra utbyggeren. Klageren ønsker likevel at nemnda skal ta stilling til om megleren har brutt sin opplysningsplikt og opptrådt i strid med god meglerskikk.

Innklagede har i korte trekk anført:

Utbyggeren sa til megleren at de skulle «tilrettelegge» for at hver seksjonseier skulle få to oppstillingsplasser, og dette videreformidlet megleren til klageren. Utbyggeren oppfylte ikke sine forpliktelser etter avtalen, og klageren har fått 150 000 kroner i prisavslag. Det bestrides at megleren har brutt opplysningsplikten. Uansett var klageren klar over at utbyggeren kun hadde søkt om syv oppstillingsplasser.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens undersøkelses- og opplysningsplikt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Det sentrale spørsmålet er om megleren i tilstrekkelig grad har fulgt opp den informasjonen han fikk fra utbyggeren vedrørende parkeringsplasser. Av leveransebeskrivelsen punkt 25 – «Biloppstilling/carport» – sammenholdt med tegningen nedenfor i beskrivelsen, fremgikk det at det var tre biloppstillingsplasser og to doble carporter. Det ville i så fall innebære at man var én parkeringsplass i minus. I en slik situasjon burde megleren ha avklart med utbyggeren hvordan han ville løse spørsmålet om parkeringsplasser. Det er i strid med god meglerskikk at megleren ikke fulgte opp dette i tilstrekkelig grad, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Aveny Eiendomsmeglings AS (PrivatMegleren Aveny) har opptrådt strid med god meglerskikk.