Klage nr. 2019306

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 8. juni 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Bergen Torgallmenningen

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen. Vederlagsnedsettelse.    

Saksfremstilling:

I oktober 2019 inngikk klageren oppdragsavtale med innklagede om salg av et rekkehus.Under befaringen ga klageren uttrykk for at det var viktig at boligen ble annonsert med «utleie (ikke godkjent)» som overskrift i FINN-annonsen. Klageren ble lovet at boligen skulle annonseres på denne måten. Etter at oppdragsavtale med innklagede var inngått, opplyste megleren om at hun ikke kunne ha en slik overskrift på FINN. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å gi et løfte som hun ikke kunne holde for å få salgsoppdraget. Klageren krever at vederlaget settes ned med 20 000 kroner, og at innklagede frafaller sitt krav om betaling for markedspakken på 13 900 kroner.

Innklagede bestrider klagerens påstand om at megleren skal ha lovet henne å annonsere boligen på en slik måte, og bestrider klagerens krav.  

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

Markedsføringen

Klageren ønsket å markedsføre eiendommen med utleiemuligheter i kjelleren selv om kjelleren ikke var godkjent for permanent utleie. Klageren visste at rekkehus med utleiemuligheter kunne prises høyere enn de uten. Under befaringen ga klageren uttrykk for at det var svært viktig for henne at boligen ble annonsert med «utleie (ikke godkjent) i overskriften på FINN. En annen megler, som også var til stede på befaringen, har i en e-post til klageren bekreftet at dette ble sagt.

Alle meglerne på befaringen, inkludert ansvarlig megler, mente at eiendommen skulle markedsføres med utleiemuligheter. Megleren lovte at boligen skulle markedsføres med formuleringen «utleie (ikke godkjent)» som overskrift i FINN-annonsen, slik klageren ønsket. Megleren ga dette løftet for å sikre seg oppdraget.

Dagen boligen skulle legges ut for salg, tok megleren kontakt med klageren for å informere om at hun ikke fikk lov av fagansvarlig til å ha en slik overskrift. Ifølge klageren var megleren like overrasket som henne over dette. Megleren brøt sitt løfte. Klageren valgte likevel å fortsette samarbeidet siden klageren var blitt anbefalt å legge ut boligen for salg i oktober, og boligen var klargjort for salg. 

Dersom megleren, under befaringen, hadde sagt at boligen ikke kunne annonseres med en slik overskrift i FINN-annonsen, ville ikke klageren ha gitt henne oppdraget. Klageren har vært i kontakt med andre meglere som mener at hun ville oppnådd en høyere salgssum dersom formuleringen «utleie (ikke godkjent)» hadde kommet tydeligere frem i annonsen. Klageren kan også ha gått glipp av interessenter.

Krav om vederlagsnedsettelse

På bakgrunn av det ovennevnte krever klageren at vederlaget settes ned med 20 000 kroner. I tillegg må innklagede frafalle sitt krav om betaling for markedspakken på 13 900 kroner siden klageren har fått en dårligere tjeneste enn det hun ble forespeilet av megleren.

Innklagede har i korte trekk anført:

Markedsføringen

Innklagede bestrider klagerens påstand om at det under befaringen ble stilt et krav om en slik overskrift, og at megleren skal ha lovet klageren en slik annonsering. Megleren har således ikke brutt noe løfte. Det eneste som ble diskutert under befaringen, var at utleie måtte fremheves som et salgsargument. Utleiemulighetene kom godt frem i både salgsoppgaven og øvrig markedsføring. Først samme dag som boligen skulle legges ut for salg, kom klageren inn på dette temaet. Megleren forklarte risikoen ved å skrive «utleie (ikke godkjent)» i overskriften. Partene ble deretter enige om at utleiemulighetene skulle fremgå tydelig av annonsen, selv om det ikke skulle nevnes i selve overskriften. Innklagede viser i denne forbindelse til klagers godkjennelse av nettannonsen. Megleren veiledet klageren for å forhindre eventuelle konflikter med kjøper i etterkant av salget. Megleren forholdt seg til Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig.

Innklagede kan ikke se at klageren har lidt et økonomisk tap i forbindelse med salget. Det var stor interesse for boligen da den ble lagt ut for salg. Antatt markedsverdi i henhold til e-takst var 6 millioner kroner, mens boligen ble solgt for 6 150 000 kroner. Ifølge Eiendomsverdi var gjennomsnittsprisen for rekkehus i området på 5 093 000 kroner i 2019.

Krav om vederlagsnedsettelse

Innklagede bestrider at det er grunnlag for vederlagsnedsettelse, jf. eiendomsmeglingsloven
§ 7-7.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om vederlagsnedsettelse.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Nemnda nevner først at megleren opptrådte korrekt da han ikke kunne gå med på at det i overskriften på annonsen på FINN skulle lyde: «Utleie (ikke godkjent)». Ulovlige forhold skal ikke fremheves i markedsføringen, jf. Forbrukertilsynets veiledning om markedsføring av bolig punkt 3.3.8. Dette gjelder selv om rommene i kjelleren var utleid. En annen sak er at dette må fremgå av selve salgsoppgaven, noe som også var gjort.

Når det gjelder spørsmålet om klageren hadde blitt lovet en slik markedsføring i overskriften på FINN.no, står påstand mot påstand, som nemnda ved sin skriftlige saksbehandling ikke kan ta stilling til.

Ut fra det resultat nemnda har kommet til, er det ikke grunnlag for vederlagsnedsettelse, og innklagede har krav på betaling for markedspakken.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.