Klage nr:
61/07
Avgjort:
27.06.2007
Saken gjelder:
Oppgjør
Foretakets navn:
Notar Eiendom Drammen AS

Saksfremstilling:

Klageren ga innklagede å selge sin borettslagsleilighet og ga oppdrag til innklagede den 8. mars 2005. Klageren er misfornøyd med innklagedes arbeid, herunder at innklagede foretok oppgjør med forrige megler uten klagerens godkjenning. Klage mot første eiendomsmeglingsforetak er behandlet som sak 60/2007.

Innklagede er faglig ledet av statsautorisert eiendomsmegler

Klageren anfører:

Klageren ble etter hvert svært misfornøyd med hvordan oppdraget ble håndtert. Etter flere mislykkede visninger bestemte han seg for å foreta visningene selv. Han registrerte interessentene på visningen og overleverte visningslisten til innklagede. I denne fasen fikk han i begynnelsen tilbakemelding fra eiendomsmegleren, men etter hvert opphørte tilbakemeldingene til tross for at liste med interessenter var levert inn. Det viste seg snart at megleren hadde overlatt store deler av meglerarbeidet til selgeren, herunder også annonseinnrykk. Klageren var på dette tidspunkt av den klare oppfatning at megleren overhode ikke interesserte seg for salget.

Et sentralt moment i saken var dokumentasjonen omkring våtromskontrollen. Ved utarbeidelsen av salgsprospektet ble det innhentet våtromssjekk. Det ble angitt i dokumentasjonen at det var fuktighet i himlingen på bad. Klageren syntes dette var merkverdig og avtalte med den første megleren at han skulle ta dette opp med den personen som hadde utført våtromskontrollen. Dette ble aldri gjort. Megleren avsluttet oppdraget uten ytterligere informasjon til klageren. Salgsmateriell ble ikke hentet tilbake av megleren.

Klageren kontaktet deretter et annet eiendomsmeglerfirma, innklagede. Det ble da tatt ny våtromskontroll der det ble konkludert med at det ikke eksisterte noen form for fuktighet. Det ble i denne anledning uttalt at årsaken til fuktmålingene i den første målingen kunne være at fuktmåleren var brukt på en uriktig måte. Leiligheten ble deretter solgt i løpet av tre uker.

Som følge av den manglende oppfølging fra den første meglerens side, var klageren henvist til å betale husleie for seks måneder til borettslaget. Dette tapet vil for en betydelig del kunne tilbakeføres til meglerens vesentlige tilsidesettelse av sine plikter, eksempelvis unnlatelse av å undersøke våtromstesten som senere viste seg å være uriktig. Klageren har fremmet krav om dekning av disse utgiftene, uten at det er oppnådd enighet om kravet.

I forbindelse med innklagedes salg og oppgjør av kjøpesummen, rettet den første megleren sitt krav overfor innklagede, som utbetalte meglerens påståtte tilgodehavende. Kravet er utbetalt den første megleren uten først å forelegge det for klageren. Det er særlig bedt om dokumentasjon for det påståtte pantekravet for den første meglerens tilgodehavende.

Innklagede er tilskrevet omkring forholdet den 16. september 2005 og purret opp 10. mars 2006. Saken er også flere ganger etterlyst per telefon. Det er per i dag ikke kommet noe svar.

Reklamasjonsnemnda bes uttale seg om følgende forhold.

har innklagede brutt eiendomsmeglingsloven når han etter krav fra tidligere megler har utbetalt kr 18 528 til den første megleren?

  1. innklagede har ikke besvart henvendelsene til tross for gjentatte både skriftlige og muntligepurringer

Innklagede burde tatt opp med klageren om det var innsigelser mot den første meglerens krav. Det var på dette tidspunkt reist innsigelse for mangelfull håndtering av oppdraget, jfr. emgll. § 4-6, samt reist erstatningskrav som følge av den mangelfulle håndteringen fra den første meglerens side.

Innklagede anfører:

Innklagede signerte salgsoppdrag med klageren. Leiligheten ble solgt den 18. april 2005 med kontraktsunderskrift 22. april 2005. Ved notering av sperreerklæring fikk innklagede en ny pantattest datert 7. mai 2005. Her var det kommet på en heftelse til den første megleren pålydende kr 18 528.

I henhold til kontrakten punkt 4 garanterer selgeren at leiligheten selges fri for pengeheftelser. Pengeheftelser som ikke overtas av kjøper skal slettes for selgers regning. På side 4 i oppdragsskjemaet har selgeren gitt innklagede fullmakt til å innfri alle lån som har pant i eiendommen.

Eiendommen ble overdratt til ny eier 25. juni 2005. Innklagede har ikke mottatt opplysninger om at heftelsen til den første megleren ikke skulle innfris og slettes.

Innklagede har ikke besvart brevene tidligere av den grunn at disse er sendt feil meglerkontor, innklagede har ikke tidligere mottatt disse brevene.

Etter gjennomgang av saken, kan ikke innklagede se at han har gjort noe i strid med god meglerskikk, oppdragsskjema eller kjøpekontrakten mellom partene.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder innklagedes innfrielse av heftelse fra tidligere eiendomsmegler.

En eiendomsmegler skal innfri alle heftelser som ikke skal overføres annen eiendom eller overtas av ny kjøper. På pantattest mottatt fra forretningsføreren i forbindelse med oppgjøret var det påheftet en heftelse til den første megleren pålydende kr 18 528. Det var nødvendig å innfri denne heftelsen for å få eiendommen heftelsesfri.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold i klagen.

Oslo, den 27. juni 2007

(sign.)Vegard SyvertsenForbrukerrådets representant (sign.)Tore Bråthenformann (sign.)Børre VollNorges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant