Klage nr. 2019295

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 29. juni 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Fredensborg Eiendomsmegling AS (Eie Eiendomsmegling Fredensborg)

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen og krav om erstatning

Saksfremstilling:

I 2019 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Klageren har trukket frem flere sider ved meglerens håndtering av oppdraget hun mener er kritikkverdige, men har særlig anført at megleren ikke burde rådet klageren til å foreslå en tidlig overtakelsesdato. På grunn av den tidlige overtakelsen måtte klageren i en periode bo på hotell og spise på restaurant, og disse kostnadene krever hun at innklagede erstatter henne.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

Prisantydning

Klageren tok kontakt med innklagede fordi en av deres meglere en stund tidligere hadde solgt en lignende leilighet i samme bygård til en bra pris. Prisantydningen var da 3,25 millioner kroner, og leiligheten ble solgt for 3,4 millioner kroner. Klageren fikk god kontakt med megleren, og valgte å inngå oppdragsavtale med innklagede. En av grunnene til at klageren valgte innklagede i stedet for et annet meglerforetak, var at megleren foreslo samme prisantydning som den andre leiligheten, det vil si 3,25 millioner kroner. Senere nedjusterte megleren prisantydningen til 3,15 millioner kroner fordi hun hadde lest i årsberetningen at det var problemer med rotter i bygården, og at det hadde vært noe festbråk fra en av leilighetene i sommeren før. Siden megleren nettopp hadde solgt en lignende leilighet i samme bygård, må hun ha vært klar over rottene allerede på oppdragstidspunktet. Uansett var ikke rottene et stort problem, og sameiet var i gang med å ordne opp i det. Når det gjelder festbråk, var heller ikke dette et stort problem, og uansett hadde denne beboeren nå flyttet ut. Det var derfor ingen grunn for megleren til å sette prisantydningen på klagernes leilighet lavere enn på den andre leiligheten.

Overtakelse

Den 12. august 2019 mottok klageren et bud på 3 millioner kroner. Kun ett minutt før akseptfristen gikk ut, ringte megleren og sa at klageren måtte skrive til budgiveren at hun aksepterte budet forutsatt at overtakelse ble 1. september 2019. Klageren var stresset, og gjorde som megleren sa. I ettertid skjønner ikke klageren hvorfor megleren ba klageren om å skrive dette til budgiveren. Budet var uten forbehold, og hadde ikke klageren skrevet noe, kunne hun blitt enig med budgiveren om overtakelse på et senere tidspunkt. Klageren bestrider at bud må inneholde en dato for overtakelse. Ifølge Forbrukertilsynet børbud inneholde dette. Megleren var klar over at klageren ikke hadde kjøpt seg et nytt sted å bo ennå, og siden hun ikke hadde noe sted å bo etter overtakelsen, har hun måttet bo på hotell og spise på restaurant. Disse kostnadene krever hun at innklagede erstatter henne.

Andre kritikkverdige sider ved meglerens håndtering av oppdraget

Megleren sa at styling ville komme på 6 000 kroner, men dagen før klageren skrev under på oppdragsavtalen, økte prisen til 10 000 kroner. På dette tidspunktet var det altfor sent til at klageren kunne trekke seg. Klageren hadde sagt nei til andre meglerforetak, og megleren til innklagede hadde kommet godt i gang. Videre dukket megleren opp kort tid før visningene, og flere ganger overlot hun visningene til unge fullmektiger, selv om det sto i oppdragsavtalen at megleren skulle gjøre dem selv. Flere av visningene gikk dårlig som følge av dette. I tillegg ble meglerens vederlag og øvrige kostnader ved oppdraget trukket fra oppgjøret for leiligheten selv om avtalen var at innklagede skulle fakturere særskilt. På dette tidspunktet hadde klageren allerede gitt beskjed til innklagede om at hun bestred beløpet.

Klageren krever 60 000 kroner i erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Prisantydning

Da megleren hadde innhentet opplysninger fra forretningsføreren, leste hun i årsberetningen at det hadde vært problemer med rotter i bygården. I tillegg hadde det vært mye festbråk fra en av de andre leilighetene. Dette er opplysninger som megleren måtte ta hensyn til, og derfor satte hun ned prisantydningen til 3,15 millioner kroner. At megleren gjorde dette, er i tråd med god meglerskikk. Den andre leiligheten var i et annet sameie, og siden det ikke stod noe om rottene i papirene der, var hun ikke klar over problemet.

Overtakelse

Megleren hadde omsorgsplikt også overfor budgiveren, og hadde megleren lagt til rette for at det ble inngått en avtale uten at det avtalt overtakelsesdato, ville kjøperen bli stilt i en uavklart situasjon. I tillegg ba klageren om hjelp til hvordan hun skulle formulere seg i aksepten. Det er trist at klageren ikke fikk seg et sted å bo før overtakelsen, men dette er ikke noe megleren kan klandres for. Dessuten sa klageren at det ikke var noe problem å bo hos venner frem til hun fant seg noe eget.

Andre sider ved meglerens håndtering av oppdraget

Før klageren signerte oppdragsavtalen, sendte megleren en e-post til klageren hvor det sto at styling kostet 10 000 kroner. En mindre stylingspakke kostet 6 000 kroner, men klageren valgte en pakke som inkluderte sofa, og den kostet mer. Når det gjelder visningene, ble disse gjort av megleren med hjelp fra medhjelpere uten at klageren har betalt noe ekstra.

Erstatningskravet bestrides.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Klagen gjelder tre forhold.

Prisantydningen

Prisantydning er meglers vurdering av antatt salgsverdi på et gitt tidspunkt, men er ingen salgsgaranti. Det må også legges til grunn at klageren aksepterte prisantydningen. Slik saken er opplyst, kan ikke nemnda se at megler kan bebreides her.

Overtakelse

I praksis blir det ved aksept av bud fastsatt når overtakelse skal skje (bestemt dato eller innenfor et bestemt tidsrom). Klager har vist til Forbrukertilsynets veiledning, men «bør»-regelen der gjelder bud og ikke aksept av bud. Klager aksepterte for øvrig overtakelsestidspunktet ved aksept av budet, og hun kan ikke etterpå reise krav mot innklagede fordi dette eventuelt skapte problemer for henne.

Andre forhold

Når det gjelder de øvrige forholdene klageren har påberopt, finner nemnda at de ikke kan føre frem.

Erstatningskravet

Ut fra det nemnda har kommet til, fører erstatningskravet ikke frem.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.