Klage nr:
62/07

 

Avgjort:
27.06.2007

 

Saken gjelder:
Feilaktige opplysninger vedrørende fellesutgifter

 

Foretakets navn:
OBOS-Megleren Torshov

 

Saksfremstilling:

Klageren kjøpte en andelsleilighet som var til salgs gjennom innklagede som megler. Det er i salgsoppgave og kjøpekontrakt opplyst at felleskostnaden er kr 5 428 per måned. Korrekt beløp er ifølge klageren ca kr 6 100.

Innklagede er faglig ledet av statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Da klageren merket feilen uken før overtakelsen, ringte hun innklagedes saksbehandler som henviste henne videre til faglig leder. Klageren har hatt jevnlig kontakt med innklagede. Klageren ønsker en kompensasjon, da feilopplysningene medfører en ekstra kostnad for klageren som hun ikke hadde regnet med og som er vesentlig for hennes økonomi. Klageren stiller seg også uforstående til at innklagede fraskriver seg alt ansvar i saken.

Videre reagerer klageren på at avdragsfrihet og flytende rente ikke står oppført i kontrakten. Klageren vet nå i ettertid at flytende rente er den vanligste måten å låne på, men denne informasjonen hadde vært relevant for hennes kjøp. Dette kunne hun nok likevel undersøkt selv, så hun krever ikke noen kompensasjon for dette, men ønsker at Reklamasjonsnemnda kommer med sine synspunkter på dette.

Innklagede anfører:

I forbindelse med utarbeidelse av salgsoppgave for leiligheten fikk innklagede den 3. oktober 2006 opplyst fra forretningsføreren at felleskostnadene var kr 5 428. Dette ble således oppgitt i salgsoppgaven.

Leiligheten ble solgt til klageren i januar 2007, og felleskostnadene hadde i tiden frem til dette økt med ca kr 700, dvs til kr 5 879 fra 1. desember 2006 på grunn av økte kapitalkostnader som følge av renteøkning. Ytterligere økte felleskostnadene den 1. januar 2007 til kr 6 104 på grunn av økte kostnader i borettslaget. Fra 1. mars har kostnadene økt til kr 6 766 på grunn av ytterligere renteøkning, dette var etter kjøpstidspunktet.

Innklagede anfører at han har opptrådt i samsvar med god meglerskikk ved å innhente opplysninger om fellesgjelden fra forretningsfører ved utarbeidelsen av salgsoppgaven i oktober 2006. Det er på det rene at opplysningene om felleskostnadene som ble gitt i salgsoppgaven var riktige, men at beløpet senere har økt frem mot kjøpetidspunktet i januar 2007. I salgsoppgaven står under punktet Fellesgjeld: «Ca kr 1.340.000,-. Kjøperen er inneforstått med at fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere over tid, også at den kan øke som følge av beslutninger i borettslagets styre eller generalforsamling.» Innklagede kan på bakgrunn av dette vanskelig se at klageren hadde rimelig foranledning til å legge til grunn at oppgitte felleskostnader ikke kunne økes. Tvert i mot bør det kunne forutsettes at kjøperen var kjent med den generelle renteoppgangen i lånemarkedet, og at dette nødvendigvis ville få konsekvenser for felleskostnadene sett hen til den betydelige fellesgjelden. Om økningen av felleskostnadene har skjedd før eller etter kjøpetidspunktet kan ikke alene være avgjørende for vurderingen av innklagedes ansvar.

Innklagede anfører at han ikke kan pålegges å gi den type generell økonomisk rådgivning klageren har forventet, men at klageren selv må bære risikoen for egne økonomiske forutsetninger for kjøpet og i den forbindelse foreta nødvendige undersøkelser.

Det gikk ca tre måneder fra salgsoppgaven ble utferdiget til kjøpet var gjennomført. Innklagede anfører at det ikke strider mot godmeglerskikk at det ikke ble foretatt nye undersøkelser av fellesgjelden i denne perioden. Det er ikke unormalt at en salgsprosess tar noen måneder, og etter innklagedes syn kan det ikke kreves at opplysningene om salgsobjektet undersøkes kontinuerlig. Det er ikke rimelig at han skal bære ansvaret for endringer av felleskostnadene som skjer i løpet av et så kort tidsrom. Opplysningene om felleskostnadene i salgsdokumentene vil i så fall anses som en garanti om at kostnadene ikke skal overstige det angitte beløpet, noe innklagede ikke kan se at det er holdepunkter for.

I tilfelle Nemnda kommer til at innklagede har gitt uriktige opplysninger om salgsobjektet, anføres det subsidiært at opplysningene ikke har virket motiverende på kjøpet. Det foreligger således ikke grunnlag for erstatning.

Innklagede anfører at arbeidet i saken ble utført i samsvar med god meglerskikk og at det ikke er grunnlag for erstatningsansvar.

Klagerens ytterligere anførsler:

Innklagede skriver at megler ikke kan pålegges å gi den type generell økonomisk rådgivning klageren åpenbart har forventet, men at kjøperen selv må bære risikoen for egne økonomiske forutsetninger for kjøpet og foreta nødvendige undersøkelser. Klageren har ikke forventet en økonomisk rådgivning, men kun riktige opplysninger i kontrakten.

Når det gjelder opplysningene om at kjøperen er innforstått med at felleskostnadene kan variere over tid, har ikke klageren forståelse for at dette også skal gjelde før kontrakten er underskrevet og avtalen inngått. Klageren kan heller ikke se at det står forbehold om endringer i salgsperioden i kontrakten.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder meglerens ansvar for økning i felleskostnader.

Nemnda forstår klageren slik at det her dreier seg om en leilighet med avdragsfrihet de første årene. I Forbrukerombudets rundskriv av juli 2004, fremgår det blant annet under «Bokostnader pr. mnd.» at «Potensielle kunder skal videre før bindende bud/underskrift av kontrakt, få konkrete opplysninger om utviklingen av renteutgiftene og/eller bokostnadene minst fram til og med det året den maksimale månedskostnaden vil inntre». Det kommer ikke frem i salgsoppgaven at det dreier seg om en leilighet med avdragsfrihet. Dersom det medfører riktighet at leiligheten er finansiert slik, har innklagede opptrådt i strid med god meglerskikk ved ikke å opplyse om tidsperspektiv og utvikling av bokostnadene frem til det året den maksimale månedskostnaden vil inntre. Denne opplysningen skulle fremkommet i salgsoppgaven.

Klagen over økningen av felleskostnader har imidlertid ikke sammenheng med avdragsfriheten. Fellesutgiftene er korrekt oppgitt ved tidspunkt for utarbeidelse av salgsoppgave. Ved salg av brukt bolig kan det ikke forventes at salgsoppgaven løpende oppdateres ved enhver endring i kostnadsbildet. I det konkrete tilfelle kan det likevel være grunn til å endre salgsoppgaven når forutsetningene er blitt andre enn da oppgaven ble utarbeidet. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det foreligger slike forhold i denne saken.

Konklusjon:

Innklagede har opptrådt i strid med god meglerskikk for så vidt gjelder manglende opplysninger om avdragsfrihet i salgsoppgaven.

Oslo, den 27. juni 2007

(sign.)Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)Tore Bråthen

formann

(sign.)Børre Voll

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant