Klage nr. 2019319

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 29. juni 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Knut Kopstad, oppnevnt av Den Norske Advokatforening og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Proaktiv Prosjektmegling AS

v/advokat Margit Himle

Tryg Forsikring

Saken gjelder:               Meglerens rådgivningsplikt. Forbehold

Saksfremstilling:

I 2019 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens fritidsbolig. Klageren aksepterte et bud på 3 530 000 kroner med forbehold om at møbler og inventar fulgte med. Senere oppsto tvist mellom klageren og kjøperen om hva som skulle regnes som personlige eiendeler og ikke følge med salget. Klageren anfører at megleren burde forklart hva forbeholdet innebar, og krever erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Innklagede er representert ved advokat fra sitt ansvarsforsikringsselskap.

Fagansvarlig hos innklagede er jurist.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

Før fotograferingen og visningen stylet klageren hytta med dyre møbler fra hjemmet sitt, og i tillegg var det flere møbler og gjenstander med høy affeksjonsverdi der, som for eksempel et snowboard laget av klagerens avdøde bestefar. Klageren kom med et motbud hvor flere av møblene var unntatt fra forbeholdet, men dette avviste megleren og sa at det i så fall nesten ikke ville være noen møbler igjen. I etterkant oppsto tvist med kjøperen om hva som skulle regnes som personlige eiendeler og ikke følge med salget. Hadde klageren blitt gjort kjent med innklagedes forståelse av forbeholdet på et tidligere tidspunkt, hadde han sørget for å fjerne det han mente var personlige eiendeler før fotograferingen og visningen.

Klageren ønsker at nemnda skal ta stilling til om innklagede har tolket forbeholdet riktig, og om megleren håndterte situasjonen for øvrig, herunder klagerens motbud, på riktig måte. Det kreves erstatning med 100 000 kroner. 

Innklagede har i korte trekk anført:

Det ble tidlig et tema mellom klageren og megleren at klageren burde vurdere å selge hytta møblert fordi skisesongen allerede var i gang og mange ønsker å flytte rett inn. Dette ble først tatt inn i salgsoppgaven, men senere ønsket klageren å fjerne det, noe megleren gjorde. Begge budene på hytta ble gitt med forbehold om at møbler og inventar fulgte med, og etter forhandlinger mellom klageren og de som endte opp som kjøpere, aksepterte klageren et bud med forbehold om at møbler og inventar skulle følge, unntatt et teppe og noen bilder. Før kontraktsmøtet oppsto tvist mellom klageren og kjøperen fordi klageren og hans ektefelle ønsket å endre avtalen og unnta en rekke møbler med affeksjonsverdi. Disse møblene var ikke et tema under budrunden, og det endte med at klageren fikk unnta de fleste møblene mot en kompensasjon til kjøperen på 2 000 kroner. For å bli ferdig med saken betalte innklagede dette beløpet.

Innklagede bestrider at megleren har brutt sin rådgivningsplikt, og det kan ikke være tvil om at klageren var kjent med forbeholdet og dets konsekvenser. Reaksjonen til klagerens ektefelle etter salget tilsier at det ikke var kommunikasjonen med megleren som var problemet, men kommunikasjonen mellom klageren og hans ektefelle. Erstatningskravet bestrides.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på meglerens rådgivningsplikt og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke kan føre frem.

Det fremgår av den fremlagte dokumentasjonen at klager forut for aksept av budet reflekterte over forbeholdets innhold og omfang, og at han i ettertid synes å ha angret på at han godtok forbeholdet. Det kan imidlertid ikke megler bebreides for.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

[Klageren] gis ikke medhold.