Klage nr. 2020013

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 29. juni 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Garanti Eiendomsmegling Molde

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen, herunder rådgivning.

Saksfremstilling:

I september 2019 kjøpte klageren et hus som innklagede formidlet. På overtakelsesdagen viste det seg at selgers utvask var mangelfull. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å gi mangelfulle og villedende opplysninger om hvilke muligheter og rettigheter de hadde ved overtakelsen. Klageren krever erstatning for hva det vil koste for nedvasking av huset, 18 000 kroner.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

På overtakelsesdagen viste det seg at huset var dårlig rengjort. Megleren prøvde innledningsvis å megle mellom klageren og selgeren for å få til en løsning, men dette skapte bare forvirring. Selgeren mente at boligen var vasket godt nok, og at alternativet var å utsette overtagelsen. Megleren presset klageren til å ta en beslutning. Da klageren ga uttrykk for at han var i tvil om han skulle underskrive overtakelsesprotokollen, ble han gitt beskjed om at han måtte svare ja eller nei. Selgerne skulle på ferie, hvilket ville medføre at overtakelsesdatoen ville bli utsatt med flere uker. Megleren visste at klageren ikke hadde noe annet valg enn å signere overtakelsesprotokollen, da han hadde solgt boligen sin med overtakelse én uke senere. Klageren endte med å signere overtakelsesprotokollen, i den tro at han ikke hadde noen andre muligheter. I ettertid fant klageren ut at det gikk an å legge inn kommentarer i overtakelsesprotokollen, og at han hadde mulighet til å tilbakeholde deler av kjøpesummen.  

Megleren har villedet klageren ved å gi feil og manglende informasjon under overtakelsen, og at dette har påført han et økonomisk tap. Klageren viser til at megleren som den profesjonelle part burde ha informert både klageren og selgeren om hvilke alternativer som forelå. Megleren satt tross alt med denne kunnskapen. I stedet tilbakeholdt hun informasjonen, og ga uriktige opplysninger om at det ikke gikk an å legge inn kommentarer knyttet til utvaskingen i overtakelsesprotokollen. Klageren føler at megleren kun ivaretok selgers interesser. Megleren burde ha informert klageren om gangen i overtakelsesprosessen, i forkant av selve overtakelsen. 

Megleren opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Klageren har innhentet anbud på hva det vil koste å vaske ned huset, og fått et tilbud på 18 000 kroner. Klageren krever dette beløpet erstattet av innklagede.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede kjenner seg ikke igjen i hendelsesforløpet som presenteres av klageren. Under overtakelsen kommenterte klageren at vaskingen av blant annet kjøkkenet og badstuen ikke var tilfredsstillende. Megleren sa seg enig, og tok dette opp med selger. Selgeren var imidlertid tydelig på at det ikke ville bli gitt prisavslag. Selgeren viste til at overtakelsen var blitt fremskyndet, og at klageren derfor måtte overta boligen slik den fremsto. Selgeren fremholdt at dersom klageren ikke godkjente vasken, så kunne han gå med på å utsette overtakelsen og vaske på nytt, så fremt det ikke ble ført anmerkning i overtakelsesprotokollen.

Innklagede kan vanskelig se at situasjonen kunne vært håndtert annerledes. Megleren kunne ikke pålegge selgeren å gjennomføre overtakelsen mot hans vilje. Etter en tenkepause bestemte klageren seg under tvil for å godkjenne utvasken. Innklagede bestrider klagerens påstand om at han ble utsatt for press fra megleren. Megleren gjorde alt hun kunne for å komme frem til en omforent løsning. Innklagede viser til at klageren ikke ba megleren om å gjøre en anmerkning i overtakelsesprotokollen, og anfører at en megler ikke kan oppfordre klageren til å tilbakeholde et beløp for et forhold som ikke var påberopt som en mangel.

Det bemerkes at innklagede har forsøkt å få til en minnelig løsning mellom klageren og selgeren i etterkant av overtakelsen, uten hell.

Innklagede har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3, og at det foreligger ikke grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Kjøper i saken var misfornøyd med utvasken av boligen ved overtagelse, mens selgeren mente at den var bra nok. Megler, som var til stede på overtagelsen og førte overtagelsesprotokollen, var delvis enig i at utvasken ikke var god nok. I en slik situasjon skulle megleren rådet partene til at kjøperen (klageren) fikk anmerket i protokollen at han var misfornøyd med utvasken og at han krevde godtgjørelse for dette, eventuelt at kjøperen holdt tilbake et beløp. Da megleren ikke gjorde det, opptrådte hun i strid med god meglerskikk. Megler skal dra omsorg for begge parters interesser. Megleren skulle også da selgeren «truet» med utsatt overtagelse, understreket for partene at det ikke var grunnlag for det.  

Nemnda mener også at innklagede er erstatningsansvarlig da meglers håndtering her har vært erstatningsbetingende uaktsomt. Erstatningen fastsettes skjønnsmessig til 10 000 kroner.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Garanti Eiendomsmegling Molde har opptrådt i strid med god meglerskikk og vært uaktsom. Meglerforetaket må betale 10 000 kroner i erstatning til [klageren].