Klage nr. 2020015

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 29. juni 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Groruddalen

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

I oktober 2019 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke sørge for at leiligheten ble rengjort, slik som avtalt i overtakelsesprotokollen. I tillegg anføres det at megleren signerte overtakelsesprotokollen med klagers navn, uten klagerens viten og aksept. Klageren krever at innklagede dekker kostnadene som han er blitt påført i forbindelse med rengjøringen av leiligheten.     

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

Avtale om rengjøring i overtakelsesprotokoll

Da overtakelsesdatoen kom, var ikke leiligheten godt nok vasket. Megleren skrev i overtakelsesprotokollen at leiligheten skulle være ferdig vasket i løpet av dagen. Megleren lovet klageren å ta ansvar for at rengjøringen ble gjennomført. På denne bakgrunn signerte klageren overtakelsesprotokollen. Ifølge klageren ble den avtalte rengjøringen aldri utført.

Signering av overtakelsesprotokoll

Megleren fikk ikke sendt inn den elektroniske overtakelsesprotokollen, da telefonen hans gikk tom for strøm før han rakk å gjøre dette. Megleren har senere signert protokollen med klagerens navn og sendt den inn, uten klagerens viten og aksept. Megleren burde ha bedt klageren om tillatelse til å skrive under på hans vegne eller bedt han om å møte opp på kontoret for å signere på nytt. Etter klagerens oppfatning er dette forfalskning av dokumenter. Innklagede viser til skjermbildet. Til dette bemerker klageren at det ikke fremgår når skjermbildet ble tatt. Klageren mistenker derfor at skjermbildet ble tatt da innklagede sto for salget av boligen hans. Uansett hadde ikke megleren rett til å underskrive overtakelsesprotokollen, selv om han hadde skjermbildet.

På denne bakgrunn anfører klageren at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Klageren krever at innklagede dekker utgiftene som han er blitt påført i forbindelse med å rengjøringen av leiligheten.

Innklagede har i korte trekk anført:

Avtale om rengjøring i overtakelsesprotokoll

På overtakelsesdagen tilbød selgeren å foreta ytterligere rengjøring dersom klageren kunne komme tilbake senere samme dag. Selger og kjøper ble enige om denne løsningen og begge signerte overtakelsesprotokollen. Senere viste det seg at klageren ikke var fornøyd med vaskingen, og krevde 4 000 kroner i kompensasjon fra selger. Klageren endte med å avslå selgerens tilbud om en kompensasjon på 1 000 kroner.

Innklagede bestrider klagerens påstand om at megler skal ha påtatt seg ansvaret for rengjøringen. Det er selger som er ansvarlig for rengjøringen, ikke megler. Det er kjedelig at klageren var misfornøyd med siste utvask, men det betyr ikke at megleren overtar ansvaret. Innklagede har tilbudt klageren 4 000 kroner for å få saken ut av verden. Klageren var ikke fornøyd med dette beløpet, og krevde at innklagede dekket de 4 700 kroner som han angivelig hadde betalt til et vaskebyrå. Da innklagede gikk med på dette, tok klageren på nytt kontakt, og krevde ytterligere erstatning for de kostnadene han angivelig skal ha blitt påført ved å ikke kunne bo i leiligheten i fire dager. Dette var innklagede ikke interessert i.

Signering av overtakelsesprotokoll

Innklagede bestrider klagerens påstand om at megleren forfalsket klagerens signatur. Da meglers mobil var i ferd med å gå tom for strøm tok han et skjermbilde av kjøper og selgers signatur. Siden megleren ikke rakk å lagre overtakelsesprotokollen i innklagedes datasystem, endte han med å skrive den ut. Som en bekreftelse på at selger og kjøper hadde signert den elektroniske overtakelsesprotokollen, skrev megleren inn deres forbokstaver, før den ble sendt inn til oppgjørsavdelingen.

Megleren bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Det er ikke grunnlag for erstatning.  

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til klagen fører delvis frem.

Rengjøring

Nemnda finner det klart at klagen på dette punkt ikke kan føre frem. Det er selger som har ansvaret for å foreta tilstrekkelig rengjøring før overtakelse, og rengjøring er i utgangspunktet megler uvedkommende. Men innklagede har tilbudt seg å dekke den regningen klageren har hatt til rengjøring, men som klageren ikke har akseptert. Erstatningskravet kan ikke føre frem.

Signering av overtakelsesprotokollen

Det er på det rene at megler som en bekreftelse på at selger og kjøper hadde signert den elektroniske overtagelsesprotokollen, skrev inn partenes forbokstaver (initialer) før den ble sendt til oppgjørsavdelingen. Innklagede har erkjent at dette var uheldig, og at megler skulle brukt sine egne initialer.

Nemnda mener at meglers fremgangsmåte her er kritikkverdig og i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Men meglers opptreden her har ikke ført til noen konsekvenser for klager.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til EiendomsMegler 1 Oslo AS avd. Groruddalen har opptrådt i strid med god meglerskikk. Erstatningskravet fører ikke frem.