Klage nr. 2020044

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 24. august 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Lillehammer

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen

Saksfremstilling:

I april 2019 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Klageren har trukket frem en rekke forhold som han mener er i strid med god meglerskikk. Klageren har særlig anført at megleren ikke har fulgt tidsplanen som ble utarbeidet i forbindelse med oppdragsinngåelsen, noe som førte til at leiligheten ble lagt ut for salg senere enn klageren var blitt forespeilet. I tillegg var det en fellesvisning som ikke ble annonsert på forhånd på FINN. Klageren krever at innklagede frafaller sitt krav om betaling i sin helhet.  

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

Manglende oppfyllelse av tidsplan

Oppdragsavtale ble inngått den 9. april 2019, og det ble satt opp en tidsplan for salgsprosessen. Etter dette tok megleren først kontakt den 16. mai 2020 for planlegging av fotografering, takstbefaring med videre. De ulike aktivitetene ble dermed utført på et senere tidspunkt enn det som fremgikk av tidsplanen. Eiendommen ble først lagt ut for salg i starten av juni, mye senere enn det som var blitt forespeilet klageren ved oppdragsinngåelsen.  

Ved oppdragsinngåelsen ga megleren uttrykk for at boligmarkedet var på topp i juni, og at det ikke ville være noe problem å få solgt leiligheten før sommeren. Det skjedde ikke. Frem til august 2019 ble det kun avholdt tre visninger. Klageren valgte å inngå oppdragsavtale med innklagede for å slippe å sitte med boligen etter å ha flyttet til en annen by.

Visninger

Ved oppdragsinngåelsen var megleren tydelig på at han skulle avholde alle visningene. I forbindelse med privatvisningen 23. juni 2019 spurte megleren om klageren kunne avholde visningen, da han var i tvil om han rakk frem i tide. Megleren endte med å avholde visningen etter at klageren hadde svart at han ikke var interessert. Klageren stiller seg undrende til hvorfor megleren avtalte visning uten å være sikker på at han kunne møte opp tidsnok.

Den 21. august 2019 ble det avholdt en visning som ikke var blitt annonsert på FINN i forkant.

I e-post av 30. september 2019 skrev megleren at det var gjennomført tre privatvisninger før starten av september, mens i e-post av 30. august sto det at det var gjennomført fem privatvisninger frem til da. Megleren har «løyet» om antall visninger i den første e-posten.

Henvendelse vedrørende fornyelse av oppdragsavtalen

I SMS av 1. oktober 2020 fra megleren sto det at det foreligger «enighet om forlengelse av denne». Ifølge klageren har fornyelse av avtalen ikke vært et tema mellom han og megleren. Klageren mener det er kritikkverdig av megleren å vise til en enighet mellom partene når dette ikke var tilfelle.  

Skifte av ansvarlig megler

Den 11. oktober 2019 ble ansvarlig megler endret i FINN-annonsen og på innklagede sine hjemmesider, uten at klageren var blitt opplyst om bytte av megler.

På bakgrunn av det ovennevnte krever klageren at innklagede frafaller sitt krav om betaling på 32 076 kroner i sin helhet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Manglende oppfyllelse av tidsplan

Partene ble enige om å legge boligen ut for salg i starten av juni, da dette var mest hensiktsmessig for klageren. Under befaringen ble partene også enige om at takstbefaring og fotografering skulle finne sted i mai, slik at annonse og salgsoppgave ble ferdigstilt i månedsskiftet mai/juni. Etter den første visningen fant megleren det mest hensiktsmessig å ikke sette opp flere fellesvisninger med en gang, men heller legge til rette for eventuelle privatvisninger. Det hadde vært lite interesse for leiligheten, og det fantes andre konkurrerende leiligheter i markedet.

Visninger

Megleren var bortreist samme helg som privatvisningen skulle avholdes, og megleren spurte derfor om klageren hadde anledning til å stille opp dersom han ikke rakk å komme tilbake tidsnok. Det var viktig å avholde visningen ettersom de som hadde bedt om privatvisning hadde vist stor interesse for leiligheten.  

Innklagede har tidligere beklaget overfor klageren at den ene visningen ikke ble annonsert på FINN. Kontroll av overføring mellom meglersystemet og FINN ble ikke gjort, da dette normalt går automatisk. Denne forglemmelsen er likevel ikke årsak til at leiligheten ikke ble solgt.

Henvendelse vedrørende fornyelse av oppdragsavtalen

Den 1. oktober 2019 sendte megleren en SMS om forlengelse av oppdragsavtalen, da det nærmet seg utløpet av oppdragstiden. Klageren svarte da at han ønsket å inngå en ny avtale på andre betingelser.

Skifte av ansvarlig megler

Da megleren skulle på ferie i én uke ble det dessverre ikke informert om at en ferievikar skulle overta ansvaret for oppdraget i mellomtiden.

Megleren har etter dette ikke opptrådt i strid med god meglerskikk. Det bemerkes at innklagede har redusert honoraret med 6 000 kroner, som kompensasjon til klageren. Innklagede fastholder sitt krav om betaling.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om at innklagede frafaller sitt krav om betaling.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Innklagede har erkjent at det var en visning som ved en feil ikke var annonsert på FINN. Det å annonsere visninger er en sentral oppgave av en meglers plikter, og meglers unnlatelse er i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Dette gjelder selv om det eventuelt var en ren forglemmelse fra meglers side.

Når det gjelder fornyelsen av oppdragsavtalen, mener nemnda at det er kritikkverdig at megleren sendte fornyelse av oppdragsavtalen uten at det var avklart med klageren at han ønsket det.

Klagen gjelder også det forhold at megleren ikke fulgte tidsplanen. Selv om det ikke er uvanlig at det kan bli endringer i tidsplanen, forutsetter det i så fall at megleren informerer oppdragsgiveren om dette. Slik saken er opplyst, gikk det over én måned fra oppdraget ble inngått til megleren foretok aktiviteter. Dette er for lang tid.

Innklagede har også erkjent at det var en feil at klageren ikke ble informert om at megleren hadde en ferievikar én uke. Dette skulle vært gjort skriftlig, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-4 fjerde ledd.

Konklusjonen blir etter dette at megleren på flere punkter har opptrådt i strid med god meglerskikk. Han har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» som gir grunnlag for vederlagsnedsettelse, jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Denne bestemmelsen gjelder imidlertid kun det som er å anse som vederlag og ikke utlegg.

Fakturaen lyder på 32 076 kroner, hvorav tilretteleggingsgebyr utgjør 13 900 kroner, grunnpakke 10 900 kroner og visningshonorar 3 000 kroner. Disse postene utgjør vederlag. Grunnpakke er ikke avtalt i oppdragsavtalen og må utgå. Megler har også frafalt 6 000 kroner for manglende annonsering, som ikke er en del av fakturaen.

Nemnda har kommet til at innklagede må kreditere klageren 10 900 kroner for grunnpakken og for øvrig redusere kravet med 6 900 kroner. Dette innebærer at meglerens honorar blir 10 000 kroner.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til DNB Eiendom AS avd. Lillehammer har opptrådt i strid med god meglerskikk og utvist en ikke ubetydelig pliktforsømmelse. Innklagede må kreditere klageren 10 900 kroner for grunnpakken og i tillegg kreditere ham 6 900 kroner.