Klage nr. 2020060

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 24. august 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eminent Eiendomsmegling Lillehammer (PrivatMegleren Lillehammer)

Saken gjelder:               Meglerens håndtering av budgivningen

Saksfremstilling:

I 2019 kjøpte klagerne en hytte som innklagede formidlet. I budet sitt tok klagerne forbehold om at alt inventar skulle følge med. Etter at megleren hadde formidlet budet til selgeren, sendte selgeren en SMS til megleren om hvilket inventar han ønsket å unnta fra kjøpet. Klagerne anfører at megleren ikke opplyste om denne SMS-en, og at kjøpet er inngått på vilkårene i budet. Det kreves erstatning med 30 000 kroner.

Innklagede bestrider erstatningskravet, og anfører at megleren ringte klagerne og leste opp SMS-en fra selgeren, og at kjøpet ble inngått på disse vilkårene.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

I budet sitt tok klagerne forbehold om alt inventar som var til stede under visningen, skulle følge med kjøpet. Megleren ringte til klagerne og nevnte noen få møbler pluss noe arvegods som selgeren ønsket å unnta fra kjøpet, og det var greit for klagerne. Tre dager etter kontraktsmøtet ga imidlertid megleren beskjed om at det kun var noen få møbler som skulle stå igjen, noe klagerne bestred med en gang. Avtalen var alt inventar bortsett fra de få tingene megleren nevnte i telefonsamtalen før selgeren aksepterte budet. Klagerne mener at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk fordi hun ikke videresendte SMS-en fra selgeren, og på den måten sørget for skriftlighet om vilkårene kjøpet ble inngått på. Klagerne krever 30 000 kroner i erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede bestrider erstatningskravet. Megleren ringte til klagerne før akseptfristens utløp og leste opp SMS-en fra selgeren. Kjøpet ble inngått på disse vilkårene.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder meglerens håndtering av budgivningen og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

God meglerskikk

Nemnda mener at megleren har overtrådt reglene for god megleskikk på to måter.

For det første har megleren opplyst at han leste opp innholdet i SMS-en til klageren i telefon. Men det er megleren som den profesjonelle part som i ettertid må kunne dokumentere at han ga denne informasjonen. Dette kunne enkelt vært gjort for eksempel ved å bekrefte i en
e-post telefonsamtalen og hva som ble sagt. Nemnda nevner imidlertid at i dette tilfellet hvor SMS-en i realiteten var et motbud fra selgeren, se under, ville en slik bekreftelse ikke hjulpet.

For det andre gjelder det meglerens håndtering av SMS-en fra selger om hva som skulle følge med av løsøre og innbo i budprosessen. Innholdet i SMS-en innebærer at selgeren ikke aksepterte klagerens bud med forbehold om at alt inventar skulle følge med, og at dette derfor i realiteten var et motbud fra selgeren i avtalerettslig forstand, jf. avtaleloven § 6. Et motbud skal føres inn i budjournalen, noe megleren ikke gjorde. Det ville i så fall vært opp til klagerne om de ville akseptere motbudet.

Erstatningskravet

Klageren har krevd 30 000 kroner i erstatning for det inventar de ikke fikk overta.

Nemnda finner at kravet fører frem. Megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og nemnda finner at 30 000 kroner er passende. Innklagede har ikke kommentert beløpets størrelse eller kommet med noen subsidiære innsigelser her.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Megleren til Eminent Eiendomsmegling Lillehammer (PrivatMegleren Lillehammer) har opptrådt i strid med god meglerskikk, og innklagede må betale klagerne 30 000 kroner i erstatning.