Klage nr. 2020059

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 14. september 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Drammen

Saken gjelder:               Tilbakehold av deler av kjøpesummen      

Saksfremstilling:

Klageren solgte sin bolig gjennom innklagede foretak. Overtakelse var 18. juni 2019.

På overtakelsen ble det avtalt et tilbakehold, men det var ikke angitt noen sum. I oppgjørsoppstillingen klageren mottok etter overtakelsen stod det ingen ting om tilbakehold. Da oppgjøret kom på konto var det overført 10 000 kroner mindre enn det som fremgikk av oppgjørsoppstillingen. Klageren krever at innklagede utbetaler de 10 000 kronene.

Innklagede bestrider kravet. Etter at partene ved overtakelsen ble enige om å holde tilbake deler av oppgjøret, har ikke klageren instruksjonsrett over denne delen av kjøpesummen.  Innklagede kan ikke utbetale det tilbakeholdte beløpet til klageren uten kjøperens samtykke.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

I overtakelsesprotokollen var det krysset av for tilbakehold av en del av kjøpesummen, men det stod ingen ting om beløp eller hva saken gjaldt. I oppgjørsoppstillingen klageren mottok fra innklagede stod det heller ingen ting om dette. Da oppgjøret ble overført mottok klageren 10 000 kroner mindre enn det som var oppgitt som utbetaling til selger i oppgjørsoppstillingen. Det kreves at innklagede utbetaler de 10 000 kronene til klageren.

Klageren mottok ingen skriftlig dokumentasjon fra innklagede på hvorfor beløpet som ble utbetalt var 10 000 kroner mindre, enn det som følger av oppgjørsoppstillingen. Muntlig beskjed og kopierte signaturer i oppgjørsansvarliges kontrollskjema er ikke tilstrekkelig og kan ikke ansees som gyldig grunnlag for manglende utbetaling av de siste 10 000 kronene av oppgjøret.

Innklagede har i korte trekk anført:

Overtakelsen ble gjennomført den 18. juni 2019. Megleren var ikke til stede på overtakelsen.

Ansvarlig megler ble kontaktet av partene pr. telefon og gjort kjent med at det var en uoverensstemmelse mellom dem vedrørende rengjøring, samt et vindu som ikke var i lik stand på overtakelsen som det var ved visningen.  Megleren opplyste generelt om partenes ansvar og risiko. Videre informerte megleren om at partene hadde mulighet til å inngå avtale om reduksjon i kjøpesum og/eller tilbakehold, og megler ga veiledende råd om dette basert på opplysningene han fikk pr. telefon.

Kjøperen og klageren har i fellesskap fylt ut og signert den elektroniske overtagelsesprotokollen. Det fremkommer av overtagelsesprotokollen at det var enighet om reduksjon av kjøpesum med 2 000 kroner grunnet dårlig renhold. Videre var det krysset av for at partene var enige om tilbakehold. Beløp eller annen informasjon knyttet til tilbakeholdet ble ikke nedfelt i protokollen. Oppgjørsansvarlig for oppdraget utarbeidet selgers oppgjørsoppstilling den 28. juni 2019, og sendte denne til klageren samme dag. Oppgjørsansvarlig oppdaget etter utsendelsen at det var krysset av for tilbakehold i protokollen (uten at beløp var fylt ut), og tok kontakt med partene for å avklare hva som egentlig var avtalt. Oppgjørsansvarlig har i sitt kontrolldokument notert telefonsamtalen med klageren, datert mandag 1. juli 2019, der klageren pr. telefon opplyste at det var
10 000 kroner som var avtalt tilbakeholdt partene imellom.

Det ble ikke utarbeidet noen ny oppgjørsoppstilling etter 28. juni 2019, og det er følgelig ikke sendt noen ny oppstilling til klageren hvor tilbakeholdet fremkommer. Klageren henvendte seg pr. e-post til oppgjørsansvarlig den 12. august 2019, og henviste selv til at det ble «… avtalt med kjøper at det skulle holdes igjen 10 000 kroner av kjøpesummen». Klageren viser i sin klage til oppgjørsoppstillingen på eiendommen der tilbakeholdet ikke fremkommer. Innklagede er av den oppfatning at klageren hele tiden har vært klar over denne feilen i oppgjørsoppstillingen, samt hvorfor feilen oppstod.

Det har vært flere henvendelser fra klageren til oppgjørsansvarlig og ansvarlig megler vedrørende tilbakeholdet, der klageren har blitt oppfordret til å henvende seg til kjøperen.

Innklagede kan ikke utbetale det tilbakeholdte beløpet til klageren uten kjøperens samtykke.

Dette fordi klageren som selger ikke fikk instruksjonsretten til denne delen av kjøpesummen ved overtakelsen.

Innklagede har gjennom brev og e-poster til partene oppfordret de til å komme til enighet vedrørende det tilbakeholdte beløpet på 10 000 kroner, og har gjentatte ganger forsøkt å bidra til dette. Videre har innklagede opplyst at beløp vil stå på klientkonto frem til partene blir enige om hvem som skal ha utbetalt beløpet og/eller blir enige om en deling av beløp.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder feil ved oppgjøret, herunder manglende opplysninger om tilbakehold og krav om utbetaling.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Nemnda legger til grunn at det på overtagelsen ble avtalt at partene var enige om tilbakehold, men det ble ikke angitt noen sum. Megler var ikke til stede på overtagelsen. Men klager opplyste senere til innklagede at beløpet var 10 000 kroner.

I en slik situasjon kan ikke innklagede utbetale 10 000 kroner til selgeren (klager) uten at partene har gitt instruks om hvordan beløpet skal disponeres, eller det er avsagt dom.

Etter dette kan klagen ikke føre frem, og det er nå opp til partene (selger og kjøper) å finne en løsning på den fastlåste situasjonen.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.