Klage nr. 2020076

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 14. september 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      BG 30 Eiendomsmegling AS (Nordvik Lørenskog)

Saken gjelder:               Oppgjør       

Saksfremstilling:

Klageren solgte sin eiendom gjennom innklagede foretak med overtakelse 1. februar 2020.

Når klageren mottok oppgjørsoppstillingen etter salget, oppdaget han at det var trukket for opprykk på FINN.no to ganger, med til sammen 7 000 kroner. Klageren hevder innklagede ikke gav han opplysning om at det tilkom ekstra kostnader for å ta eiendommen av FINN.no og legge den ut igjen etter å ha redusert prisantydningen, samt etter at den ble tatt av og lagt ut igjen etter 20 dager. Klageren krever at innklagede tilbakebetaler de 7 000 kronene. Innklagede bestrider kravet og forholder seg til det som er opplyst om dette i oppdragsavtalen, samt klagerens bekreftelse pr. SMS til opprykket på FINN.no.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede foretak i 2017 etter en verdivurdering av leiligheten hans. Leiligheten ble ikke lagt ut for salg i 2017. Klageren tok kontakt med megleren igjen i 2019 da det var aktuelt for klageren å selge. Det kom til enighet mellom partene om å bruke oppdragsavtalen som ble skrevet i 2017.

Etter at salget var kommet i gang, fikk klageren beskjed om at megleren var flyttet til Spania, og at en kollega av han skulle overta salget. Det var frem til da avholdt én visning uten at det var kommet inn bud.

Den nye megleren fulgte ikke opp oppdraget på en god måte. Han var mest opptatt av prisen på boligen og ville at klageren skulle sette ned prisantydningen fra første stund. Borettslaget var i gang med å planlegge rehabilitering og skulle i den anledning sette opp felleskostnadene til 7 000 kroner, noe megleren brukte som argument for å få klageren med på å sette ned prisen. Klageren godtok å redusere prisen fra 3 100 000 kroner til 2 990 000 kroner.

Leiligheten ble tatt av markedet etter flere visninger uten at det kom inn bud. Det ble enighet om å vente i 20 dager før leiligheten ble lagt ut i markedet igjen. Klageren hadde etter dette flere privatvisninger, hvor meglerne ikke var til stede, og til slutt ble leiligheten solgt for 2 990 000 kroner.

Klageren tok kontakt med megleren å ba om å få oversendt en oversikt over de totale kostnadene ved salget. Ved gjennomgangen av oppgjørsoppstillingen ble klageren oppmerksom på flere feil og meldte fra til megleren. Megleren rettet noen av feilene, men partene kom ikke til enighet hva gjaldt kostnaden til annonsering på FINN.no. Innklagede informerte ikke om at det ville koste ekstra å ta eiendommen av og legge den ut igjen på FINN.no etter reduksjon i pris. Dette fremgår heller ikke av oppdragsavtalen.

Innklagede krever totalt 7 000 kroner for å ta eiendommen av FINN.no og legge den ut igjen med en redusert prisantydning etter 20 dager, uten å informere og de ekstra kostnadene dette ville medføre.

Klageren krever at de 7 000 kronene som er trukket i oppgjøret, overføres til klageren.

Innklagede har i korte trekk anført:

På befaringen gikk megleren grundig gjennom oppdragsskjema med klageren. De forskjellige punktene i skjemaet ble forklart, herunder ble også løfting av annonsen på FINN.no gjennomgått. Det fremgår av oppdragsavtalen side 3 at annonseopprykk på FINN.no koster 3 500 kroner.

Videre fremgår det av SMS-korrespondanse mellom partene at klageren bekreftet opprykk av annonsen på FINN.no. Dette ble gjort to ganger. Klageren har her blitt forklart hva annonseopprykket kostet og har senere bekreftet med «OK fra meg» på å gjøre slikt opprykk i SMS til innklagede.

Innklagede stiller seg uforstående til klagen.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Det fremgår av innklagedes prisinformasjon at opprykk FINN.no koster 3 500 kroner, og er forutsatt inntatt i oppdragsavtalen under posten internettannonsering. Totalsummen er på 14 740 kroner, hvor summen på 3 500 kroner ved eventuelt opprykk på FINN.no står i beskrivelsen. Det kan således for klager lett fremstå som om opprykk på FINN.no er inkludert i beløpet på 14 740 kroner. Nemnda mener derfor at megler her skulle gjort det klart at utgiftene til opprykk på FINN.no kommer i tillegg. Når megler ikke har gjort det, kan innklagede ikke nå kreve at klageren skal betale 7 000 kroner for opprykk på FINN.no. Det kan i denne forbindelse ikke ha noen betydning at klageren har samtykket i ett opprykk. Megler er her den profesjonelle part som må klargjøre hva oppdraget koster.

Nemnda bemerker for øvrig at ansvarlig megler ikke har underskrevet oppdragsavtalen, og at en fullmektig er oppgitt som ansvarlig megler. Dette er klart i strid med eiendomsmeglingslovens bestemmelser, jf. § 6-4 tredje ledd. En eiendomsmeglerfullmektig kan aldri være en ansvarlig megler.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

BG 30 Eiendomsmegling AS (Nordvik Lørenskog) må betale 7 000 kroner til klageren.