Klage nr. 2019303

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 5. oktober 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Klager:                          v/advokat André Marthinussen Larsen

Bjerkan Stav Advokatfirma AS

Innklaget:                      Røisland & Co Eiendomsmegling AS

v/advokat Margit Himle

Tryg Forsikring

Saken gjelder:               Tilbakehold av klientmidler

Saksfremstilling:

I 2017 kjøpte klageren en eierseksjon under oppføring som innklagede formidlet. I budet tok klageren forbehold om kjøp av andel i et garasjesameie med bruksrett til to parkeringsplasser. Det ble inngått en egen kjøpekontrakt for andelen i garasjesameiet, og i kjøpekontrakten stod det at samlet pris var 325 000 kroner. To år senere tok innklagede kontakt med klageren og ga beskjed om at kjøpekontrakten ved en feil inneholdt prisen for bruksrett til bare én parkeringsplass, og at samlet pris skulle vært 650 000 kroner. Klageren fastholdt at det var inngått avtale med samlet pris på 325 000 kroner, og ba om at et tilsvarende beløp ble holdt tilbake på innklagedes klientkonto. Klageren og utbyggeren kom ikke til enighet, og klageren ba etter hvert om at det tilbakeholdte beløpet ble utbetalt til henne. Innklagede bestred at det var grunnlag for tilbakehold, og nektet å utbetale beløpet. 

Klageren anfører at innklagede har plikt til å utbetale det tilbakeholdte beløpet i tråd med hennes instruks.

Innklagede anfører at det er inngått avtale om kjøp av andel i garasjesameiet med bruksrett til to parkeringsplasser på til sammen 650 000 kroner, og bestrider at det er grunnlag for tilbakehold av kjøpesum.

Klageren er representert ved advokat. Innklagede er representert ved advokat fra sitt ansvarsforsikringsselskap.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

Innklagede har plikt til å utbetale det tilbakeholdte beløpet til klageren i tråd med hennes instruks.

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede erkjenner at klageren har instruksjonsretten i behold, men siden det er blitt en sak for nemnda, ønsker innklagede at nemnda skal ta stilling til hva som er avtalt mellom klageren og utbyggeren om kjøpesum, og om tilbakeholdet er rettmessig.

I både salgsoppgaven, budskjemaet og akseptbrevet sto det at én parkeringsplass kostet 325 000 kroner. Selv om megleren ved en feil skrev inn feil beløp i kjøpekontrakten, tilsier omstendighetene for øvrig at prisen var 650 000 kroner. Innklagede anfører derfor prinsipalt at det ble inngått avtale på disse vilkårene, og subsidiært at avtalen må kjennes ugyldig fordi klageren ikke kan ha vært i god tro om at prisen skulle være 325 000 kroner, jf. avtaleloven
§ 32. Atter subsidiært anfører innklagede at avtalen må kjennes ugyldig etter avtaleloven
§§ 33 eller 36.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder kjøpers krav om utbetaling av tilbakeholdt beløp på meglers klientkonto.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Hva nemnda har kompetanse til å ta stilling til

Innklagede har erkjent at klageren har instruksjonsrett over det tilbakeholdte beløp. Men innklagede ønsker at nemnda skal ta stilling til hva som er avtalt mellom klageren og utbyggeren når det gjelder kjøpesummen for andelen i garasjesameiet, og ta stilling til om klagerens tilbakehold er rettmessig.

Spørsmålet om det er inngått en avtale om parkeringsplassene med en pris på 650 000 kroner, og om avtalen eventuelt må kjennes ugyldig etter avtaleloven §§ 32, 33 eller 36, kan nemnda ikke ta stilling til. Innklagede er heller ikke part i en slik tvist, da dette er et forhold mellom kjøper og selger, som må bli løst mellom dem. Nemnda kan følgelig heller ikke ta stilling til om tilbakeholdet er rettmessig.

Kjøpers krav om utbetaling av det tilbakeholdte beløpet

Partene synes å være enige om at det er snakk om et ensidig tilbakehold, og innklagede har, som nevnt, erkjent at klageren har instruksjonsretten i behold. I en slik situasjon har innklagede plikt til å utbetale det tilbakeholdte beløpet og skal ikke ta stilling til om tilbakeholdet er rettmessig eller ikke, jf. for eksempel RFE-2019-65.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Røisland & Co Eiendomsmegling AS må utbetale det tilbakeholdte beløpet til klageren.