Klage nr. 2020082

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 5. oktober 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Ingrid Berdal, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Klager:                          v/advokat Dan Erik Kjellnø

Nord Advokatfirma DA

Innklaget:                      EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS avd. Mo i Rana
v/advokat Arne Johansen
Advokat Arne Johansen & Co AS

Saken gjelder:               God meglerskikk. Håndtering av kjøpekontrakt. Krav om erstatning.

Saksfremstilling:

I september 2019 kjøpte klagerne en enebolig, som innklagede formidlet. Klagerne anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å ikke oversende kjøpekontrakten til klagernes bank slik som avtalt, slik at overtagelsen ble utsatt. Selgerne rettet et krav mot klagerne som følge av utsatt overtagelse og oppgjør. Klagerne krever at innklagede dekker 16 032 kroner, som de har betalt til selgerne, i tillegg til forsinkelsesrenter. Kravet utgjør summen av forsinkelsesrenter og selgers reiseutgifter da overtagelsen ble utsatt. Det kreves også erstatning for klagernes saksomkostninger.

Innklagede har godtatt kravet knyttet til forsinkelsesrenter. For øvrig bestrides klagernes krav og anførsler.

Både klagerne og innklagede er representert ved advokat.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført:

Meglers håndtering av kjøpekontrakt

Kontraktsmøte ble avholdt 13. september 2019 med avtalt overtagelse 5. oktober 2019. Under kontraktsmøtet ble kjøpekontrakten gjennomgått og signert av klagerne. Da klagerne spurte om det var noe de skulle gjøre i forbindelse med kjøpekontrakten, fikk de til svar at megleren skulle ordne med kjøpekontrakten, ettersom selgerne skulle signere elektronisk. Megleren påtok seg ansvaret for å oversende kontrakten til klagernes bank, noe klagerne innrettet seg etter. Det viste seg senere at megleren hadde glemt å gjøre dette. Innklagede forsøker å bortforklare forsømmelsen ved å henvise til kjøpekontraktens punkt 3. Klagerne viser til at det gjelder et strengt profesjonsansvar for eiendomsmeglere, og at megleren har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt ved å unnlate å oversende kjøpekontrakten til klagernes bank.

Det er ikke riktig at overtagelse kunne ha funnet sted 5. oktober 2019, slik innklagede hevder. Da klagerne gjorde megleren oppmerksom på feilen, informerte megleren om at det mest sannsynlig ikke ville være noen overtagelse 5. oktober 2019. Dette ble begrunnet med at selgerne ikke ville overlevere nøklene til boligen før kjøpesummen var innbetalt til meglers klientkonto, noe selgerne hadde full rett til. Selgerne hadde imidlertid gitt uttrykk for at de kunne gå gjennom vaskingen av boligen sammen med klagerne. Klagerne svarte at de ikke var interessert i å gjennomgå boligen så lenge de ikke fikk overta eiendommen. Klagerne ble senere oppringt av megler om ny overtagelsesdato, som ble satt til 12. oktober 2019.

Krav om erstatning

Selgerne rettet et krav mot klagerne på 16 032 kroner til dekning av reiseutgifter og forsinkelsesrenter som følge av utsatt overtagelse og oppgjør, noe som klagerne har betalt.  Klagerne krever dette beløpet erstattet, i tillegg til forsinkelsesrenter fra
13. desember 2019 til betaling finner sted. Videre kreves det at innklagede dekker klagernes saksomkostninger.

Innklagede har i korte trekk anført:

Meglers håndtering av kjøpekontrakt

Det medfører riktighet at megleren under kontraktsmøtet ga uttrykk for at han kunne sende kjøpekontrakten på e-post til klagernes bank. Det var kritikkverdig av megler å glemme dette, men forholdet er ikke erstatningsbetingende. Det vises til at det er et visst spillerom før atferd som kan kritiseres, anses som erstatningsbetingende uaktsomhet, jf. Rt.1995 side 1350.

Meglers forglemmelse medførte ikke at klagernes forpliktelser etter kjøpekontrakten var bortfalt. Det vises særlig til kjøpers forpliktelser etter kjøpekontrakten punkt 3 femte avsnitt, hvor det stod følgende:

«Kjøper må sørge for at kjøpesummen og omkostninger er registrert innbetalt på meglers klientkonto senest 2 dager før overtagelsesdagen. Dersom overføringen er betinget av tinglysning av pant, må pantedokumentet være megler i hende senest
2 dager før overtagelse.»  

Det var klagernes ansvar å besørge kjøpesum og omkostninger overført til klientkonto innen riktig tid, og ansvaret har ikke på noe tidspunkt blitt delegert til megleren. Klagerne har forholdt seg passivt til å få finansieringen i orden, og har tilsynelatende forventet at megleren skulle sørge for dette. Innklagede har ikke på noe tidspunkt påtatt seg å bistå med å bringe klagernes finansiering i orden innen overtagelsesdatoen. Innklagede understreker at det er en omfattende prosess å få finansieringen i orden, og at kjøpekontrakt bare er ett av flere elementer som må være på plass før en bank kan gi skriftlig lånetilsagn.

Det bemerkes at innklagede er villig til etterkomme kravet på forsinkelsesrenter. Tvisten består derfor i om klagerne har krav erstatning for reisekostnader. Kravet fremstår som grunnløst og unødvendig. Klagerne ble tilbudt å gjennomføre overtagelsen 5.oktober 2019. Klagerne kunne da gjennomgå boligen sammen med selgerne, mens nøklene ville bli overlevert straks betalingen var på meglers klientkonto. Det ville da bare tatt noen dager før klagerne kunne overtatt eiendommen fysisk. Klagerne nektet imidlertid å være med på den foreslåtte overtagelse. Det vises til SMS av 5. oktober 2019 fra klager til megler som dokumentasjon på dette. I den nevnte SMS-en ble klagerne gjort kjent med de økonomiske konsekvensene ved å ikke gå med på forslaget. Hvordan klagerne kunne velge å ikke akseptere forslaget, og dermed bidra til at selgerne ble påført unødvendige kostnader, fremstår for innklagede som helt uforståelig 

Krav om erstatning

Innklagede har ikke opptrådt i strid med god meglerskikk ved håndteringen av salgsoppdraget, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Ingen av vilkårene for erstatning er oppfylt.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Klagerne (kjøperne) har krevd at innklagede erstatter dem 16 032 kroner, som utgjør summen av forsinkelsesrenter og reiseutgifter med Widerøe. Innklagede har godtatt å betale den delen av kravet som er forsinkelsesrenter.

For at innklagede skal bli erstatningsansvarlig for reiseutgiftene, må for det første megleren ha handlet uaktsomt (skyld). I tillegg må det foreligge et årsaksforhold mellom meglers unnlatelse og det økonomiske tapet som har oppstått. Bare påregnelige tap erstattes, det vil si økonomisk tap som er en noenlunde normal følge av handlingen. Upåregnelige tap er tap som er så tilfeldige i forhold til den skadevoldende handling at erstatning ikke kan kreves (manglende adekvans).

Slik saken er opplyst for nemnda, finner nemnda at det ikke er adekvat årsakssammenheng mellom megleres eventuelle uaktsomme opptreden, og reiseutgifter i forbindelse med den planlagte overtagelsen. Reiseutgiftene er ikke en påregnelig følge av meglers unnlatelse av å oversende kjøpekontrakten til banken. Nemnda behøver derfor ikke å ta stilling til om megler her opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt.

Nemnda vil for øvrig bemerke at nemnda normalt ikke behandler spørsmål om dekning av partenes utgifter til advokatbistand, jf. nemndas vedtekter punkt 1.3 andre ledd.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

Klagerne gis ikke medhold.