Klage nr. 2020085

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 5. oktober 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      P33 Eiendomsmegling AS (Nordvik Frogner)

Saken gjelder:               Meglerens krav om betaling

Saksfremstilling:

I 2019 inngikk partene oppdragsavtale om salg av klagerens leilighet. Prisantydningen var 5 000 000 kroner, men leilighet ble solgt for 4 670 000 kroner. Klageren anfører at innklagede blant annet har trukket for flere visninger enn avtalt, og krever at 4 468 kroner pluss forsinkelsesrenter tilbakebetales til ham. I tillegg krever klageren at innklagede erstatter ham klagegebyret.

Innklagede anfører at klageren har takket ja til et tilbud om 10 000 kroner som fullt og endelig oppgjør i saken, men bestrider at klageren ble trukket for flere visninger enn avtalt.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

Avtalen var at klageren skulle betale 100 000 kroner i fastpris pluss fotograf og styling. To visninger var inkludert i prisen, men megleren avholdt ytterligere fem visninger à
2 500 kroner etter nærmere avtale med klageren, det vil si totalt syv visninger. Leiligheten ble etter hvert solgt, men i oppgjøret trakk innklagede for fire flere visninger enn avtalt, det vi si 10 000 kroner for mye. Ifølge innklagede avholdt megleren tre visninger før prosjektet var ferdig, men disse har klageren aldri godkjent. I tillegg skal megleren ved tre anledninger ha tatt med seg interessenter på andre leiligheter i andre etasjer og vist frem klagerens leilighet, og dette har innklagede trukket full pris for. Heller ikke disse visningene har klageren godkjent. 

Innklagede hevder for øvrig at megleren har avholdt enda flere visninger enn det klageren har blitt trukket for, men på flere av disse datoene var det klagerensom avholdt visningen, ikke megleren. I tillegg trakk innklagede for blant annet honorar til forretningsfører selv om det ikke fremgikk av oppdragsavtalen at dette var utlegg, til sammen 4 468 kroner. Avtalen var 100 000 kroner i fastpris pluss fotograf og styling. Videre har innklagede brukt lang tid på å besvare hans henvendelser.

Klageren bestrider at det er inngått forlik i saken. Da klageren så at innklagede hadde overført 10 000 kroner til ham, tenkte klageren at dette bare var en delbetaling. Klageren krever at innklagede tilbakebetaler ytterligere 4 468 kroner pluss forsinkelsesrenter. I tillegg krever han 200 kroner i erstatning for klagegebyret. 

Innklagede har i korte trekk anført:

Innklagede tilbød 10 000 kroner som fullt og endelig oppgjør i saken, og dette takket klageren ja til. Saken anses derfor som forlikt.

Det bestrides at innklagede har trukket for mye i oppgjøret. Totalt ble det avholdt
20 visninger, hvor to var inkludert i prisen og seks ble avholdt av klageren selv. Resten er det megleren som har stått for, men likevel har innklagede kun trukket for ni visninger i oppgjøret. Klageren har i perioder vært vanskelig å få tak i, og det er ikke alltid at megleren har fått raske nok svar på e-post. Derfor har enkelte visninger blitt avtalt på telefon. Etter forliket har klageren nå betalt for fem av de 14 visningene som megleren har avholdt.

Dersom nemnda kommer til at klageren ikke hadde krav på de 10 000 kronene som innklagede har betalt ham, kommer innklagede til å kreve at klageren tilbakebetaler disse pengene siden det etter hans mening ikke er inngått noe forlik.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder først og fremst spørsmål om innklagede har trukket for mer i oppgjøret enn avtalt.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Endelig forliksavtale?

Partene er uenig om det er inngått en endelig forliksavtale ved at innklagede har betalt 10 000 kroner.

Nemnda finner det klart at betaling av 10 000 kroner til klageren ikke innebærer et endelig oppgjør. Det vises til klagerens SMS datert 13. mars 2020 kl. 14:15 og e-post av 22. april 2020.

Honorar forretningsfører

Det som er tvistetemaet nå, er beløpet på 4 468 kroner som er utlegg til forretningsfører. Dette utlegget er ikke omtalt i oppdragsavtalen, jf. punkt 4.2 og 4.3. Innklagede har derfor ikke krav på å få dekket dette utlegget av klageren, og må betale til ham 4 468 kroner. Nemnda presiserer at beløpet ovenfor på 10 000 kroner gjaldt et for høyt antall fakturerte visninger. Det vises til at det totale krav ikke skulle overstige 100 000 kroner med mindre klageren ønsket annonsepakker utover det avtalte, styling av boligen eller andre ekstratjenester.

I tillegg må innklagede erstatte klageren gebyret til nemnda på 200 kroner, slik at det totale beløpet utgjør 4 668 kroner. Innklagede er erstatningsansvarlig for dette beløpet, da det hadde vært unødvendig for klageren å bringe saken inn for nemnda hvis innklagede hadde fulgt det som var avtalt i oppdragsavtalen.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon:

P33 Eiendomsmegling AS (Nordvik Frogner) må refundere klageren 4 668 kroner.