Klage nr. 2020106

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 26. oktober 2020

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Dialog Eiendomsmegling AS         

Saken gjelder:               Oppgjør       

Saksfremstilling:

Klageren inngikk oppdrag med innklagede foretak om salg av en leilighet i oktober 2018. I forbindelse med oppgjøret etter at handel var kommet i stand, mottok klageren oppgjørsoppstilling hvor det viser seg at innklagede har belastet klager med kostnader til styling til tross for at det var avtalt at dette skulle være inkludert. Videre er klageren belastet med én visning mer enn det som er avholdt. Klageren krever i alt 12 900 kroner tilbakeført til seg.

Innklagede ønsket å imøtekomme klageren hva gjelder kostnadene til styling med
10 000 kroner, for øvrig bestrider innklagede klageren krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte frem.

Partenes syn på saken:

Klageren har i korte trekk anført: 

Klageren er blitt belastet for én visning mer enn det megleren har gjennomført. Innklagede har dermed belastet klageren 2 900 kroner for mye i meglerhonorar.

Videre skulle styling være inkludert i avtalen. Likevel har klageren betalt 10 000 kroner for stylingen i og med at stylisten fakturerte klageren direkte. Klageren kontaktet megleren angående dette og fikk tilbakemelding om at dette skulle tas ut fra oppgjørsoppstillingen ettersom det ikke var et utlegg meglerforetaket hadde lagt ut for. Da ansvarlig megler sluttet hos innklagede, overtok en ny megler saken. Etter at eiendommen var solgt, ble klageren likevel belastet 10 000 kroner for styling. Klageren meldte fra umiddelbart etter at de fikk oppgjørsoppstillingen. Tilbakemeldingen fra meglerforetaket var at de ikke hadde belastet klageren feil, da de i samme oppgjørsoppstilling hadde lagt inn en rabatt på 10 000 kroner.

Klageren er ikke enig i dette. Rabattavtalen på 10 000 kroner var fastsatt uavhengig av tilbudet om styling. Rabatten på 10 000 kroner ble avtalt da tidligere ansvarlig megler ville matche prisen i tilbudene fra de andre meglerforetakene klageren hadde på befaring før oppdraget ble inngått.

Klageren sendte over tidligere e-post korrespondanse og avtale med megleren som bevis for dette til innklagede. Til tross for flere forsøk på kontakt både via e-post og telefon fikk klageren ikke noen svar fra innklagede.

Klageren krever til sammen 12 900 kroner av oppgjøret tilbakeført til seg.

Klageren godtar utbetaling av 10 000 kroner for styling, men er uenige med innklagede om antall visninger som har vært gjennomført. Klageren krever tilbakebetalt

2 900 kroner som tilsvarer konstaden til én visning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Etter en nærmere gjennomgang av signert oppdragsavtale mellom klageren og innklagede datert 13. oktober 2018, og det faktum at den aktuelle megleren ikke lengre jobber hos meglerforetaket, ønsker innklagede å imøtekomme klageren og tilbakebetale 10 000 kroner for styling.

Når det gjelder kravet knyttet til visningene, er disse godt dokumentert. Megleren har avholdt tre fellesvisninger henholdsvis den 4. og 11. november 2018, og 9. april 2019. I tillegg har megleren gjennomført to private visninger datert 4. og 23. mai 2019. Klageren har i tillegg tatt imot flere interessenter for privatvisning. Ifølge meglerens notater på saken ville innklagede hatt krav på betaling for i alt fem visninger, men har valgt å kun ta seg betalt for fire av disse. Innklagede kan derfor ikke imøtekomme klageren når det gjelder de
2 900 kronene som er krevet tilbakeført for visninger.

Reklamasjonsnemnda bemerker:

Saken gjelder tvist om oppgjøret, herunder krav om tilbakeføring av for mye betalt meglerhonorar.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører frem.

Slik saken fremstår for nemnda, er det kun ett spørsmål saken gjelder: Om klageren skal betale 2 900 kroner for én av innklagede påstått privatvisning.

Innklagede har ikke sannsynliggjort eller dokumentert at megleren avholdt to privatvisninger, som innklagede krever betaling for. Dette skulle eventuelt ha fremgått av aktivitetsoversikten til megleren, noe innklagede ikke har dokumentert. Det er heller ikke sannsynliggjort at klageren/oppdragsgiver samtykket i at megler skulle avholde privatvisning.

Avgjørelsen er enstemmig.  

Konklusjon:

Dialog Eiendomsmegling AS må betale 2 900 kroner til klageren.