Klage nr. 2020119

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 16. november 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Meglerhuset Nylander AS avd. Søndre gate

Saken gjelder:               Påstått brudd på god meglerskikk. Krav om erstatning

Saksfremstilling

Den 12. mars 2020 kjøpte klageren en bolig som innklagede formidlet for to millioner kroner. Selgeren var i Polen. På grunn av coronarestriksjonene som regjeringen iverksatte senere samme dag, kunne ikke selgeren dra til Norge og gjennomføre salget som planlagt. Klageren anfører at hun inngikk en avtale med selgeren om heving av kjøpet, men at megleren fastholdt at handelen skulle gjennomføres. Senere ombestemte selgeren seg, og klageren tok kontakt med advokat.

Klageren anfører at megleren har brutt sin omsorgsplikt og opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever 32 000 kroner i erstatning for påløpte advokatkostnader.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen avvises.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

I tiden etter budaksepten sa megleren at det ikke var noe problem med snarlig overtakelse selv om selgeren var i Polen, da selgeren hadde venner og familie i området som kunne hjelpe til med det praktiske. Overtakelsen ble først satt til 1. april 2020, men senere utsatt til 15. april 2020. Det er ikke riktig at utsettelsen skyldtes innreiseforbudet. Innreiseforbudet ble vedtatt av Stortinget først 16. mars 2020.

Klageren prøvde å få tak i megleren, men han var vanskelig å få tak i. I mellomtiden ringte selgeren til klageren og sa at hun ønsket å heve salget. Selgeren ønsket å heve salget blant annet fordi hennes datter – som måtte reise hjem fra sine studier i utlandet på grunn av coronakrisen – trengte et sted å bo. I tillegg ville det bli dyrt for selgeren om hun måtte engasjere andre til å hjelpe henne med flytting og vasking. Klageren hadde forståelse for dette, og samtykket til heving. Selgeren bekreftet senere i en SMS at hun ønsket å heve avtalen. Klageren innrettet seg i tråd med dette, og begynte å se etter en annen leilighet.

Datteren til klageren ringte til megleren og ga beskjed om hevingen, men innklagede fastholdt at handelen skulle gjennomføres. Noen dager senere ombestemte selgeren seg, og selgerens advokat varslet krav om erstatning ved et eventuelt dekningssalg. Først da klageren tok kontakt med advokat, trakk innklagede seg ut av saken, og svarte i et brev at dette var en sak mellom klageren og selgeren.

Megleren har brutt sin omsorgsplikt overfor både selgeren og klageren, og klageren er kritisk til hvordan megleren håndterte den vanskelige situasjonen som oppstod. Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og klageren krever 32 000 kroner i erstatning for påløpte advokatkostnader.

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren og megleren hadde jevnlig dialog i tiden etter budaksepten, og selgeren hadde hele tiden til hensikt å gjennomføre handelen. Men på grunn av innreiseforbudet måtte overtakelsen utsettes. Etter hvert fikk megleren beskjed fra klagerens datter om at klageren og selgeren hadde kommet til enighet om heving, og megleren tok derfor kontakt med selgeren. Noen dager senere svarte selgerens advokat at selgeren ønsket å gjennomføre handelen som planlagt. Det var så en del korrespondanse mellom advokatene til selgeren og klageren, men megleren var ikke delaktig her.

Megleren ivaretok både selgeren og megleren i den uvanlige situasjonen som oppstod, og bestrider at det er grunnlag for erstatning.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstått brudd på god meglerskikk og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen avvises.

Saken reiser bevisspørsmål som vanskelig kan klarlegges ved nemndas skriftlige behandling av saken. Blant annet vil det være behov for umiddelbar bevisførsel i form av forklaringer fra klager, selger, megler og andre involverte.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Saken avvises.