Klage nr. 2020130

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 16. november 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Primera Eiendomsmegling AS (Privatmegleren Primera) 

Saken gjelder:               Misnøye med saksbehandlingen. Krav om vederlagsnedsettelse

Saksfremstilling

Klageren inngikk oppdragsavtale med innklagede foretak om salg av sin bolig 9. oktober 2019. Da klageren underskrev oppdragsavtalen, ble han ikke informert om at megleren ville kreve 20 000 kroner i honorar dersom salg ikke kom i stand. Oppdraget utløp etter seks måneder uten at boligen var solgt. Klageren mottok faktura fra innklagde og ble først der oppmerksom på at det påløp et slikt honorar. I tillegg gikk det uforholdsmessig lang tid før pantedokument med urådighet for innklagede ble slettet. Klageren krever at meglers honorar nedsettes eller faller bort i sin helhet.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i hovedsak anført: 

Honorar om boligen ikke blir solgt

Prisantydningen var basert på meglerens egen vurdering. Megleren var ansvarlig for salget i hele kontraktsperioden på seks måneder. Boligen ble ikke solgt, og det eneste budet var et «skambud» på nesten én million kroner under prisantydningen. Megleren gjorde en dårlig jobb, noe som forårsaket at boligen ikke ble solgt.  Klageren ble først klar over at megleren likevel skulle ha 20 000 kroner i honorar, da han fikk fakturaen fra innklagede. Klageren føler seg «lurt» av megleren.

I oppdragsavtalen står alle prisene i en tabell på første side. Honoraret på 20 000 blir ikke nevnt før på side 5 i avtalen. På side 4 er totalsummen for oppdraget plassert, samt et felt for signering.

Det blir for tynt å argumentere med at de fleste boliger blir solgt, og at det derfor ikke er så nøye om denne kostnaden ligger på side 6 i kontrakten, istedenfor å ligge tydelig på en av de første sidene. Det skal ikke være en ulempe for selger om boligen ikke blir solgt. Klageren holder fast ved at det ikke ble informert om at det påløp et honorar dersom boligen ikke ble solgt, til tross for at innklagede anfører det.

Det er ikke helt riktig at klageren ble gitt rabatt på tilretteleggingsgebyret med 9 990 kroner. Klageren var ikke fornøyd med fotograferingen første gang, og megleren tilbudte derfor ny fotografering uten kostnad. Likevel ble begge fotograferingene tatt med i den siste fakturaen fra innklagede, dette til tross for at rabatten var oppført i den originale fakturaen.

Klageren krever at vederlaget settes ned eller faller bort i sin helhet.

Sletting av urådigheten

Oppdraget utløp 9. april 2020. Først halvannen måned senere blir tinglyst pant med urådighet slettet. Klageren fikk først vite om dette etter 40 dager og mest sannsynlig ville ikke dette blitt gjort, hvis han ikke hadde sendt e-post til innklagede og bedt om det 20. mai 2020. Dette har forhindret utlysning av boligen og, dermed potensielt salg i tidsrommet boligen har vært «låst».

Urådigheten ble sendt til sletting 20. mai etter påminnelse fra klageren. I perioden 20. mai til 11. juni ble klageren ikke informert om forsinkelsen. Klageren har ikke tidligere erfaring med prosessen. Det er derfor ikke uforståelig at han ikke har noe formening om tidsforløpet. Klagen baserer seg på at det gikk 40 dager uten at urådigheten ble slettet. Først etter anmodning fra klageren ble prosessen iverksatt. Det ble ikke informert om noen ytterligere forsinkelser.

Innklagede har i hovedsak anført:

Honorar om boligen ikke blir solgt

Oppdraget gikk ut på tid uten at boligen ble solgt. Sluttfaktura ble deretter sendt til klageren. Innklagede fikk spørsmål fra klageren om han kunne få slippe å betale honoraret på 20 000 kroner dersom de solgte via en annen megler til en interessent som lå i innklagedes database.

Før innklagede rakk å svare klageren, fikk de samme dag en ny e-post der klageren mente å ikke ha fått fakturaen etter en purring fra innklagede. Her ble det stilt en del spørsmål til fakturaen. Daglig leder, fagansvarlig og ansvarlig megler gikk gjennom saken og svarte klageren dagen etter, 15. mai 2020. Her ble det redegjort for de spørsmål som var kommet.

Det ble bekreftet at innklagede ikke kunne slette sitt gebyr, begrunnet med det arbeidet megleren hadde lagt ned i forsøk på å selge boligen. Det ble også utdypet hva dette arbeidet hadde bestått i. Innklagede oppfordret til et møte for å kunne løse dette på en enkel og ryddig måte. Videre ble klageren forklart at det allerede var gitt en rabatt på tilretteleggingsgebyret med 9 990 kroner.

Klageren hadde flere spørsmål rundt oppdragsavtalen da oppdraget ble inngått. Alle disse ble besvart av megleren. Avtalen ble også gjennomgått og signert av klageren. På bakgrunn av dette skal klageren være innforstått med vederlaget innklagede har krav på. Klageren var i dialog med innklagede, for å få dele opp fakturaen i flere betalinger, noe innklagede sa seg villige til.

Når det gjelder gebyret i oppdragsavtalen, er det malen som bestemmer hvordan denne ser ut og på hvilken side gebyrene fremkommer. Gebyr for ikke endt avtale kommer lenger bak i dokumentet, da denne ikke er aktuell dersom boligen blir solgt, noe de stort sett blir.

På bakgrunn av ovennevnte, kan ikke innklagede se at det er noe hold i påstanden til klageren hva gjelder kravet om rabatt på megleroppdraget.

Sletting av urådigheten

Oppgjørsavdelingen sendte urådigheten for sletting 20. mai 2020, etter anmodning fra ansvarlig megler. Da den kom i retur, var ikke urådigheten slettet, kun pantedokumentet kvittert. Oppgjørsavdelingen sendte samme dokument inn igjen for at de som hadde gjort feilen skulle få rettet opp den, men det kom i retur igjen. Denne gang med mangel fordi oppgjørsmedarbeideren hadde glemt å stemple dokumentet slik Kartverket krever. Den
5. juni 2020 ble det sendt inn på nytt, og 11. juni 2020 var urådigheten slettet. Innklagede beklager at det ble gjort feil, og at urådigheten ikke ble slettet like fort som det kunne vært gjort. Innklagede gjør likevel oppmerksom på at dersom det stod på den tinglyste urådigheten for å få lagt boligen ut for salg på nytt, så kunne ny megler tatt kontakt slik at innklagede kunne samtykket i tinglysing av en ny. Det har ikke kommet noen slik forespørsel.

Innklagede erkjenner feil vedrørende sletting av urådigheten både hos Kartverket og hos oppgjørsavdelingen. Ansvarlig megler ble ikke informert om forsinkelse fra oppgjørsavdelingen og var derfor ikke klar over at denne ikke var slettet. Innklagede presiserer likevel at denne ikke hadde vært til hinder dersom boligen enten skulle legges ut for salg av en annen megler, eller om det skulle tas opp pant på den. Innklagede kunne samtykket i tinglysing dersom det hadde vært nødvendig. Innklagede var ikke klar over at det hastet med å slette urådigheten, og beklager at dette ikke ble fulgte opp ytterligere.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder misnøye med saksbehandlingen og krav om nedsettelse av meglers honorar etter at handel ikke kom i stand.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Når det gjelder honoraret på 20 000 kroner, er det i samsvar med det som er avtalt i oppdragsavtalen. Innklagede har derfor i utgangspunktet krav på dette honoraret.

Klageren har krevd at meglers honorar nedsettes eller faller bort i sin helhet. Forutsetningen for vederlagsnedsettelse er at megler har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7.

Det er på det rene at det tok lang tid å få slettet urådigheten. Innklagede har også erkjent dette, og har dels vist til angivelige feil hos Kartverket og dels feil i egen oppgjørsavdeling. Men det skjedde etter det opplyste ingen ting fra oppdraget utløp til klageren purret etter 40 dager. Det var for øvrig først da feilene hos innklagede skjedde. Innklagedes/ansvarlig meglers håndtering av urådigheten etter at oppdraget var utgått, er kritikkverdig. Nemnda kan imidlertid ikke se at megler her har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse» som gir grunnlag for vederlagsnedsettelse.

I oppgjørsoppstillingen er klager belastet for foto to ganger, noe som er en feil i henhold til oppdragsavtalen. Innklagede kan heller ikke bli hørt med at dette er kompensert ved at klager er gitt en rabatt på tilretteleggingsgebyret på 9 990 kroner, noe klager for øvrig har bestridt. Nemnda mener derfor at innklagede må kreditere klageren fotoutgifter på 2 800 kroner (foto nr. 2).

Avgjørelsen er enstemmig.

 Konklusjon

Primera Eiendomsmegling AS (Privatmegleren Primera) må kreditere klageren 2 800 kroner. Kravet om vederlagsnedsettelse fører ikke frem.