Klage nr. 2020131

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 16. november 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Trondheim Eiendomsmegling AS (PrivatMegleren Trondheim)

Saken gjelder:               Meglerens håndtering av budrunden

Saksfremstilling

I mai 2020 deltok klageren i en budrunde på en bolig som innklagede formidlet. Prisantydningen var på 5 200 000 kroner. Mot slutten av budrunden la klageren inn et bud på 5 100 000 kroner, som var ment å være hennes siste bud. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved å forlede klageren til å tro at hun ville få tilslaget ved å øke sitt bud til 5 150 000 kroner. I samtale med klageren skal megleren ha antydet at den andre budgiveren ikke kunne gå høyere, og at dette var en pris som selger var villig til å akseptere. Kort tid etter la den andre budgiveren inn et bud på 5 170 000 kroner, som selgeren aksepterte. Klageren føler at megleren har brukt henne som en «brikke» for å presse opp prisen.

Innklagede anfører at klageren selv er ansvarlig for de bud hun inngir, og at megleren på ingen måte presset henne til å legge inn budet. Innklagede bestrider at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Det var kun to budgivere som deltok i budrunden, som ble avholdt 6. mai 2020. Etter at klageren og den andre budgiveren hadde budt over hverandre flere ganger, la klageren inn et bud kl. 11:47 på 5 100 000 kroner. Megleren ble opplyst om at dette var det siste budet fra hennes side. Kl. 11:50 ble det inngitt en budforhøyelse på 5 130 000 kroner fra den andre budgiveren. Klageren ble oppringt av megleren ca. én time etter at budet var inngitt, hvor megleren informerte om at den andre budgiveren hadde fått et motbud fra selger på
5 160 000 kroner, men at det ikke var akseptert fordi de manglet «de siste titusenlappene på finansieringen». Megleren antydet at selgeren kunne være villig til å selge for mellom 5 150 000 og 5 200 000 kroner dersom klageren la inn et bud. Dette ble også gjentatt da klageren senere tok kontakt med megleren. Klageren ble da også informert om at et bud på 5 150 000 eller 5 160 000 kroner mest sannsynlig ville bli akseptert av selger. Klageren bestemte seg derfor for å legge inn et bud på 5 150 000 kroner, da hun trodde at hun var den eneste gjenværende budgiveren. Hun ble overrasket da den andre budgiveren senere kom med en budforhøyelse på 5 170 000 kroner, som selgeren aksepterte. Klageren mener at megleren brukte henne som en «brikke» for å presse opp prisen.

Etter dette har megleren opptrådt i strid med god meglerskikk ved håndteringen av budrunden, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren har ikke presset klageren til å legge inn budet på 5 150 000 kroner. Megleren anbefalte henne å legge inn et høyere bud. Den andre budgiveren hadde gitt uttrykk for at han ikke ønsket å legge inn høyere bud, og prisen var på et nivå som selgeren kunne vurdere å akseptere. Klageren er selv ansvarlig for de bud hun inngir. Det er ingenting som tilsier at budrunden ikke gikk riktig for seg.

Etter dette bestrider innklagede at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk ved håndteringen av budrunden, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunde og påstått brudd på god meglerskikk.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke fører frem.

Klager var budgiver, men fikk ikke tilslaget på boligen. Når det gjelder hennes anførsel om at hennes bud ble brukt til å presse opp prisen, står det påstand mot påstand som nemnda ikke kan ta stilling til ved sin skriftlige saksbehandling. Det er for øvrig heller ikke sannsynliggjort at klagerens bud ble brukt på den måten. Om megler her har gitt råd om hva den andre budgiveren hadde gitt av signaler om hva han var villig til å by, eller hva selgeren ville akseptere, er ikke det samme som at megler brukte klagerens bud til å presse opp prisen.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.