Klage nr:
79/07

Avgjort:
19.09.2007

Saken gjelder:
Misnøye med meglers saksbehandling

Foretakets navn:
Aktiv Eiendomsmegling Majorstuen
Saksfremstilling:

Klagerne har sagt opp salgsoppdrag med innklagede.

Klagerne mener de ikke skal belastes meglers vederlag og utlegg i henhold til fakturaen som de mottok etter oppsigelse av oppdraget.

Faglig leder ved foretaket er statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klagerne sendte en e-post til innklagede hvor de opplyste at de ønsket å si opp oppdraget, fordi den ansvarlige saksbehandleren ikke forestod visningene som var avtalt i henhold til oppdragsavtalen. Innklagede opplyste at de skulle se på saken. Deretter mottok klagerne faktura på kr 27 680.

Klagerne ønsker ikke å betale fakturaen, da innklagede ikke har gjort jobben som ble forespeilet. Det ble inngitt bud på boligen til klagerne, men innklagede anbefalte på det sterkeste at budet ikke måtte godtas. Budet lød på
kr 2 200 000. Innklagede mente at boligen kunne oppnå en langt høyere salgssum. Etter tre visninger ble det klart at innklagedes lovnader ikke kunne oppfylles, da det ikke var kommet noen høyere bud. Etter visning nr 2 kom det inn et bud på kr 2 050 000. Det kom ingen bud etter visning nr 3.

Innklagede pratet med takstmannen for å skru opp verditaksten. Innklagede lovet også gratis visning med den ansvarlige saksbehandleren (dette ble nedfelt i oppdragsskjemaet), men vedkommende stilte på kun én visning. Innklagede gav heller ikke beskjed i forkant av visning nr 2 om at han ikke kunne stille. I stedet dukket det opp en annen megler.

Interessenter som ringte den ansvarlige saksbehandleren for å forhøre seg om boligen, fikk opplyst at det var klagerne som var skyld i at boligen ennå ikke var solgt.

Innklagede begrunnet dette med at det var blitt «noe rot ved flytting». Klagerne hevder at dette er oppspinn, da deres nye bolig ligger 5 minutter unna salgsobjektet.

På bakgrunn av ovennevnte sa klagerne opp oppdraget med innklagede. Klagerne følte at innklagede ikke har gjort jobben sin. I oppdragsskjemaet punkt 4b er det ikke krysset av for verken «ja» eller «nei». Klagerne mener derfor at innklagede ikke har krav på betaling ettersom jobben har vært elendig utført. Klagerne påstår at flere eiendomsmeglere støtter dem i deres synspunkt.

Innklagede anfører:

Innklagede tilbakeviser påstandene fra klagerne. Den ansvarlige saksbehandleren hadde informert om de visningene han ikke kunne stille på. Vedkommende hadde forestått flere visninger av boligen. Disse ble selvsagt ikke belastet klagerne. Klagerne sa selv opp oppdraget, og innklagede informerte henne om at det ville komme en sluttfaktura. Innklagede og klagerne hadde til og med et møte hos innklagede for å forklare hva dette innebar, jfr. oppdragsskjemaet punkt 4 og 6. Innklagede mener at det heller ikke kan være noen tvil om hva som er avtalt om meglers rett til vederlag dersom handel ikke kommer i stand.

Når det gjelder budet på kr 2 200 000, anbefalte innklagede ikke å akseptere dette. Innklagede hadde tro på bedre pris fordi budet var kr 250 000 under takst. Innklagede vurderte muligheter for å oppnå høyere bud, og klagerne ønsket dessuten en høyere salgssum. Det første budet ble avslått etter en felles enighet. Takstmannen har selv satt sin vurdering, og klagerne hadde forventninger om omtrent det samme (cakr 2 450 000). Innklagede hadde håpet på flere bud, men dette skjedde ikke. Det er tross alt markedet som bestemmer budrunden.

Etter dette ble det gjennomført en ny visningsrunde, samt private henvendelser. Ingen av delene resulterte i flere bud. Deretter valgte klagerne å trekke oppdraget. Innklagede informerte om konsekvensene rundt dette, og klagerne aksepterte dette. Klagerne har klaget på saken senere.

Med bakgrunn i ovennevnte konkluderer innklagede med at manglende salg av boligen ikke skyldes innklagede. Det første budet ble avslått i samråd med innklagede, men det er tross at selgeren som til slutt avgjør hvorvidt et bud skal godtas eller ikke. Klagerne er ikke påført andre kostnader enn det som går frem av oppdragsavtalen.

Klagen avvises.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder misnøye med meglers saksbehandling.

Reklamasjonsnemnda vil innledningsvis bemerke at det er forskjell på om handel ikke kommer i stand i løpet av oppdragsperioden, og dersom et oppdrag blir sagt opp. Dette er regulert i oppdragsskjemaet, henholdsvis punkt 4B og punkt 6B.

Partene er enige om at oppdraget ble sagt opp av klagerne, og innklagede har utstedt faktura pålydende kr 27 680. Dette omfatter meglers vederlag (kr 15 740) og diverse utlegg (kr 11 940). Faktureringen er i samsvar med det signerte oppdragsskjemaet.

I de tilfeller hvor det er avtalt at en bestemt megler skal forestå visningene, bør foretaket oppfylle også denne delen av avtalen.

Spørsmålet er dermed om det finnes holdepunkter for at innklagedes rett til vederlag faller helt eller delvis bort. Dette forholdet reguleres av alminnelige erstatningsrettslige regler. Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er dokumentert at innklagede har opptrådt på en måte som gir klagerne krav på erstatning.

Reklamasjonsnemnda vil også understreke at en eiendomsmegler ikke skal instruere eller utøve press mot en takstmann for å justere verditaksten. Utgangspunktet er likevel at en takstmann har et selvstendig ansvar for den rapporten som avgis.

Konklusjon:

Klagen gis ikke medhold.

Oslo, den 19. september 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant