Klage nr. 2020084

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 7. desember.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS Oslo Majorstuen

Saken gjelder:               Meglerens opplysningsplikt

Saksfremstilling

I februar 2020 kjøpte klageren en leilighet som innklagede formidlet. Klageren anfører at megleren har misligholdt sin opplysningsplikt ved å gi uriktige opplysninger i
FINN-annonsen om at det var en felles takterrasse. Klageren krever erstatning med 70 000 kroner.

Innklagede beklager feilen, men anfører at det ikke er grunnlag for erstatning.  

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Megleren har gitt uriktige opplysninger om at bygget hadde en felles takterrasse. I FINN-annonsen stod det under «fasiliteter» at det var en takterrasse. I ettertid har megleren innrømmet at hun gjorde en feil da takterrasse ble listet opp i annonsen. Verken salgsoppgave eller takst ble utdelt på visning. Alt klageren hadde å forholde seg til var opplysningene i FINN-annonsen. En kjøper må kunne stole på at opplysningene er korrekte og fullstendige. Klageren så ingen grunn til å stille ytterligere spørsmål omkring takterrassen. Klageren stiller seg undrende til hva slags spørsmål dette i så fall skulle ha vært. Når det gjelder størrelsen på takterrassen, ville klageren finne ut av dette ved overtagelse. Ettersom leiligheten hadde egen balkong på bygningens skyggeside, var det svært viktig at det også var tilgang til en solrik takterrasse. Det var en av de viktigste grunnene til at klageren ønsket å kjøpe leiligheten. At kjøperen har en undersøkelsesplikt, fritar ikke innklagede fra ansvar.

Megleren opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven
§ 6-3. Det forhold at det ikke finnes noen takterrasse medfører en verdireduksjon av eiendommen. Det er ingen tvil om at en takterrasse i dette området representerer en viss verdi. Det er årsakssammenheng mellom tapet og meglerens opptreden. Det kreves erstatning på 70 000 kroner, som er differansen mellom kjøpesummen og det nest høyeste budet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Megleren har ved en feil huket av for «takterrasse» i FINN-annonsen. Innklagede beklager dette, men bestrider at erstatningskravet kan føre frem. Det ble ikke trukket frem som et salgsfremmende element i markedsføringen. Takterrassen er ikke omtalt i salgsoppgaven eller øvrig markedsføring. Som budgiver hadde klageren en plikt til å undersøke leiligheten og sette seg inn i salgsoppgaven. Dersom takterrassen var så viktig for klageren, stiller innklagede seg undrende til hvorfor han ikke ba om besiktigelse av terrassen eller ytterligere informasjon om dens størrelse, solforhold mv. i forkant av budgivningen. 

Klageren har uansett ikke lidt et økonomisk tap. Klageren hevder å ha blitt påført et økonomisk tap på 70 000 kroner, men innklagede kan ikke se at dette representerer et økonomisk tap for manglende felles takterrasse. Det at klageren valgte å by 70 000 kroner over nest høyeste bud var en del av hans budtaktikk. Sannsynligvis ville andre interessenter ha bydd mer enn 4 040 000 kroner dersom klageren hadde valgt en annen taktikk.

Det er ikke sikkert at en felles takterrasse ville medført en økning av leilighetens markedsverdi. Dette avhenger av forhold som blant annet størrelse og solforhold. Klageren har en egen balkong som har både morgen- og formiddagssol. Han har også tilgang til et felles gårdsrom med gode solforhold. En felles takterrasse ville ikke nødvendigvis hatt bedre solforhold.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder påstand om misligholdt opplysningsplikt og brudd på god meglerskikk, samt krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Betydningen av feil informasjon i FINN-annonsen

Det er på det rene at det ble gitt en feil opplysning om at det var felles takterrasse i FINN-annonsen. I salgsoppgaven var det imidlertid ingen opplysninger om dette.

Nemnda finner at den uriktige opplysningen som ble gitt i annonsen om takterrasse, innebærer at megler ikke har overholdt opplysningsplikten sin, jf. eiendomsmeglingsloven
§ 6-7. FINN-annonsen er også normalt den første inngangen til eiendommen for potensielle kjøpere, og således en viktig informasjonskanal.

Spørsmålet blir om megler med dette også har opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt. Nemnda har til tross for at det ikke stod noe om takterrasse i salgsoppgaven, kommet til at megler også har vært uaktsom i erstatningsrettslig sammenheng. Det kan ikke være avgjørende at klager ved inngivelse av bud har bekreftet at han har lest salgsoppgaven.

Nemnda finner imidlertid ikke at klageren har sannsynliggjort at han har lidt noe økonomisk tap. Differansen mellom kjøpesummen og det nest høyeste budet kan uansett ikke legges til grunn.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Megleren til DNB Eiendom AS Oslo Majorstuen har gitt feil opplysning om takterrasse i FINN-annonsen og vært uaktsom. Erstatningskravet fører imidlertid ikke frem, da klageren ikke har sannsynliggjort et økonomisk tap.