Klage nr. 2020143

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 7. desember 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Webmegling AS

Saken gjelder:               Meglerens håndtering av budrunden

Saksfremstilling

I 2020 deltok klageren i en budrunde på en leilighet som innklagede formidlet. Etter at klageren hadde lagt inn et bud på 3 030 000 kroner, aksepterte selgeren et bud som var 10 000 kroner lavere. Dette skyldtes at klagerens ønskede overtakelsesdato var mindre gunstig for selgeren. Klageren anfører at megleren burde gitt henne beskjed på et tidligere tidspunkt om at det uansett ikke var aktuelt for selgeren med en så tidlig overtakelsesdato.

Innklagede bestrider at megleren kan kritiseres for sin håndtering av budrunden.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen ikke førte frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Før budrunden sa selgeren at hun kunne være fleksibel med overtakelsen dersom prisen var riktig. Klageren la først inn et bud på 2 850 000 med 1. juli 2020 som ønsket overtakelsesdato. Det siste budet klageren la inn, var på 3 030 000 kroner. Selgeren valgte å akseptere et bud som var 10 000 kroner lavere fordi overtakelsesdatoen som klageren ønsket, ikke passet for selgeren. Ikke på noe tidspunkt under budrunden sa selgeren eller megleren at det var uaktuelt for selgeren med overtakelse før etter sommeren. Megleren burde gitt beskjed om dette på et tidligere tidspunkt, slik at klageren ikke hadde trengt å bruke tid på budrunden, og den andre budgiveren ikke hadde trengt å by mot en budgiver som uansett ikke ville fått sine bud akseptert.

Klageren føler seg «misbrukt», og anser budrunden som ugyldig. Klageren ønsker en granskning av saken.

Innklagede har i korte trekk anført:

Klageren fikk tidlig beskjed om at selgeren så for seg overtakelse ut på høsten fordi huset som hun skulle flytte inn i, ikke ville stå ferdig før da. Innklagede kjenner ikke til at selgeren på privatvisningen skal ha sagt hun kunne flytte ut før sommeren. Det at en selger under en budrunde endrer meningen sin, er uansett ikke uvanlig. Da klageren hadde lagt inn sitt siste bud, spurte megleren om det var aktuelt for henne å forskyve overtakelsen til etter sommeren. Klageren svarte at hun ikke var interessert, og da valgte selgeren å akseptere et bud som var 10 000 kroner lavere, men hvor overtakelsesdatoen passet bedre. Innklagede kjenner seg for øvrig ikke igjen i klagerens påstander om at megleren «lokket» henne til å legge inn bud.

Innklagede bestrider at megleren kan kritiseres for sin håndtering av budrunden.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunden.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen ikke kan føre frem.

Klageren ønsket 1. juli 2020 som overtakelsesdato. Men det fremgår av en SMS megler sendte til klageren før klagerens siste bud, at selger primært ønsket å skyve overtakelsen til over sommeren. Det må således legges til grunn at tidspunktet for overtakelse var et tema, og at klageren var klar over at selger ønsket overtakelse over sommeren.

Klageren har anført at megler kan kritiseres for at budrunden fortsatte til tross for at han visste at klageren ville ha overtakelse 1. juli 2020, og at det ikke var aktuelt for selgeren å ha overtakelse før over sommeren. Klageren har også opplyst at hun hadde hatt en direkte dialog med selgeren i starten om en fleksibel overtakelse hvis prisen ble riktig, men dette var informasjon som megler under budprosessen ifølge innklagede ikke var kjent med.

Klageren fastholdt sin frist for overtakelse til 1. juli 2020, og selger avslo klagerens bud. Selgeren står fritt til å ta standpunkt til hvilket bud som skal aksepteres, og det behøver ikke å være det høyeste budet.

Konklusjonen blir at megler ikke kan kritiseres for håndteringen av budrunden.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Klageren gis ikke medhold.