Klage nr:
81/07

Avgjort:
19.09.2007

Saken gjelder:
Misnøye med mottatt adressert markedsføring fra megler

Foretakets navn:
Garanti Eiendomsmegling Follo AS
Saksfremstilling:

Klageren mottok medio januar 2007 et «infobrev» fra innklagede adressert til henne. Klageren ønsker ikke denne type henvendelser.

Innklagede er faglig ledet av statsautorisert eiendomsmegler.

Klageren anfører:

Klageren mottok medio januar 2007 et infobrev fra innklagede som hun opplevde utilbørlig pågående. Brevet var tilskrevet henne personlig, uten at hun noen gang har hatt noe med innklagede å gjøre og heller ikke har planer om salg av bolig. Videre reagerte klageren på brevets form og innhold: «Ditt boligsalg er like viktig for oss som for deg. Tegner du salgsoppdrag med oss innen februar 2007 får du kr. 11 000,- i rabatt på mine tjenester … .» Klageren reagerte på at et for henne ukjent meglerfirma var i besittelse av hennes navn og adresse, skrev personlige brev og øvet påtrykk for salg av hennes bolig, noe som overhodet ikke er tema.

Klageren tok kontakt med innklagede. Hun fikk tilbakemelding på at det var daglig leder som skulle besvare en slik klage. Da det ikke skjedde og hun purret på nytt, fikk hun beskjed om at klagen var oversendt salgssjefen i boligbyggelaget. Klageren har nå fått svar fra boligbyggelaget. Her sies det at innklagede er et heleid datterselskap av boligbyggelaget og at sistnevnte også er statsautorisert eiendomsmegler, medlem av Norges Eiendomsmeglerforbund.

Klageren anfører at hennes bolig er en del av et borettslag som er tilsluttet boligbyggelaget. Klageren er også kjent med at boligbyggelaget benytter innklagede når nyoppførte boligprosjekter legges ut for salg. Det siste er helt ok og knapt verdt å kommentere, men at boligbyggelaget bekjentgjør medlemslistene inneholdende flere hundre beboere tilknyttet ulike borettslag til lokale meglere i kommersiell hensikt, var totalt ukjent for klageren. Klageren ber vurdert hvorvidt dette er i samsvar med god meglerskikk, spesielt når det får slike utslag som i nevnte infobrev. Det er klageren likegyldig hvem som er megleren i en slik klageprosess, boligbyggelaget, innklagede, eller den saksbehandleren som skrev og undertegnet infobrevet. Det er selve meglerkompetansen på atferd og etikk klageren ønsker belyst.

Som beboer i borettslag, kan klageren ikke reservere seg mot medlemskap i boligbyggelaget, men det må forventes at den som forvalter medlemskapet ikke utnytter det på utilbørlig måte, noe klageren mener boligbyggelaget og innklagede har gjort her.

Videre reagerer klageren på det påståtte prisavslaget ved å benytte denne navngitte megleren uten at det foreligger et kundeforhold basert på gjensidige forpliktelser. Klageren er av den oppfatning at meglere er som andre næringsdrivende, det gjelder å tjene det som er mulig innen lovlige rammer. Ingen gir fra seg kr 11 000 for å være snill. Så hvorfra får denne megleren dekket sitt provisjonstap. Hva er den skjulte agenda som beboere i borettslag intetanende blir en del av, hvis man benytter innklagede når man skal selge.

Det er mulig slike salgsfremstøt er vanlig innen innklagedes meglerkjede som i hovedsak markedsfører seg som borettslagenes eiendomsmegler og derfor er allment akseptert. Det behøver ifølge klageren ikke være riktig av den grunn. Har en meglerkjede konkurransefortrinn foran andre, avhengig av boform og folks adresse?

Klagerne har gjort et personlig valg ved å kjøpe enborettslagsleilighet da den ble annonsert på markedet. Ved eventuelt senere salg har hun som privatperson full rett til å velge det meglerfirma som måtte passe best. Som medlem i borettslag vil hun påberope seg samme frihet til å velge tjenester som selveiende boligeiere.

Infobrev av 1. januar fra innklagede, samt brev av 8. februar fra boligbyggelaget påklages for utilbørlig markedsføring, krenking av privatlivets fred og brudd på personvernet ved at klagernes navn og adresse fritt stilles til rådighet i kommersiell hensikt uten at den det gjelder er orientert om det på forhånd. Videre at klagen får den konsekvens at klagerne ikke figurerer på kundelistene til innklagede mot sin vilje.

Klagen ble avvist av Reklamasjonsnemndas sekretariat og anket av klageren. Av klagerens brev av 30. mars 2007 fremgår:

Reklamasjonsnemnda forsøker å unndra seg klagen ved å hevde at boligbyggelag faller utenfor Reklamasjonsnemndas saksfelt. Til det er å si at klagen ikke retter seg mot boligbyggelaget, men mot innklagede ved innklagedes saksbehandler. Saksbehandleren sendte ikke ut et generelt infobrev til beboerne i borettslaget, han sendte klageren et personlig brev, presenterte seg som klagerens megler, lokket med prisavslag m.m. hvis hun ville selge boligen sin og helst signere oppdragsavtale innen 28. februar 2007. Dette opplevde klageren utilbørlig og krenkende, også ved at han misbrukte fortrolig informasjon han hadde fått tilgang til via boligbyggelaget. Dette er klagen Reklamasjonsnemnda anmodes om å ta stilling til.

Innklagede anfører:

Det som har utløst klagerens engasjement i saken, er at det den 1. januar i år ble sendt ut et infobrev til beboerne i borettslaget. I dette brevet informerte innklagede om at han har et godt tilbud på sine meglertjenester til beboerne i borettslaget. Klageren reagerer på at det er sendt henne adressert informasjon og etterlyser hvordan foretaket har fått tak i hennes navn og adresse. Det virker som om det er dette det klages på.

Som klageren tidligere er opplyst, er innklagede et heleid datterselskap av boligbyggelaget. Medlemmene i laget mottar tilbud på ulike varer og tjenester, bl.a. rabatt på kjøp av byggevarer, forsikringer, telefoni, bredbånd, meglertjenester og mye mer. Foruten å skaffe medlemmene bolig, er tilbud av medlemsfordeler noe av boligbyggelagets viktigste oppgaver. Tilbudene forkynnes til medlemmene på ulike måter, både via boligbyggelagets hjemmesider, i medlemsblad og ved direkte utsendelser. I dette tilfellet er informasjonen sendt direkte til medlemmene i brevs form fra datterselskapet.

Innklagede kan ikke se at han har gjort noe galt i denne saken. Han har imidlertid notert seg at klageren ikke ønsker tilbud av denne typen, tar dette til etterretning, og vil også informere boligbyggelaget om det.

Klagerens ytterligere anførsler:

Innklagede sender ut personlig brev, presenterer seg som klagerens megler og lokker med prisavslag på meglertjenesten bare klageren vil selge og signere kontrakten innen 28. februar 2007. Klageren reagerer på fremgangsmåten, for det første gjør innklagede borettshaverne til noe som ligner egen portefølje som brukes som det passer for å presse salgstallene opp, deretter fremsettes prisavslag uten å ha snakket med sine påståtte klienter/kunder. Når det gjelder medlemsinformasjonen klageren mottar fra boligbyggelaget er den kortfattet, generell og uten det minste påtrykk.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder adressert reklame mottatt fra innklagede.

Reklamasjonsnemnda behandler tvister som springer ut av kontraktsforholdet mellom eiendomsmegler og forbruker i henhold til gjeldende rett dersom eiendomsmeglingsforetaket er tilknyttet Reklamasjonsnemnda og saken for øvrig er egnet til behandling. Et boligbyggelags forvaltning av tilknyttede borettslag og deres medlemmer vil ikke bli behandlet av Nemnda selv om leder av boligbyggelagets forvaltningsavdeling, eller andre, skulle være tilknyttet Norges Eiendomsmeglerforbund. Boligbyggelagets utlevering av medlemslister vil derfor ikke bli behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

Reklamasjonsnemnda kan ikke se at det er i strid med verken markedsføringsloven eller eiendomsmeglingsloven at innklagede har sendt ut det omtalte brevet.

Konklusjon:

Klageren gis ikke medhold.

Oslo, den 19. september 2007

(sign.)

Vegard Syvertsen

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Kåre Mæland

Norges Eiendomsmeglerforbunds

Representant/Eiendomsmeglerfore-takenes Forenings representant