Klage nr. 2020148

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 7. desember 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      DNB Eiendom AS avd. Lillehammer

Saken gjelder:               Meglerens håndtering av budrunden

Saksfremstilling

I 2020 deltok klageren i en budrunde på en leilighet som innklagede formidlet. Prisantydningen var 1 990 000 kroner. Klageren anfører at han aksepterte et motbud fra selgeren på 1 940 000 kroner, men på dette tidspunktet hadde selgeren allerede akseptert et bud på samme beløp fra en annen budgiver. Klageren anfører at megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og krever erstatning.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Etter at klageren hadde lagt inn sitt første bud på 1 830 000 kroner, sa selgeren at han kunne møte klageren «på midten», det vil si på 1 910 000 kroner. Klageren svarte at han ville vente og se. Det kom så inn et bud fra en annen budgiver, og etter at klageren og den andre budgiveren hadde lagt inn flere bud, hadde klageren inne det høyeste budet på 1 920 000 kroner. Siden dette budet var høyere enn den prisen selgeren tidligere hadde sagt at han kunne akseptere, var klageren sikker på at han ville få tilslaget. Men selgeren hadde ombestemt seg, og krevde en høyere pris. Etter hvert kom selgeren med et motbud på 1 940 000 kroner, men dette takket klageren nei til. Senere samme kveld sendte megleren en SMS til klageren om at motbudet stod «til i morgen». Etter at klageren hadde kommet hjem fra jobb dagen etter, sendte klageren i 16-tiden en SMS til megleren om at han aksepterte motbudet. Megleren svarte da at selgeren noen minutter tidligere hadde mottatt et hemmelig bud fra den andre budgiveren, og at selgeren hadde akseptert dette.

Klageren har vært i kontakt med både meglere og advokater som er enig med klageren i at selgeren var bundet av sitt motbud på 1 940 000 kroner. Det var en feil fra meglerens side at motbudet ikke inneholdt en frist på et bestemt klokkeslett. Megleren har opptrådt i strid med god meglerskikk, og klageren krever erstatning.

Innklagede har i korte trekk anført:

Etter at klageren hadde takket nei til motbudet på 1 940 000 kroner, sendte megleren en SMS til klageren om at motbudet stod «til i morgen» Megleren ga ingen signaler om at klageren kunne bruke hele den neste dagen på å ta stilling til motbudet. Det må kunne forventes at klageren kom tilbake til megleren senest i løpet av formiddagen. Megleren kunne satt en frist på et bestemt tidspunkt, men det var åpenbart at motbudet ikke lenger var gyldig da den andre budgiveren kom med sitt hemmelige bud.

Megleren har etter dette ikke opptrådt erstatningsbetingende uaktsomt, og klageren har uansett ikke lidt noe økonomisk tap.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder meglerens håndtering av budrunden og krav om erstatning.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Om klageren har akseptert motbudet tidsnok

Nemnda bemerker at det her er uheldig at megler ikke satte et konkret klokkeslett for når den nye akseptfristen gikk ut, og bare opplyste «står til i morgen». Dette skapte en unødvendig uklarhet for partene. Meglers håndtering her er i strid med meglers plikt til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3 om god meglerskikk.

Når det gjelder spørsmålet om klagerens aksept av motbudet kom tidsnok, behøver nemnda ikke å ta stiling til dette, da erstatningskravet uansett ikke kan føre frem. Klageren har ikke lidt et økonomisk tap.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Megleren til DNB Eiendom AS avd. Lillehammer har opptrådt i strid med god meglerskikk i forbindelse med budgivningen. Erstatningskravet fører ikke frem.