Klage nr:
82/07

Avgjort:
06.11.2007

Saken gjelder:
Meglers vederlag

Foretakets navn:
Notar Eiendom Alta AS
Saksfremstilling:

Klagerens mor solgte fritidsbolig gjennom innklagede.

Klageren mener at summen av meglers vederlag og utleggene er uforholdsmessig høyt i forhold til salgssummen for eiendommen.

Faglig leder ved foretaket er advokat.

Klageren anfører:

Klagerens mor skulle selge hytte gjennom innklagede. Klagerens mor forstod oppdragsavtalen slik at samtlige kostnader ville beløpe seg til kr 28 625. I stedet kom totalbeløpet på kr 68 411. Salgssummen var kr 385 000. Klageren benekter ikke at hennes mor har signert oppdragsavtalen, men stiller spørsmålstegn ved etikken fra innklagedes side. Klageren lurer også på om ikke det samlede beløpet er utilbørlig høyt. Klagerens mor har forestått alle visninger selv, og dessuten svart på henvendelse pr. telefon fra interessenter. Innklagede har dermed ikke hatt andre oppgaver utover det administrative arbeidet.

Klageren presiserer at hennes mor er 70 år gammel, og ikke vant med å være oppmerksom overfor drevne meglere. Hun trodde at de samlede utgiftene ville beløpe seg til kr 28 000. Klageren viser til et pristilbud fra en konkurrerende kjede, og mener at innklagedes vederlag/utlegg ikke står i forhold til arbeidet som er lagt ned.

Klageren krever derfor nedsettelse av meglers vederlag.

Innklagede anfører:

Klagerens mor (selgeren) tok telefonisk kontakt med innklagede, og forespurte om de kunne være behjelpelige med salg av en hytte. Klagers mor spurte da om pris på innklagedes tjenester, og fikk opplyst at i dette tilfellet ville det være snakk om minimumsprovisjon (ca kr 66 000 + omkostninger til tingretten) da salgssummen neppe kom til å overstige kr 500 000.

Klagers mor fikk tilsendt oppdragsskjemaet for gjennomlesning og signering, og på befaring ble oppdragsskjemaet gjennomgått på nytt. Hytten ble lagt ut for salg med en prisantydning på kr 459 000, men ble solgt for kr 385 000.

Det ble avtalt muntlig at markedsføringen skulle omfatte innklagedes kjedeavis i to byer – uten ekstra kostnader for kunden.

I dette tilfellet er selgeren belastet avtalt minimumsprovisjon, og innklagede vil ikke imøtekomme klageren på avslag i provisjonen.

Klagerens ytterligere anførsler:

Klageren har gått gjennom tilsvaret til innklagede, og kjenner ikke igjen alle signaturene (både full signatur og merking med initialer) til sin mor. Klageren finner heller ikke underskriften til kjøperen på kjøpekontrakten. Klagerens mor undertegnet kjøpekontrakten 11. desember 2006 med overtakelse 18. desember. Klageren mener at oppgjøret har strukket ut i tid, til tross for at kjøpekontrakten lover at utbetaling av oppgjøret tar 3-5 dager. Etter purring fra klageren ble oppgjøret utbetalt langt ut i januar.

Klageren understreker at kjøpesummen kun var kr 385 000.

Etter henvendelse fra Reklamasjonsnemnda, understreker klageren at det ikke er hennes mors signatur på enkelte sider av kjøpekontrakten. Klageren mener at innklagede kan avkrefte dette dersom det faktisk er hennes mors signatur.

Reklamasjonsnemnda vil bemerke:

Klagen gjelder misnøye med kostnader knyttet til salg av hytte gjennom innklagede.

Meglerens vederlag og kostnader fremgår av oppdragsskjemaet, slik at klagen ikke kan føre frem på dette punktet.

Forutsatt at klagerens påstand om forsinket utbetaling av oppgjør er riktig og dette skyldes forhold som innklagede bærer risikoen for, er håndteringen av oppgjøret kritikkverdig. Klageren vil i tilfelle ha krav på erstatning dersom forsinkelsen har medført et økonomisk tap for klageren.

Reklamasjonsnemnda kan ikke ta stilling til påstanden omdokumentforfalskning. Dette må i så fall politianmeldes av klageren.

Konklusjon:

Klagen fører ikke frem hva angår vederlag og kostnader.

Så langt klagerens påstand om forsinket oppgjør er riktig, har klageren krav på erstatning i henhold til ovennevnte.

Påstanden om dokumentforfalskning avvises.

Oslo, den 31. oktober/6. november 2007

(sign.)

Vidar Holm

Forbrukerrådets representant

(sign.)

Tore Bråthen

formann

(sign.)

Knut Kopstad

Den norske Advokatforenings representant/Eiendomsmeglerforetakenes Forenings representant