Klage nr. 2020174

Behandlet av Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester 7. desember 2020.

Per Racin Fosmark, leder

Kåre Mæland, oppnevnt av Norges Eiendomsmeglerforbund og Eiendom Norge

Line Jeanette Klefstad, oppnevnt av Forbrukerrådet

Innklaget:                      Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Gamle Oslo

v/advokat Mats Aamodt

Eiendomsmegler Krogsveen AS

Saken gjelder:               Meglerens håndtering av budrunden. Misnøye med saksbehandlingen. Krav om vederlagsnedsettelse

Saksfremstilling

I 2020 formidlet innklagede salget av klagerens andelsleilighet. Klageren har særlig anført at megleren ikke fulgte opp en henvendelse fra borettslagets styreleder under budrunden, og krever at innklagedes krav på vederlag frafalles i sin helhet.

Innklagede bestrider klagerens krav.

Innklagede er representert ved advokat fra innklagedes hovedkontor.

Fagansvarlig hos innklagede er eiendomsmegler.

Nemnda kom til at klagen førte delvis frem.

Partenes syn på saken

Klageren har i korte trekk anført: 

Budrunden

Borettslagets styreleder ringte megleren flere ganger under budrunden, men megleren svarte ikke. Etter hvert sendte megleren en SMS til styrelederen om at megleren var opptatt, og at han skulle ringe opp igjen. Megleren ringte aldri opp igjen. Styrelederen tok kontakt med klageren etter budrunden og ga beskjed om at han prøvde å få tak i megleren fordi han kjente noen mulige interessenter. At megleren ikke fulgte opp styrelederen, er i strid med god meglerskikk.

Andre kritikkverdige sider ved meglerens håndtering av oppdraget

For det første solgte megleren sin egen bolig samtidig. For det andre sørget ikke megleren for å fornye FINN-annonsen etter seks måneder. For det tredje bar FINN-annonsen preg av slurv og dårlig arbeid, og dette gjorde at klageren måtte legge ned mye arbeid på egen hånd.

Klageren krever at innklagede frafaller sitt krav på vederlag i sin helhet.

Innklagede har i korte trekk anført:

Budrunden

Megleren var på vanlig måte i kontakt med styrelederen før salget, men styrelederen ga ikke uttrykk for at han var interessert i leiligheten, eller at han kjente noen som var det. Styrelederen ga beskjed om at han pleide å følge godt med på salgene i borettslaget, og megleren antok at det var grunnen til at styrelederen ønsket å motta budmeldinger under budrunden. Under budrunden fokuserte megleren på de interessentene som hadde vært på visning og lastet ned salgsoppgaven. Megleren anså ikke styrelederen som en reell interessent. Styrelederen fikk imidlertid beskjed om at det var kommet inn et bud, og han hadde god tid på seg til å melde seg på i budrunden. Han kunne for eksempel svart på SMS-en fra megleren og gitt beskjed om at han ønsket å legge inn bud, eller at han kjente noen som vurderte å gjøre det. 

Andre sider ved meglerens håndtering av oppdraget

Det er riktig at klageren hadde forslag til endringer i FINN-annonsen, og megleren hensyntok disse før publiseringen. Annonsen ble automatisk fjernet fra FINN da oppdraget gikk ut på tid etter seks måneder, men den ble lagt ut på nytt da oppdraget ble fornyet. Det var ikke snakk om mange timer, og nedetiden hadde ingen betydning for fremdriften. Endelig er det riktig at megleren solgte sin bolig samtidig, men innklagede ser ikke på hvilken måte dette er relevant. Dette påvirket ikke meglerens arbeid med klagerens leilighet.

Innklagede bestrider at det er grunnlag for vederlagsnedsettelse.

Reklamasjonsnemnda bemerker

Saken gjelder krav om at innklagede frafaller vederlaget i sin helhet.

I saksfremstillingen er partenes anførsler gjengitt i hovedsak. Nemndas medlemmer har fått alle sakens dokumenter.

Nemnda har kommet til at klagen fører delvis frem.

Spørsmålet er om det er i strid med god meglerskikk at megleren ikke fulgte opp henvendelsene fra styrelederen. Det må legges til grunn at styrelederen fikk informasjon om første bud, men at megleren ikke fulgte opp styrelederen til tross for at han hadde forsøkt å ringe megler flere ganger under budprosessen. Nemnda finner at megler ved å unnlate å kontakte styreleder, har opptrådt i strid med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3. Dette gjelder uavhengig av hva som var bakgrunnen for styrelederens henvendelser.

Når det gjelder det forhold at megler samtidig solgte egen bolig, kan klagen ikke føre frem. Det er ikke fremkommet opplysninger som tilsier at dette gikk utover meglers håndtering av salgsoppdraget.

Når det gjelder FINN-annonsen, må det legges til grunn at boligen var lagt ut på nytt få timer etter at oppdraget ble forlenget. Det er ikke noe som tilsier at dette har hatt noen negativ innvirkning på salgsarbeidet. Når det gjelder kvaliteten på FINN-annonsen, har ikke nemnda grunnlag for å ta stilling til det.

Klager har krevd at vederlaget skal falle bort i sin helhet. Nedsettelse av vederlaget forutsetter at megler har utvist en «ikke ubetydelig pliktforsømmelse», jf. eiendomsmeglingsloven § 7-7. Nemnda mener at meglers unnlatelse av å kontakte styreleder i dette tilfellet utgjør en ikke ubetydelig pliktforsømmelse, og at det er grunnlag for en reduksjon av vederlaget. Vederlaget er av klager opplyst å være 35 000 kroner. Nemnda finner at vederlaget reduseres med
10 000 kroner.

Avgjørelsen er enstemmig.

Konklusjon

Megleren til Eiendomsmegler Krogsveen AS avd. Gamle Oslo har opptrådt i strid med god meglerskikk. Meglerforetaket må tilbakeføre til klageren 10 000 kroner av vederlaget.